Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Daadkrachtig, integer en transparant besturen met regionale invloed, lokale participatie en een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma. 

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 5.447 5.675 5.501 5.287 5.313 5.334
Baten 1.340 1.194 732 633 670 687
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -4.108 -4.481 -4.770 -4.654 -4.643 -4.647
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 51 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 51 0 0 0 0

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Gemeenteraad en commissies: € 75.000 hogere lasten

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is het aantal raadsleden toegenomen van 31 naar 33. Door de toename van het aantal inwoners stegen ook de raadsvergoedingen. We verwachten in 2019 circa € 75.000 hogere lasten dan in 2018.

Afname aantallen reisdocumenten: € 450.000 lagere baten en € 425.000 lagere lasten

We prognosticeren het aantal uit te geven reisdocumenten meerjarig, op basis van de afgegeven documenten in eerdere jaren en de verwachte bevolkingsontwikkeling. Voor 2019 verwachten we minder aanvragen dan in 2018. Hierdoor zijn de inkomsten € 200.000 lager dan in 2018. Het tarief voor reisdocumenten is opgebouwd uit een deel rijksleges en een deel gemeenteleges. De rijksleges die wij ontvangen, dragen wij één op één af. Door lagere aantallen begroten we € 250.000 minder aan rijksleges te ontvangen en af te dragen in 2019.

Door de lagere aantallen reisdocumenten is ook minder inzet vereist, in 2018 was inhuurbudget van € 175.000 benodigd (waarvan € 50.000 via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017). Dit vervalt in 2019.

Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 292.000 hogere lasten

In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.

Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Lansingerland is een bestuurskrachtige gemeente met een efficiënt en integer bestuur, waarbij openheid de norm is

Bij de laatste burgerpeiling in 2016 was het percentage van inwoners met vertrouwen in het bestuur van de gemeente 18%. Na deze raads- en collegeperiode is het vertrouwen in het bestuur toegenomen t.o.v. deze uitkomsten en is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde (was 27% in 2016). We meten dit om het jaar aan de hand van de ‘Burgerpeiling’.

Wat gaan we daarvoor in 2018 doen?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 2.642 2.457 2.484 2.364 2.364 2.364
Baten 1 0 0 0 0 0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -2.641 -2.457 -2.484 -2.364 -2.364 -2.364
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Kengetallen Gemeenteraad, college en griffie

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) 96,5% 90% 90%

Beleidsveld Samenwerking

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Effectievere samenwerking en participatie
Voor het realiseren van de stevige ambities van Lansingerland moeten we nog effectiever samenwerken en onze regionale en landelijke invloed vergroten. Lokaal is participatie een integraal onderdeel van ons werk.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 340 532 411 411 411 411
Baten 2 2 0 0 0 0

Beleidsveld Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Een optimale dienstverlening voor onze inwoners, ondernemers en organisaties!

Wij stellen ons dienstbaar op naar wat de samenleving van Lansingerland verwacht. Het gevoel écht geholpen te zijn; daar gaan we voor. Daarbij staan onze inwoners en ondernemers centraal. De klant centraal, gewoon doen!

We zijn er voor de Lansingerlanders. Digitaal, maar ook persoonlijk en met een glimlach. Zodat onze inwoners (en bedrijven en instellingen) zelf kunnen kiezen hoe en wanneer zij contact met ons opnemen. We zijn een toekomstbestendige organisatie maar waarborgen dat dorpse gevoel, ook juist bij een goede dienstverlening.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 2.465 2.686 2.606 2.513 2.538 2.559
Baten 1.337 1.192 732 633 670 687
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.128 -1.494 -1.875 -1.880 -1.868 -1.873
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Onttrekkingen 0 51 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 51 0 0 0 0

Kengetallen Dienstverlening

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak

3:21 min.

<1 min

< 1 min.

Gemiddelde wachttijd aan de balie zonder afspraak

14:08 min.

15 min. 15 min.

Maximale wachttijd aan de balie zonder afspraak

N.v.t. 60 min. 30 min.
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden

22 sec

<25 sec

<30 sec

Maken van een afspraak N.v.t.

< 2 weken

< 2 weken

Percentage van het binnen de termijn afgehandelde:

     
- klachten 96% 90% 90%
- bezwaren 93% 80% 85%
- ingebrekestellingen 100% 100%  100% 
- Wob-verzoeken 100%  95% 95%
- Recht op Inzage (privacy) N.v.t. N.v.t. 90% 
Publicatiedatum: 01-11-2018

Inhoud