Bijlagen

Inhoud

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-18 2018 2018 2018 31-dec-18 1-jan-19 2019 2019 2019 31-dec-19
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat  onbeperkt onbeperkt  93.422.634 7.854.869 2.652.480 0 98.625.023 98.625.023 6.293.751 921.791 0 103.996.983
Algemene reserves      93.422.634 7.854.869 2.652.480 0 98.625.023 98.625.023 6.293.751 921.791 0 103.996.983
Reserve Rekenkamer  onbeperkt variabel  5.881 0 0 0 5.881 5.881 0 0 0 5.881
Reserve Afronding Overbuurtsepolder  2021 2.142 788.895 0 0 0 788.895 788.895 0 0 0 788.895
Reserve Baggeren  onbeperkt onbeperkt  1.890.284 485.617 173.125 600.000 1.602.776 1.602.776 225.000 1.076.927 0 750.849
Reserve 1e inrichting OLP en meubilair  2018 363 123.676 59.000 165.656 0 0 0 0 0 0 0
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs  2021 1.400 43.160 17.020 0 0 60.180 60.180 0 0 0 60.180
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019
900
0 900.000 465.000 0 435.000 435.000 0 435.000 0 0
Reserve A.M.G. Schmidtpark  2019 5.962 2.430.413 0 75.440 0 2.354.973 2.354.973 0 0 2.354.973 0
Reserve Participatiebudget overgangsrecht  2017 91 91.000 0 91.000 0 0 0 0 0 0 0
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan  2019 922 125.000 0 0 0 125.000 125.000 0 125.000 0 0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen  2023 onbeperkt  1.325.869 0 464.750 0 861.119 861.119 0 70.874 0 790.245
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grondexploitaties  onbeperkt onbeperkt  68.038 0 0 0 68.038 68.038 0 0 0 68.038
Reserve GO gemeentelijke gebouwen  onbeperkt onbeperkt  1.873.899 485.415 540.779 0 1.818.535 1.818.535 485.415 1.194.881 0 1.109.079
Bestemmingsreserves      8.766.115 1.930.032 1.975.750 600.000 8.120.397 8.120.397 710.415 2.902.682 2.354.973 3.573.157
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing  onbeperkt onbeperkt  3.138.883 100.338 2.003.656 0 1.235.565 1.235.565 260.752 334.177 0 1.162.140
Egalisatiereserves      3.138.883 100.338 2.003.656 0 1.235.565 1.235.565 260.752 334.177 0 1.162.140
Totaal reserves      105.327.632 9.885.239 6.631.886 600.000 107.980.985 107.980.985 7.264.918 4.158.650 2.354.973 108.732.280
                         
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotaties Bestedingen Vrijval Saldo Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-18 2018 2018 2018 31-dec-18 1-jan-19 2019 2019 2019 31-dec-19
Voorziening Wethouders  onbeperkt  onbeperkt  5.416.270 150.000 922.196 113.442 4.530.632 4.530.632 150.000 207.450 0 4.473.182
Voorziening Afvloeiingsregeling personeel onbeperkt  onbeperkt  411.872 0 285.202 0 126.670 126.670 0 126.670 0 0
Voorziening Onderhoud gevel gemeentehuis  2018  onbeperkt  1.527.576 0 1.527.576 0 0 0 0 0 0 0
Voorziening Grex onbeperkt  onbeperkt  3.187.385 963.525 0 0 4.150.910 4.150.910 1.041.538 0 0 5.192.448
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's      10.543.103 1.113.525 2.734.974 113.442 8.808.212 8.808.212 1.191.538 334.120 0 9.665.630
Voorziening Riolering  2041  onbeperkt  13.140.097 1.260.156 0 0 14.400.253 14.400.253 1.320.028 0 0 15.720.281
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen      13.140.097 1.260.156 0 0 14.400.253 14.400.253 1.320.028 0 0 15.720.281
Totaal Voorzieningen      23.683.200 2.373.681 2.734.974 113.442 23.208.465 23.208.465 2.511.566 334.120 0 25.385.911
                         
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties  onbeperkt onbeperkt 45.634.796 798.025 0 0 46.432.821 46.432.821 423.457 0 0 46.856.278
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)  onbeperkt onbeperkt 1.739.318 0 0 0 1.739.318 1.739.318 0 0 0 1.739.318
In mindering gebracht op boekwaarde GREX'en & gronden      47.374.114 798.025 0 0 48.172.139 48.172.139 423.457 0 0 48.595.596

 

Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-20 2020 2020 2020 31-dec-20 1-jan-21 2021 2021 2021 31-dec-21 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat  onbeperkt onbeperkt  103.996.983 3.234.161 725.382 0 106.505.762 106.505.762 4.201.835 739.890 0 109.967.707 109.967.707 4.075.654 754.688 0 113.288.673
Algemene reserves     103.996.983 3.234.161 725.382 0 106.505.762 106.505.762 4.201.835 739.890 0 109.967.707 109.967.707 4.075.654 754.688 0 113.288.673
Reserve Rekenkamer  onbeperkt variabel  5.881 0 0 0 5.881 5.881 0 0 0 5.881 5.881 0 0 0 5.881
Reserve Afronding Overbuurtsepolder  2021 2.142 788.895 0 0 0 788.895 788.895 0 0 0 788.895 788.895 0 0 0 788.895
Reserve Baggeren  onbeperkt onbeperkt  750.849 225.000 477.111 0 498.738 498.738 225.000 651.858 0 71.880 71.880 225.000 103.538 0 193.342
Reserve 1e inrichting OLP en meubilair  2018 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs  2021 1.400 60.180 0 0 0 60.180 60.180 0 0 0 60.180 60.180 0 0 0 60.180
Reserve Overdracht schoolgebouwen
2019
900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve A.M.G. Schmidtpark  2019 5.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Participatiebudget overgangsrecht  2017 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan  2019 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Bovenwijkse voorzieningen  2023 onbeperkt  790.245 0 70.762 0 719.483 719.483 0 70.649 0 648.834 648.834 0 70.537 0 578.297
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grondexploitaties  onbeperkt onbeperkt  68.038 0 0 0 68.038 68.038 0 0 0 68.038 68.038 0 0 0 68.038
Reserve GO gemeentelijke gebouwen  onbeperkt onbeperkt  1.109.069 485.415 696.857 0 897.627 897.627 485.415 518.211 0 864.831 864.831 485.415 869.454 0 480.792
Bestemmingsreserves     3.573.157 710.415 1.244.730 0 3.038.842 3.038.842 710.415 1.240.718 0 2.508.539 2.508.539 710.415 1.037.929 0 2.175.425
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing  onbeperkt onbeperkt  1.162.140 261.243 243.986 0 1.179.397 1.179.397 356.983 254.984 0 1.281.396 1.281.396 356.983 170.481 0 1.467.898
Egalisatiereserves      1.162.140 261.243 243.986 0 1.179.397 1.179.397 356.983 254.984 0 1.281.396 1.281.396 356.983 170.481 0 1.467.898
Totaal Reserves      108.732.280 4.205.819 2.214.098 0 110.724.001 110.724.001 5.269.233 2.235.592 0 113.757.642 113.757.642 5.143.052 1.968.698 0 116.931.996
                                   
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-20 2020 2020 2020 31-dec-20 1-jan-21 2021 2021 2021 31-dec-21 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Voorziening Wethouders  onbeperkt onbeperkt  4.473.182 150.000 212.021 0 4.411.161 4.411.161 150.000 212.021 0 4.349.140 4.349.140 150.000 212.021 0 4.287.119
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorziening Onderhoud gevel gemeentehuis  2018 onbeperkt  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorziening Grex onbeperkt  onbeperkt  5.192.448 0 2.342.276 0 2.850.172 2.850.172 0 591.711 0 2.258.461 2.258.461 0 1.091.107 0 1.167.354
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's      9.665.630 150.000 2.554.297 0 7.261.333 7.261.333 150.000 803.732 0 6.607.601 6.607.601 150.000 1.303.128 0 5.454.473
Voorziening Riolering  2041 onbeperkt  15.720.281 1.589.598 0 0 17.309.879 17.309.879 1.892.317 0 0 19.202.196 19.202.196 2.032.420 0 0 21.234.616
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen      15.720.281 1.589.598 0 0 17.309.879 17.309.879 1.892.317 0 0 19.202.196 19.202.196 2.032.420 0 0 21.234.616
Totaal Voorzieningen      25.385.911 1.739.598 2.554.297 0 24.571.212 24.571.212 2.042.317 803.732 0 25.809.797 25.809.797 2.182.420 1.303.128 0 26.689.089
                                   
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties  onbeperkt onbeperkt 46.856.278 204.294 0 0 47.060.572 47.060.572 314.633 0 0 47.375.205 47.375.205 79.474 0 0 47.454.679
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)  onbeperkt onbeperkt 1.739.318 0 0 0 1.739.318 1.739.318 0 0 0 1.739.318 1.739.318 0 0 0 1.739.318
In mindering gebracht op boekwaarde GREX'en & gronden      48.595.596 204.294 0 0 48.799.890 48.799.890 314.633 0 0 49.114.523 49.114.523 79.474 0 0 49.193.997

 

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

Op 1 januari 2018 was de stand van de Algemene Reserve € 93,4 mln.. Het resultaat van de jaarrekening 2017 is 11,8 mln.. Dit bedrag is gedoteerd aan de algemene reserve. Daarna werden weer enkele bedragen onttrokken conform besluitvorming bij de jaarrekening (€ 707.000 budgetoverheveling, € 900.000 voor een nieuw te vormen reserve ten behoeve van “overdracht schoolgebouwen” en € 270.000 decentralisatie-uitkering asielinstroom).

Tevens is bij de Najaarsnota 2017 en in deze begroting voorgesteld om in 2017 € 500.000 te storten in en in 2018 hetzelfde bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Het gaat hier om de verschuiving van de uitvoering van het groot onderhoud aan de Zuidersingel West. De vertraging is te wijten aan enerzijds interne capaciteitsproblemen en anderzijds de hoge dynamiek in het gebied.

In de Najaarsnota 2017 is ook in totaal € 250.000 aan budgetoverhevelingen opgenomen. Deze worden in 2018 weer uit de algemene reserve onttrokken.

De resterende mutaties in 2018 hebben betrekking op de Zomerrapportage 2018. Daarin zien wij onderzoekskosten voor de A13/A16 (€ 25.000), een mutatie op de reserve baggeren (€ 600.000) en een correctie op de egalisatiereserve (€ 195.000).

De dotaties voor de komende jaren komen overeen met de begrotingssaldi. De onttrekkingen hebben betrekking op de actualisatie van de grondexploitaties.

Reserve Afronding Overbuurtsepolder

De reserve Afronding Overbuurtsepolder heeft een verwachte looptijd tot 2021. De toekomstige uitgaven hieromtrent voor de komende jaren zijn echter nog onvoldoende zeker aan te geven. Zodoende hebben wij nog geen onttrekking of vrijval opgenomen. Indien de looptijd aangepast moet worden of dat er meer bekend wordt over de eventuele uitgaven zal dit aan de raad worden voorgelegd in een volgende begroting of zomerrapportage.

Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs

De reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs heeft een verwachte looptijd tot 2021. De effecten van de plannen voor diverse tijdelijke huisvestingsvraagstukken van scholen zijn momenteel nog niet helemaal duidelijk. Zodoende hebben wij nog geen onttrekking of vrijval opgenomen. Indien de looptijd aangepast moet worden of dat er meer bekend wordt over de eventuele uitgaven zal dit aan de raad worden voorgelegd in een volgende begroting of zomerrapportage.

Reserve 1e inrichting OLP en meubilair

De reserve 1e inrichting OLP en meubilair valt in 2018 vrij. Het vrij te vallen bedrag wordt conform de Nota Garantstellingen 2015 gedoteerd aan de reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs.

Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2019-2022 zijn:

 

          Bedragen x € 1,-
  2018 2019 2020 2021 2022
           
Structurele toevoegingen          
Dotatie reserve baggeren 485.617 225.000 225.000 225.000 225.000
Dotatie reserve GO gemeentelijke gebouwen 485.415 485.415 485.415 485.415 485.415
Dotatie egalisatiereserve Afvalstoffenheffing 100.338 260.752 261.243 356.983 356.983
Totaal toevoegingen 1.071.370 971.167 971.658 1.067.398 1.067.398
           
Structurele onttrekkingen          
Onttrekking reserve baggeren 173.125 1.076.927 477.111 651.858 103.538
Onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen 464.750 70.874 70.762 70.649 70.537
Onttrekking reserve GO gemeentelijke gebouwen 540.779 1.194.881 696.857 518.211 869.454
Onttrekking egalisatiereserve Afvalstoffenheffing 2.003.656 334.177 243.986 254.984 170.481
Totaal onttrekkingen 3.182.310 2.676.859 1.488.716 1.495.702 1.214.010

Investeringen

Inleiding

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen maar ook ICT en schoolgebouwen. Het meerjariginvesteringsplan (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2019 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2020 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Investeringsprogramma 2019-2022

                      Bedragen x € 1,-
    Dorpskern Totaal Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022 Kapitaallasten 2020 Kapitaallasten 2021 Kapitaallasten 2022 Kapitaallasten 2023
Programma 3 Sportvelden en -terreinen   2.537.000 543.500 381.000 882.500 730.000 48.577 84.989 151.632 213.091
  BVCB (veld 5) Bergschenhoek 90.000 28.000 62.000 0 0 126 6.834 6.805 6.776
  CVV (veld 1) Berkel en Rodenrijs 62.500 62.500 0 0 0 4.745 4.725 4.705 4.685
  HBR (veld 2) - totaal renovatie Berkel en Rodenrijs 245.000 0 0 245.000 0 0 0 18.603 18.524
  HBR (veld 3) - totaal renovatie Berkel en Rodenrijs 244.500 0 0 244.500 0 0 0 18.564 18.486
  HVB (veld 2) - Zandrenovatie Bleiswijk 25.000 25.000 0 0 0 8.446 8.408 8.371 8.333
  BVCB (veld 3) Bergschenhoek 400.000 400.000 0 0 0 35.133 34.983 34.833 34.683
  Sportpark Het Hoge Land Berkel en Rodenrijs 37.000 0 37.000 0 0 0 2.810 2.798 2.786
  SV Soccer Boys (veld 1) Bleiswijk 132.500 0 0 132.500 0 0 0 10.060 10.018
  SV Soccer Boys (trainingsstrook) Bleiswijk 40.500 0 0 40.500 0 0 0 3.075 3.062
  TOGB (veld 4) Berkel en Rodenrijs 310.000 28.000 282.000 0 0 126 27.228 27.112 26.996
  De Kievitten (atletiekveld) Bleiswijk 41.000 0 0 41.000 0 0 0 3.114 3.100
  Weidevogels (korfbal kunstgras) - totaal renovatie Bleiswijk 179.000 0 0 179.000 0 0 0 13.592 13.534
  CVV (veld 6) Berkel en Rodenrijs 48.000 0 0 0 48.000 0 0 0 4.216
  HBR (veld 4) Berkel en Rodenrijs 250.000 0 0 0 25.000 0 0 0 21.958
  BVCB (veld 1) Bergschenhoek 169.000 0 0 0 169.000 0 0 0 12.832
  HVB (veld 2) Bleiswijk 263.000 0 0 0 263.000 0 0 0 23.101
Totaal programma 3   2.537.000 543.500 381.000 882.500 730.000 48.577 84.989 151.632 213.091
Programma 5 Bebording, bestrating en straatmeubilair   1.037.000 200.000 300.000 250.000 323.000 40.900 102.070 152.745 218.124
  Vervanging bebording, hekwerken en straatmeubilair 2019 Lansingerland 200.000 200.000 0 0 0 40.900 40.720 40.540 40.360
  Vervanging bebording, hekwerken en straatmeubilair 2020 Lansingerland 300.000 0 300.000 0 0 0 61.350 61.080 60.810
  Vervanging bebording, hekwerken en straatmeubilair 2021 Lansingerland 250.000 0 0 250.000 0 0 0 51.125 50.900
  Vervanging bebording, hekwerken en straatmeubilair 2022 Lansingerland 323.000 0 0 0 323.000 0 0 0 66.054
  Groenvoorziening   915.000 250.000 330.000 165.000 170.000 11.125 25.765 33.004 40.434
  Groen investering 2019 Lansingerland 250.000 250.000 0 0 0 11.125 11.080 11.035 10.990
  Groen investering 2020 Lansingerland 330.000 0 330.000 0 0 0 14.685 14.626 14.566
  Groen investering 2021 Lansingerland 165.000 0 0 165.000 0 0 0 7.343 7.313
  Groen investering 2022 Lansingerland 170.000 0 0 0 170.000 0 0 0 7.565
  Begraafplaats   125.000 125.000 0 0 0 3.688 3.673 3.659 3.645
  Uitbreiding begraafplaats Berkel en Rodenrijs Berkel en Rodenrijs 125.000 125.000 0 0 0 3.688 3.673 3.659 3.645
  Waterkering   910.500 226.000 100.000 351.000 233.500 1.017 17.767 36.334 49.397
  Beschoeiing Bergschenhoek Bergschenhoek 57.000 0 0 57.000 0 0 0 3.107 3.582
  Beschoeiing Berkel en Rodenrijs Berkel en Rodenrijs 66.000 0 0 66.000 0 0 0 3.107 3.094
  Vervangen beschoeiing Bleiswijk (2021) Bleiswijk 228.000 0 0 228.000 0 0 0 12.426 12.375
  Vervangen beschoeiing Bleiswijk Bleiswijk 233.500 0 0 0 233.500 0 0 0 12.726
  Vervangen damwand Noordeindseweg Berkel en Rodenrijs 326.000 226.000 100.000 0 0 1.017 17.767 17.694 17.620
  Kunstwerken   1.968.000 168.000 194.000 399.000 1.207.000 8.407 18.946 41.363 106.971
  Vervangen brug Koningsvaren/Adelaarsvaren BH-HB008 Bergschenhoek 75.500 0 15.000 60.500 0 0 68 4.115 4.098
  Vervangen brug Clausstraat BH-HB012 Bergschenhoek 47.500 0 0 47.500 0 0 0 2.589 2.578
  Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009 Berkel en Rodenrijs 25.000 0 25.000 0 0 0 1.363 1.357 1.351
  Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089 Berkel en Rodenrijs 153.000 153.000 0 0 0 8.339 8.304 8.270 8.235
  Vervangen brug Veldspaat BR-HB011 Berkel en Rodenrijs 48.000 15.000 33.000 0 0 68 2.616 2.605 2.594
  Vervangen brug Voorlaan BL-HB005 Bleiswijk 121.000 0 121.000 0 0 0 6.595 6.567 6.540
  Vervangen brug Vlaggenmansdreef BH-HB002 Bergschenhoek 44.000 0 0 44.000 0 0 0 2.398 2.388
  Vervangen brug IJslandmos BH-HB005 Bergschenhoek 56.000 0 0 56.000 0 0 0 3.052 3.039
  Vervangen brug Watermolen BH-HB007 Bergschenhoek 41.000 0 0 41.000 0 0 0 2.235 2.225
  Vervangen brug Naaldvaren BH-SV016 Bergschenhoek 150.000 0 0 150.000 0 0 0 8.175 8.141
  Vervangen brug Koetsveldstraat / Raadhuislaan BR-HB010 Berkel en Rodenrijs 159.000 0 0 0 159.000 0 0 0 8.666
  Investeringen 2022 (nieuwe BHP) - Kunstwerken Lansingerland 1.048.000 0 0 0 1.048.000 0 0 0 57.116
  Openbare verlichting   1.635.500 259.00 610.500 411.500 354.500 12.499 45.095 90.929 115.772
  Renovatie OVL installaties 2019 Lansingerland 170.000 170.000 0 0 0 12.098 12.047 11.996 11.945
  Renovatie OVL installaties 2020 Lansingerland 188.000 0 188.000 0 0 0 13.379 13.323 13.266
  Renovatie OVL installaties 2021 Lansingerland 294.500 0 0 294.500 0 0 0 20.958 20.870
  Renovatie OVL installaties 2022 Lansingerland 354.500 0 0 0 354.500 0 0 0 25.228
  Vervangen masten en armaturen Bomenbuurt Bleiswijk 170.500 0 170.500 0 0 0 12.134 12.083 12.032
  Vervangen masten en armaturen Vogelbuurt Berkel en Rodenrijs 245.000 44.000 144.000 57.00 0 198 846 17.436 17.362
  Vervangen OVL Noordeindseweg Berkel en Rodenrijs 90.000 45.000 45.000 0 0 203 6.405 6.378 6.351
  Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt Berkel en Rodenrijs 123.000 0 63.000 60.000 0 0 284 8.754 8.717
  Riolering   9.750.501 100.000 1.453.500 2.794.501 5.402.500 2.950 43.979 108.852 287.059
  Vervanging en renovatie riool Gemeentewerf (centrum) Berkel en Rodenrijs 74.500 0 0 74.500 0 0 0 2.198 2.190
  Renovatie riool Julianalaan (deel Beethovenlaan-N209) Bergschenhoek 408.500 0 24.500 384.000 0 0 110 12.051 12.005
  Verbeteringsmaatregelen riool Hoeksekade - Julianalaan Bergschenhoek 247.500 0 24.000 222.000 1.500 0 108 1.107 7.301
  Vervanging en rioolrenovaties dorp noord Bergschenhoek 49.500 0 0 49.500 0 0 0 1.461 1.455
  Vervanging en rioolrenovaties dorp zuid Bergschenhoek 34.500 0 0 34.500 0 0 0 1.018 1.014
  Vervanging en rioolrenovaties Schildersbuurt Bleiswijk 282.500 0 14.500 263.000 5.000 0 65 1.249 8.334
  Vervanging en rioolrenovaties Weidebloembuurt Berkel en Rodenrijs 253.500 0 10.500 235.500 7.500 0 47 1.107 7.479
  Vervanging/aanpassing riool terrein Hergerborch Berkel en Rodenrijs 144.500 0 144.500 0 0 0 4.263 4.247 4.231
  Vervanging/aanpassing vrijval riool Westersingel (centrum) Berkel en Rodenrijs 149.000 0 149.000 0 0 0 4.396 4.379 4.362
  Vervanging/vrijval riool (te verdelen per 2020-2021) Lansingerland 1.086.500 0 1.086.500 0 0 0 32.052 31.930 31.808
  Vervanging/vrijval riool (te verdelen per 2021-2022) Lansingerland 1.531.500 0 0 1531.500 0 0 0 45.180 45.007
  Vervanging/vrijval riool (te verdelen per 2022-2023) Lansingerland 5.388.000 0 0 0 5.388.500 0 0 0 158.961
  Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg Berkel en Rodenrijs 100.000 100.000 0 0 0 2.950 2.939 2.928 2.916
  Rioolgemalen   2.538.500 603.000 702.500 747.000 486.000 20.714 46.461 145.805 179.777
  Renovatie elektro-/mech. Bergbezinkbassins 2020 (gepland 3 st) Lansingerland 70.000 0 70.000 0 0 0 4.982 4.961 4.940
  Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2019 (gepland 10 st) Lansingerland 368.000 333.000 35.000 0 0 1.499 1.656 26.189 26.079
  Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2020 (gepland 12 st) Lansingerland 362.500 0 327.500 35.000 0 0 1.474 25.798 25.690
  Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2021 (gepland 12 st) Lansingerland 442.000 0 0 442.000 0 0 0 31.456 31.323
  Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2022 Lansingerland 216.000 0 0 0 216.000 0 0 0 15.372
  Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2019 Lansingerland 270.000 270.000 0 0 0 19.215 19.134 19.053 18.972
  Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2020 Lansingerland 270.000 0 270.000 0 0 0 19.215 19.134 19.053
  Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2021 Lansingerland 270.000 0 0 270.000 0 0 0 19.215 19.134
  Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2022 Lansingerland 270.000 0 0 0 270.000 0 0 0 19.215
  Speelvoorzieningen   2.092.500 220.500 231.000 761.000 880.000 16.742 34.211 91.848 158.275
  Vervanging speeltoestellen 2019 Lansingerland 220.500 220.500 0 0 0 16.742 16.671 16.601 16.530
  Vervanging speeltoestellen 2020 Lansingerland 231.000 0 231.000 0 0 0 17.540 17.465 17.391
  Vervanging speeltoestellen 2021 Lansingerland 761.000 0 0 761.000 0 0 0 57.782 57.537
  Vervanging speeltoestellen 2022 Lansingerland 880.000 0 0 0 880.000 0 0 0 66.817
  Afval   272.000 116.000 126.000 15.000 15.000 522 1.089 1.157 28.424
  Vervangen zuilen afvalcontainers Lansingerland 272.000 116.000 126.000 15.000 15.000 522 1.089 1.157 28.424
  Wegen, straten en pleinen   9.531.850 850.000 978.000 4.518.000 3.185.850 3.825 75.602 335.003 517.803
  Reconstructie Noordeindseweg Berkel en Rodenrijs 1.288.500 850.000 438.500 0 0 3.825 70.223 69.933 69.643
  Reconstructie Zuidersingel Berkel en Rodenrijs 640.000 0 40.000 600.000 0 0 180 34.880 34.736
  Reconstructie Julianalaan (deel Beethovenlaan-N209) Bergschenhoek 446.500 0 0 446.500 0 0 0 24.334 24.234
  Investeringen 2021 (nieuwe BHP) Lansingerland 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0 0 54.500 54.275
  Investeringen 2022 (nieuwe BHP) - wegen Lansingerland 2.808.350 0 0 0 2.808.350 0 0 0 153.056
  Reconstructie Bloemenbuurt Berkel en Rodenrijs 762.000 0 0 762.000 0 0 0 41.529 41.358
  Reconstructie Gemeentewerf (centrum) Berkel en Rodenrijs 140.000 0 0 140.000 0 0 0 7.630 7.599
  Reconstructie Kerkstraat (centrum) Bergschenhoek 59.000 0 59,000 0 0 0 3.216 3.202 3.189
  Reconstructie Schildersbuurt Bleiswijk 588.500 0 25.500 185.500 377.500 0 115 950 32.073
  Reconstructie Weidebloembuurt Berkel en Rodenrijs 484.500 0 12.000 472.500 0 0 54 26.405 26.296
  Rehabilisatie Westersingel Berkel en Rodenrijs 1.314.500 0 403.000 911.500 0 0 1.814 71.640 71.344
Totaal programma 5   30.812.351 3.117.500 5.025.500 10.412.001 12.257.350 122.389 414.658 1.040.699 1.705.681
Kostenplaatsen Beheer en Onderhoud, tractie en gereedschap   855.000 320.000 280.000 150.000 105.000 65.441 122.412 141.298 162.146
  1-VPB-76 Ford Transit Lansingerland 70.000 70.000 0 0 0 14.315 14.252 14.189 14.126
  1-VPB-77 Ford Transit Lansingerland 70.000 0 70.000 0 0 0 14.315 14.252 14.189
  2-VNJ-57 Ford Transit Lansingerland 70.000 70.000 0 0 0 14.315 14.252 14.189 14.126
  2-VRH-69 Ford Connect Lansingerland 35.000 35.000 0 0 0 7.158 7.126 7.095 7.063
  2-VVG-21 Ford Transit Lansingerland 70.000 0 70.000 0 0 0 14.315 14.252 14.189
  8-VNZ-43 Ford Transit Lansingerland 70.000 70.000 0 0 0 14.315 14.252 14.189 14.126
  8-VVF-73 Ford Transit Lansingerland 70.000 0 70.000 0 0 0 14.315 14.252 14.189
  23-BT-PN Piagio Porter Lansingerland 50.000 50.000 0 0 0 10.225 10.180 10.135 10.090
  7-VDG-64 VW Lansingerland 70.000 0 70.000 0 0 0 14.315 14.252 14.189
  Johnston veegmachine Lansingerland 150.000 0 0 150.000 0 0 0 19.425 19.341
  VJ-036-J Ford Transit Lansingerland 70.000 0 0 0 70.000 0 0 0 14.315
  VH-506-X Ford Connect Lansingerland 35.000 0 0 0 35.000 0 0 0 7.158
  Houtversnipperaar VanDaele Lansingerland 25.000 25.000 0 0 0 5.113 5.090 5.068 5.045
  Gladheidsbestrijding   215.000 125.000 90.000 0 0 4.064 22.452 22.356 22.258
  Nido Stratos B06L-12 BCL-280 Lansingerland 90.000 45.000 45.000 0 0 203 9.405 9.365 9.324
  Nido Stratos B08LL-27 Lansingerland 35.000 35.000 0 0 0 3.658 3.642 3.626 3.610
  Nido Stratos B40-36 Lansingerland 90.000 45.000 45.000 0 0 203 9.405 9.365 9.324
  Facilitair   100.000 100.000 0 0 0 10.450 10.405 10.360 10.315
  Investeringen inventaris en kantoormeubilair Lansingerland 100.000 100.000 0 0 0 10.450 10.405 10.360 10.315
  ICT   1.565.000 495.000 270.000 350.000 450.000 120.978 182.158 246.077 378.763
  Investeringen ICT 2019 hardware Lansingerland 395.000 395.000 0 0 0 100.528 100.083 99.639 99.194
  Investeringen ICT 2019 software Lansingerland 100.000 100.000 0 0 0 20.450 20.360 20.270 20.180
  Investeringen ICT 2020 hardware Lansingerland 130.000 0 130.000 0 0 0 33.085 32.939 32.793
  Investeringen ICT 2020 software Lansingerland 140.000 0 140.000 0 0 0 28.630 28.504 28.378
  Investeringen ICT 2021 hardware Lansingerland 300.000 0 0 300.000 0 0 0 54.500 76.013
  Investeringen ICT 2021 software Lansingerland 50.000 0 0 50.000 0 0 0 10.225 10.180
  Investeringen ICT 2022 hardware Lansingerland 400.000 0 0 0 400.000 0 0 0 101.800
  Investeringen ICT 2022 software Lansingerland 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 10.225
Totaal kostenplaatsen   2.735.000 1.040.000 640.000 500.000 555.000 200.933 337.427 420.091 573.482
Eindtotaal   36.084.351 4.701.000 6.046.500 11.794.501 13.542.350 371.899 837.074 1.612.422 2.492.254

 

Investeringsvolume

Ten opzichte van de begroting 2018 is het totale investeringsvolume op de nieuwe investeringen over de periode 2019-2022 stabiel gebleven.

 

        Bedragen x € 1,-
  2019 2020 2021 2022
Begroting 2018 (excl. investeringen 2018) 4.820.000 7.450.500 10.122.001 0
Begroting 2019 4.701.000 6.046.500 11.794.501 13.542.350
Verschil -119.000 -1.404.000 1.672.500 13.542.350

Kapitaallasten

In de investeringen 2019 zijn er wel aanpassingen geweest ten opzichte van de begroting 2018. Daarnaast is de fasering van diverse kredieten aangepast. De aanpassingen hebben o.a. plaatsgevonden bij de investeringen van sport, begraafplaats, waterkering, rioolgemalen, wegen en ICT.

Het nieuwe investeringsvolume met de bijbehorende faseringen en afschrijvingstermijnen, zorgt voor lagere kapitaallasten t.o.v. de begroting 2018. Dit effect komt mede door het lagere rentepercentage.

Onderstaand overzicht betreft enkel nieuwe investeringen vanaf 2019. Het totale investeringsvolume inclusief de reeds geaccordeerde investeringen door de raad ligt hoger.

 

        Bedragen x € 1,-
  2019 2020 2021 2022
Begroting 2018 (excl. investeringen 2018) 379.139 978.821 1.765.993 0
Begroting 2019 371.899 837.074 1.612.422 2.492.254
Verschil -7.240 -141.747 -153.571 2.492.254

Investeringen 2019

    Bedragen x € 1,-
Nr. Omschrijving investering Omvang investering
1 BVCB (veld 5) 90.000
2 CVV (veld 1) 62.500
3 HVB (veld 2) - Zandrenovatie 25.000
4 BVCB (veld 3) 400.000
5 TOGB (veld 4) 310.000
6 Vervanging bebording, hekwerken en straatmeubilair 2019 200.000
7 Groen investering 2019 250.000
8 Uitbreiding begraafplaats Berkel en Rodenrijs 125.000
9 Vervangen damwand Noordeindseweg 326.000
10 Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089 153.000
11 Vervangen brug Veldspaat BR-HB011 48.000
12 Renovatie OVL installaties 2019 170.000
13 Vervangen masten en armaturen Vogelbuurt 245.000
14 Vervangen OVL Noordeindseweg 90.000
15 Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg 100.000
16 Renovatie Hoofd-en gebiedsrioolgemalen 2019 (gepland 10 st) 368.000
17 Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2019 270.000
18 Vervanging speeltoestellen 2019 220.500
19 Vervangen zuilen afvalcontainers 272.000
20 Reconstructie Noordeindseweg 1.288.500
21 1-VPB-76 Ford Transit 70.000
22 2-VNJ-57 Ford Transit 70.000
23 2-VRH-69 Ford Connect 35.000
24 8-VNZ-43 Ford Transit 70.000
25 23-BT-PN Piagio Porter 50.000
26 Houtversnipperaar VanDaele 25.000
27 Nido Stratos B06L-12 BCL-280 90.000
28 Nido Stratos B08LL-27 35.000
29 Nido Stratos B40-36 90.000
30 Investeringen inventaris en kantoormeubilair 100.000
31 Investeringen ICT 2019 hardware 395.000
32 Investeringen ICT 2019 software 100.000
Totaal aan investeringen 2019 6.143.500

Toelichting op de Meerjaren Investerings Planning (MIP), jaarschijf 2019

Onderstaand geven wij een toelichting op de nut en noodzaak van de investeringen die hun oorsprong hebben in jaarschijf 2019. De totale kredietaanvraag bedraagt € 6.143.500 waarvan € 4.701.000 in 2019 wordt geïnvesteerd en € 1.442.500 in 2020 en verder. De investeringskredieten worden met vaststelling van deze begroting vrijgegeven.

Algemene toelichting investeringstabel

Een aantal van bovenstaande investeringen worden gefaseerd uitgevoerd over de jaren heen. Deze

fasering is te vinden in het investeringsprogramma 2019-2022 eerder in deze bijlage.

 

Sportvelden en –terreinen

 

1 t/m 5 Sportvelden (€ 887.500)

De investeringen voor de sportvelden en –terreinen zijn conform het beheerplan sportcomplexen. De sportvelden zijn verdeeld over de drie kernen en moeten gerenoveerd worden om te blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van de sportbonden. Het krediet voor de renovatie van BVCB veld 3 wordt ook gebruikt om duurzame inlage toe te passen.

 

6. Vervanging bebording, hekwerken en straatmeubilair 2019 (€ 200.000)

In afwijking tot de MIP 2018 zijn de investeringen bebording, hekwerken en straatmeubilair samengevoegd. Het benodigde krediet is lager dan opgenomen in het Beheerplan. Visuele inspecties tonen aan dat het aantal vervangingen vanwege onder andere beschadigingen, vandalisme, onvoldoende reflectie en slijtage lager is dan verwacht.

 

7. Groen investering 2019 (€ 250.000)

In 2019 gaan de groen werkzaamheden voor de Bomenbuurt Bleiswijk en de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs van start. Deze werkzaamheden zullen doorlopen in 2020. Daarnaast is er budget opgenomen voor klimaatadaptatie in onder andere Bergschenhoek - Project Dorp Noord-Oost.

 

8. Uitbreiding begraafplaats Berkel en Rodenrijs (€ 125.000)

In 2019 breiden we de gemeentelijke begraafplaats van Berkel en Rodenrijs uit. Door de uitbreiding is er de komende 30 jaar voldoende begraafplaatscapaciteit. In 2013 heeft de gemeenteraad reeds ingestemd met de uitbreiding (BR1300074). In de overige kernen is met de huidige situatie al voldoende capaciteit.

 

9. Vervangen damwand Noordeindseweg (€ 326.000)

De damwand aan de Noordeindseweg moet vervangen worden, nieuwe oeverbescherming is noodzakelijk voor de dijkophoging. Deze investering is conform het Beheerplan, we vervroegen alleen deze werkzaamheden in verband met de integrale aanpak van de weg.

 

10. Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089 (€ 153.000)

De brug aan de Koetsveldstraat in Berkel en Rodenrijs wordt vervangen conform beheerplan. Uit visuele inspectie blijkt dat het brugdek in slechte staat is en vervanging daarom noodzakelijk is. We halen het project naar voren om de werkzaamheden integraal uit te voeren met het fietsvrij maken van het Berkelse dijkje conform het Mobiliteitsplan. Afstemming met de Erfgoedcommissie hierover vind plaats.

 

11. Vervangen brug Veldspaat BR-HB011 (€ 48.000)

De burg aan de Veldspaat in Berken en Rodenrijs wordt vervangen conform beheerplan. Uit visuele inspectie is gebleken dat het brugdek in slechte staat is en vervanging daarom noodzakelijk is.

 

12. Renovatie OVL installaties 2019 (€ 170.000)

Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met de betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt.

 

13. Vervangen masten en armaturen Vogelbuurt (€ 245.000)

Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met de betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt. De werkzaamheden behoren tot de integrale aanpak van de wijk.

 

14. Vervangen OVL Noordeindseweg (€ 90.000)

Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is in verband met betrouwbaarheid van de verlichting. De verlichtingsinstallatie is inmiddels ouder dan de technische levensduur. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door waardoor het energieverbruik daalt. De werkzaamheden behoren tot de integrale aanpak van de weg.

 

15. Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg (€ 100.000)

Het gebied rond de industrieweg is kwetsbaar gebleken voor wateroverlast als gevolg van hevige neerslag. Een aantal panden in het gebied ligt laag waardoor wateroverlast snel kan leiden tot schade bij ondernemers. Rekening houdend met toenemende kansen op hevige neerslag als gevolg van klimaatverandering verbeteren we de afvoercapaciteit van de hemelwaterriolering in het gebied waardoor de kans op water op straat en wateroverlast wordt verkleind.

 

16. Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 (gepland 10 st) (€ 368.000)

Inspecties tonen aan dat het elektrische en mechanische deel van een tiental gemalen gerenoveerd dient te worden in 2019.

 

17. Vervangen pompen en datatransmissie drukriolering 2019 (€ 270.000)

Inspecties tonen aan dat een deel van de drukriolering gerenoveerd dient te worden.

 

18. Vervanging speeltoestellen 2019 (€ 220.500)

In 2019 gaan wij op basis van de inspectiegegevens speelvoorzieningen vervangen. Grotere projecten zijn het Irispark en de Steenbreekvaren.

 

19. Vervangen zuilen afvalcontainers (€ 272.000)

Uit inspectie blijkt dat vervanging van zuilen ook in komende jaren noodzakelijk is.  

 

20. Reconstructie Noordeindseweg (€ 1.288.500)

Deze investering is conform het beheerplan en sluit aan op de noodzakelijk dijkophoging vanuit Hoogheemraadschap Delfland. Gelijktijdig realiseren we conform het Mobiliteitsplan een 30 km/h zone. We voeren de werkzaamheden integraal uit.

 

21 t/m 26 Tractie en gereedschap (€ 320.000)

De technische afschrijvingstermijn van de voertuigen is 8 jaar. Het te vervangen gedeelte van het voertuigenpark is eind 2018 8 jaar of meer in gebruik. Daarmee is de ingeschatte technische afschrijvingsduur voltooid. In het voorjaar van 2019 beoordelen we hoe het wagenpark zich heeft gehouden en welke voertuigen we medio 2019 vervangen. Bij deze beoordeling kijken we ook naar verduurzaming van het wagenpark.

 

27 t/m 29 Gladheidsbestrijding (€ 215.000)

Voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding hebben we in het voorjaar 2018 beoordeeld welke strooiers we moeten vervangen. Bij de aanschaf van de strooiers kiezen we voor een toekomstbestendige uitvoering.

 

30. Investeringen inventaris en kantoormeubilair (€ 100.000)

Om TOPwerken en het organisatie ontwikkeltraject goed te laten slagen, zijn aanpassingen op het gebied van huisvesting en facilitaire zaken noodzakelijk. Binnen de projectbudgetten is hiervoor eerder geen budget aangevraagd. We vragen een krediet aan van € 100.000. Hiervoor is geen directe dekking. Echter, bij scherper begroten is op het budget onderhoud gebouwen van de kostenplaats Facilitaire zaken structureel 150.000 afgeraamd.

 

31. Investeringen ICT 2019 hardware (€ 395.000)

  • Vervanging Audiovisuele middelen Raadszaal ( €120.000)

    De audiovisuele middelen zijn economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe. 

    De middelen zijn belangrijk voor de ondersteuning van raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten. We voeren dit project in nauwe samenwerking met de griffie en gemeenteraad uit.

  • Vervanging Datacenter en Access Switches ( € 275.000)

De basis van ons computernetwerk wordt gevormd door de apparatuur die het datatransport tussen netwerkservers en werkplekken verzorgd. De huidige apparatuur is verouderd. Om een goede performance voor het nieuwe platform voor TOP-werken te kunnen garanderen is vervanging noodzakelijk.

 

32. Investeringen ICT 2019 software (€ 100.000)

  • Aanschaf tools voor logging en hardening ( € 52.000)

In het kader van informatiebeveiliging (BIG) moeten wij een aantal technische maatregelen implementeren. Het gaat om maatregelen m.b.t. hardening en logging van systemen. Hiervoor investeren wij in oplossingen (applicaties) waarmee wij deze maatregelen kunnen uitvoeren.

  • Aanschaf tooling governance ( € 13.000)

Om goed te kunnen rapporteren/verantwoorden over informatieveiligheid en privacy investeren wij in specifieke software die dit ondersteunt.

  • Ontwikkeling zaaksysteem ( € 35.000)

In 2019 werken wij verder aan de implementatie van het zaaksysteem. Nieuwe processen worden in het zaaksysteem opgenomen. Hiervoor zijn aanvullende werkzaamheden (o.a. koppelingen) noodzakelijk.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

        Bedragen x € 1.000
Kasgeldlimiet Begroting Begroting Begroting Begroting
       2019 2020 2021 2022
         
Omvang begroting 2019-2022 147.516 138.412 130.580 126.945
         
1. Toegestane kasgeldlimiet        
     In procenten van de grondslag 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
     In bedragen 12.538 11.765 11.099 10.790
     Renterisico's afgedekt met CAP 0 0 0 0
     Totaal kasgeldlimiet     12.538 11.765 11.099 10.790
         
2. Omvang vlottende schuld        
     Opgenomen gelden < 1 jaar 2.538 1.765 1.099 790
     Schuld in rekening courant 10.000 10.000 10.000 10.000
     Gestorte gelden door derden < 1 jaar 0 0 0 0
     Overige geldleningen (geen vaste schuld) 0 0 0 0
     Totaal omvang vlottende schuld 12.538 11.765 11.099 10.790
         
3. Vlottende middelen        
     Contante gelden in kas 0 0 0 0
     Tegoeden in rekening courant 0 0 0 0
     Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0
     Totaal vlottende middelen 0 0 0 0
         
Toets kasgeldlimiet        
         
4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) 12.538 11.765 11.099 10.790
         
Ruimte(+)/Overschrijding(-); (1-4) 0 0 0 0
         
        Bedragen x € 1.000
Renterisico's vaste schuld Begroting Begroting Begroting Begroting
  2019 2020 2021 2022
         
Renterisico's        
     Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0
     Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0
1. Saldo renteherziening op vaste schuld 0 0 0 0
         
2. Aflossingen 40.508 27.167 16.167 16.167
         
3. Renterisico op vaste schuld (1+2) 40.508 27.167 16.167 16.167
         
4. Renterisiconorm (4) 29.503 27.682 26.116 25.389
         
5. Ruimte renterisiconorm        
5.a. Ruimte onder renterisiconorm  0 515 9.949 9.222
5.b. Overschrijding renterisiconorm 11.005 0 0 0
         
Berekening renterisiconorm        
      Begrotingstotaal 147.516 138.412 130.580 126.945
      Vastgelegd percentage (bij min. regeling) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Renterisiconorm 29.503 27.682 26.116 25.389

 

Publicatiedatum: 01-11-2018

Inhoud