Meerjarenbegroting

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

Staat van baten en lasten

            Bedragen x € 1.000
  Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
                                     
1. Bestuur en dienstverlening 5.447 1.340 -4.108 5.622 1.193 -4.429 5.501 732 -4.770 5.287 633 -4.654 5.313 670 -4.643 5.334 687 -4.647
2. Openbare orde en veiligheid 4.019 102 -3.918 4.807 112 -4.694 5.021 112 -4.908 5.059 112 -4.947 4.960 112 -4.847 4.937 112 -4.825
3. Sport, cultuur en onderwijs 11.397 1.027 -10.369 11.651 1.108 -10.544 11.353 1.038 -10.316 10.957 986 -9.971 10.822 935 -9.887 10.890 884 -10.006
4. Sociaal Domein 33.929 8.831 -25.098 36.621 10.307 -26.314 37.485 9.834 -27.652 38.502 9.829 -28.673 38.799 9.850 -28.949 38.699 9.846 -28.853
5. Lansingerland schoon, heel en veilig 20.301 13.421 -6.880 22.286 11.986 -10.300 23.559 13.209 -10.350 23.468 13.430 -10.038 23.969 13.735 -10.234 24.051 13.933 -10.118
6. Lansingerland ontwikkelt 10.434 9.282 -1.152 12.066 6.037 -6.029 12.199 3.774 -8.425 11.544 3.774 -7.770 10.792 3.774 -7.018 10.872 3.474 -7.398
7. Grondzaken 29.487 29.989 502 33.628 32.784 -844 30.474 29.782 -692 21.539 21.048 -492 13.368 12.836 -531 9.078 8.532 -546
Subtotaal Programma's 115.014 63.991 -51.023 126.681 63.527 -63.154 125.594 58.480 -67.113 116.356 49.812 -66.544 108.022 41.913 -66.109 103.861 37.468 -66.393
                                     
Lokale heffingen 439 15.345 14.906 395 15.272 14.877 387 15.160 14.773 366 15.335 14.970 370 15.492 15.123 376 15.449 15.074
Algemene uitkering gemeentefonds 0 57.747 57.747 0 62.117 62.117 0 65.554 65.554 0 66.911 66.911 0 68.285 68.285 0 69.651 69.651
Dividend 74 3.372 3.298 106 3.074 2.969 3 3.125 3.122 3 3.225 3.222 3 3.225 3.222 3 3.225 3.222
Financieringsfunctie 3.946 4.762 816 5.925 6.004 79 4.342 4.396 54 3.427 3.666 239 3.098 3.245 147 3.026 2.872 -153
Overige algemene dekkingsmiddelen 954 1.447 492 1.615 1.322 -293 2.720 1.216 -1.505 3.275 1.216 -2.060 3.987 1.216 -2.772 4.423 1.216 -3.207
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen 5.413 82.672 77.258 8.040 87.789 79.749 7.452 89.451 81.999 7.071 90.353 83.283 7.458 91.463 84.005 7.826 92.413 84.587
                                     
Stelpost onvoorzien 0 0 0 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100
Overhead 13.398 179 -13.219 14.017 175 -13.842 14.371 330 -14.040 14.886 223 -14.653 15.000 233 -14.768 15.158 233 -14.925
Geraamd Totaal saldo van baten en lasten 133.825 146.842 13.017 148.838 151.491 2.653 147.516 148.262 746 138.412 140.398 1.986 130.580 133.608 3.028 126.945 130.114 3.169
                                     
1. Bestuur en dienstverlening 0 0 0 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sport, cultuur en onderwijs 509 648 139 409 1.130 721 17 450 434 17 10 -7 17 59 42 17 2 -15
4. Sociaal Domein 13 397 383 13 95 82 13 5 -8 13 1 -13 13 0 -13 13 74 61
5. Lansingerland schoon, heel en veilig 1.246 174 -1.072 602 2.783 2.181 502 1.598 1.096 502 802 300 598 1.003 405 598 396 -202
6. Lansingerland ontwikkelt 80 195 115 41 772 732 374 1.097 722 374 609 235 374 319 -56 374 501 127
7. Grondzaken 5.933 4.922 -1.011 0 85 85 0 936 936 0 740 740 0 754 754 0 769 769
Algemene dekkingsmiddelen 555 653 98 795 945 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhead 215 358 143 66 471 405 66 77 12 66 58 -7 66 107 41 66 233 167
Subtotaal Mutaties reserves 8.552 7.347 -1.204 1.925 6.332 4.407 971 4.164 3.193 972 2.220 1.248 1.067 2.241 1.174 1.067 1.974 907
                                     
Geraamde resultaat 142.377 154.189 11.812 150.763 157.823 7.060 148.487 152.426 3.939 139.384 142.618 3.234 131.648 135.850 4.202 128.012 132.088 4.076

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor de periode 2019-2022. Het opnemen van het overzicht van incidentele baten en lasten is gebaseerd op artikel 19 van het BBV. Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het begrotingssaldo in de meerjarenbegroting beïnvloed door incidentele baten en lasten.


Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:

 

        Bedragen x € 1.000
  2019 2020 2021 2022
         
INCIDENTELE LASTEN        
         
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 90 0 0 0
Verkiezingen 90 0 0 0
         
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid 295 295 0 0
Inbedden duurzaamheid in de organisatie (tijdelijke fte) 295 295 0 0
         
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs 0 0 0 0
         
Programma 4 - Sociaal domein -53 0 0 0
Jeugdpreventie -53 0 0 0
         
Programma 5 - Lansingerland schoon, heel en veilig 307 70 70 0
Advieswerkzaamheden kunstwerken 75 0 0 0
Advieswerkzaamheden civiel 72 0 0 0
Tuin van de toekomst 70 70 70 0
Project zwerfafval 90 0 0 0
         
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt 496 353 0 0
Huuruitgaven Smitshoek 70 0 0 0
Structuur- en bestemmingsplannen 35 18 0 0
Verkorte procedure vergunningaanvragen (pilot) 140 140 0 0
Omgevingswet 195 195 0 0
Huuruitgaven Notaris Kruytstraat 55 0 0 0
         
Programma 7 - Grondzaken 29.555 20.821 12.609 8.305
Grondexploitaties 29.555 20.821 12.609 8.305
         
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 200 200 200 0
Organisatieontwikkeling 200 200 200 0
         
Overzicht Overhead 240 150 0 0
Projectmanagement ICT 150 150 0 0
Ondersteuning invoering wet normalisering rechtspositie ambtenaren 90 0 0 0
         
Totaal incidentele lasten 31.130 21.021 12.809 8.305
         
INCIDENTELE BATEN        
         
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 0 0 0 0
         
Programma 2 - Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0
         
Programma 3 - Sport, cultuur en onderwijs 435 0 0 0
Onttrekking Reserve overdracht schoolgebouwen 435 0 0 0
         
Programma 4 - Sociaal domein 0 0 0 0
         
Programma 5 - Lansingerland schoon, heel en veilig 144 0 0 0
Project zwerfafval 19 0 0 0
Onttrekking reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan 125 0 0 0
         
Programma 6 - Lansingerland ontwikkelt 0 0 0 0
         
Programma 7 - Grondzaken 29.555 20.821 12.609 8.305
Grondexploitaties 29.555 20.821 12.609 8.305
         
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen 100 200 200 0
Advieskosten Eneco -100 0 0 0
Precariorechten kabels/leidingen 200 200 200 0
         
Overzicht Overhead 0 0 0 0
         
Totaal incidentele baten 30.234 21.021 12.809 8.305
         
Saldo incidenteel (lasten minus baten) 896 868 70 0
         
Saldo begroting 2019 - 2022, inclusief incidenteel 3.939 3.234 4.202 4.076
         
Saldo begroting 2019 - 2022, excl. incidenteel 4.835 4.102 4.272 4.076

Recapitulatie begrotingsevenwicht

                        Bedragen x € 1,-
Recapitulatie begrotingsevenwicht Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
  Totaal Incidenteel Structureel Totaal Incidenteel Structureel Totaal Incidenteel Structureel Totaal Incidenteel Structureel
Lasten programma 1 5.501 90 5.411 5.287 0 5.287 5.313 0 5.313 5.334 0 5.334
Lasten programma 2 5.021 295 4.726 5.059 295 4.764 4.960 0 4.960 4.937 0 4.937
Lasten programma 3 11.353 0 11.353 10.957 0 10.957 10.822 0 10.822 10.890 0 10.890
Lasten programma 4 37.485 -53 37.538 38.502 0 38.502 38.799 0 38.799 38.699 0 38.699
Lasten programma 5 23.559 307 23.252 23.468 70 23.398 23.969 70 23.899 24.051 0 24.051
Lasten programma 6 12.199 496 11.704 11.544 353 11.191 10.792 0 10.792 10.872 0 10.872
Lasten programma 7 30.474 29.555 919 21.539 0 21.539 13.368 0 13.368 9.078 0 9.078
Totaal lasten programma's 125.594 30.690 94.904 116.356 718 115.638 108.022 70 107.952 103.861 0 103.861
                         
Baten programma 1 732 0 732 633 0 633 670 0 670 687 0 687
Baten programma 2 112 0 112 112 0 112 112 0 112 112 0 112
Baten programma 3 1.038 0 1.038 986 0 986 935 0 935 884 0 884
Baten programma 4 9.834 0 9.834 9.829 0 9.829 9.850 0 9.850 9.846 0 9.846
Baten programma 5 13.209 19 13.190 13.430 0 13.430 13.735 0 13.735 13.933 0 13.933
Baten programma 6 3.774 0 3.774 3.774 0 3.774 3.774 0 3.774 3.474 0 3.474
Baten programma 7 29.782 29.555 227 21.048 0 21.048 12.836 0 12.836 8.532 0 8.532
Totaal baten programma's 58.480 29.574 28.906 49.812 0 49.812 41.913 0 41.913 37.468 0 37.468
                         
Saldo van baten en lasten programma's -67.113 -1.116 -65.997 -66.544 -718 -65.826 -66.109 -70 -66.039 -66.393 0 -66.393
                         
Lasten algemene dekkingsmiddelen 7.452 200 7.252 7.071 200 6.871 7.458 200 7.258 7.826 0 7.826
Lasten overhead 14.371 240 14.131 14.886 150 14.736 15.000 0 15.000 15.158 0 15.158
Lasten vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasten onvoorzien 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100
Totaal lasten diverse 21.922 440 21.482 22.056 350 21.706 22.558 200 22.358 23.084 0 23.084
                         
Baten algemene dekkingsmiddelen 89.451 100 89.351 90.353 200 90.153 91.463 200 91.263 92.413 0 92.413
Baten overhead 330 0 330 233 0 233 233 0 233 233 0 233
Baten vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baten onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal baten diverse 89.781 100 89.681 90.586 200 90.386 91.695 200 91.495 92.646 0 92.646
                         
Saldo van diverse 67.859 -340 68.199 68.530 -150 68.680 69.137 0 69.137 69.562 0 69.562
                         
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse 746 -1.456 2.202 1.986 -868 2.854 3.028 -70 3.098 3.169 0 3.169
                         
Stortingen in reserves 971 0 971 972 0 972 1.067 0 1.067 1.067 0 1.067
Onttrekkingen aan reserves 4.164 560 3.604 2.220 0 2.220 2.241 0 2.241 1.974 0 1.974
Geraamd resultaat 3.939 -896 4.835 3.234 -868 4.102 4.202 -70 4.272 4.076 0 4.076
                         
Totaal structurele lasten 148.487 31.130 117.357 139.384 1.068 138.316 131.648 270 131.378 128.012 0 128.012
Totaal structurele baten 152.426 30.234 122.192 142.618 200 142.418 135.850 200 135.650 132.088 0 132.088
Saldo totaal, incidenteel en structureel 3.939 -896 4.835 3.234 -868 4.102 4.202 -70 4.272 4.076 0 4.076

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

In deze paragraaf is, conform de actuele BBV-voorschriften, een geprognosticeerde balans opgenomen. Zie onderstaand overzicht.

 

            Bedragen x € 1.000
Activa (per 31 december) Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
             
Immateriële vaste activa 8.496 8.613 8.706 8.800 8.893 8.987
Materiële vaste activa 202.786 212.449 224.551 226.985 231.485 234.731
Financiële vaste activa 5.420 4.816 4.633 4.448 4.257 4.060
Vaste activa 216.702 225.877 237.890 240.233 244.636 247.778
             
Voorraad gronden in exploitatie 174.015 167.401 155.436 126.185 108.697 90.302
Voorraden 174.015 167.401 155.436 126.185 108.697 90.302
             
Overige activa 32.890 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Kortlopende vorderingen 32.890 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
             
TOTAAL ACTIVA 423.607 408.278 408.326 381.418 368.333 353.080
             
             
Passiva (per 31 december) Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
             
Algemene reserves 93.423 98.625 103.997 106.506 109.968 113.289
Bestemmingsreserves 11.905 9.356 4.735 4.218 3.790 3.643
Eigen vermogen (1) 105.328 107.981 108.732 110.724 113.758 116.932
             
Voorzieningen voor risico's (niet GREX) 10.543 8.808 9.666 7.261 6.608 5.454
Onderhoudsvoorzieningen 13.140 14.400 15.720 17.310 19.202 21.235
Voorzieningen 23.683 23.208 25.386 24.571 25.810 26.689
             
Langlopende leningen 257.479 224.409 183.688 156.343 138.075 121.880
Nog aan te trekken leningen 0 0 26.575 35.245 38.829 38.829
Vaste schulden 257.479 224.409 210.263 191.588 176.904 160.709
             
Handelscrediteuren 7.550 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
Overige passiva 29.568 43.179 54.445 45.034 42.362 39.250
Kortlopende schulden 37.118 52.679 63.945 54.534 51.862 48.750
             
TOTAAL PASSIVA (2) 423.607 408.278 408.326 381.418 368.333 353.080
             
Solvabiliteit (1/2) 25% 26% 27% 29% 31% 33%

Uitgangspunten begroting 2019-2022

Inwoner- en woningaantallen / groei gerelateerde baten en lasten

De cijfers over 2018 betreffen de werkelijke aantallen, per 1 januari, van inwoners en woningen en die van leerlingen VO per juli 2017.

Het geraamde aantal inwoners vanaf 2019 is gebaseerd op de bevolkingsprognose van januari 2018.

Het geraamde aantal woningen vanaf 2019 is gebaseerd op de woningbouwplanning van januari 2018.

Het geraamde aantal leerlingen VO vanaf 2019 is gebaseerd op leerling prognose uit oktober 2017 uitgevoerd door Pronexus. Het aantal leerlingen in 2018 daalt licht in 2019 om daarna weer te stijgen.

Hieronder worden per jaar de onderdelen genoemd waarop de hoogte van het groei gerelateerde gedeelte van de Algemene Uitkering is gebaseerd:

 

Aantal per 1 januari 2018
2019 2020 2021 2022
Inwoners 61.155 61.900 63.000 64.400 65.600
toename in begrotingsjaar 745
1.100 1.400 1.200 1.000
Woonruimten 23.615 23.965 24.415 24.815 25.215
toename in begrotingsjaar 350
450 400 400 400
Leerlingen VO, per 1 oktober jaar t-1 4.216 4.207 4.264 4.316 4.353

Prijscorrectie (inflatie) - en loonontwikkeling

Inflatiecorrectie

De prijscorrectie (inflatie) – en loonontwikkeling is gebaseerd op in het medio maart 2018 door het Centraal Plan Bureau (CPB) uitgebrachte Centraal Economisch Plan (CEP) 2018. De verwachte prijscorrectie (inflatie) in 2019 e.v. bedraagt 2,3%. De uitgavenramingen 2019 worden met inflatie verhoogd. Op basis van een totaal kostenvolume (exclusief loonkosten, kapitaallasten, investeringen etc.) van € 23,5 miljoen en een inflatie van 2,3%, betekent dit voor 2019 een verhoging van de lasten van € 540.000.

Loonontwikkelingen

De huidige cao voor gemeentepersoneel loopt tot 1 januari 2019. Wij hebben momenteel nog geen zicht op de uitkomsten van de cao onderhandelingen. Het CPB verwacht in 2019 e.v. een stijging van de loonkosten van 3,2%. Dit zou voor onze gemeente een verhoging van de loonkosten van € 814.000 betekenen. Tegenover deze verhoging van de loonkosten staat naar verwachting (deels) een hogere bijdrage vanuit het Rijk. Hierdoor nemen wij in deze kaderbrief geen bedragen voor de loonontwikkeling op.

Met betrekking tot mutaties in secundaire arbeidsvoorwaarden of emolumenten als gevolg van de harmonisatie arbeidsvoorwaarden, zullen kosten gemaakt moeten worden om dit te implementeren. Het zwaartepunt van de invoering ligt in 2020, daarnaast zullen in 2019 incidentele kosten vallen in het kader van de voorbereidingen die moeten worden getroffen. Er is nu nog te weinig zicht op deze gevolgen om hier een bedrag aan te koppelen.

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen en leges

  • Belastingen

De tarieven van de algemene belastingen worden als uitgangspunt niet geïndexeerd. Slechts indien uit de doorrekening van de kosten blijkt dat verhoging van de belastingen noodzakelijk is worden de tarieven bij het uitwerken van de Begroting 2019-2022 op specifieke belastingen aangepast.

  • Leges

De tarieven van de leges worden niet standaard geïndexeerd. Slechts indien uit de doorrekening van de kosten blijkt dat in relatie tot de kostendekkendheid de leges moeten worden aangepast zullen de tarieven worden aangepast.

Rente

Rente ontwikkelingen

  • Interne Rekenrente

De door te berekenen rente aan investeringen exclusief grondexploitaties bedraagt 0,90% vanaf 2018. De door te berekenen rente aan grondexploitaties is, conform de regels van het BBV, 2,15%. Deze rentes worden bij het opstellen van de Begroting 2019-2022 opnieuw berekend en eventueel aangepast.

  • Nieuwe langlopende geldleningen

Voor nieuw af te sluiten langlopende leningen, onder andere in verband met herfinanciering van bestaande leningen wordt in 2019 1,0% gehanteerd en vanaf 2020 1,5%. Dit resulteert in een voordeel van € 783.000 in 2019 en € 679.000 de jaren daarna.

  • Rente ontwikkeling grondexploitatie

Conform het MPG 2018 waarin de grondexploitaties zijn bijgesteld is ook het bedrag aan toegerekende rente aangepast. Dit heeft te maken met de mutaties op de kosten en opbrengsten binnen de grondexploitatie. Ten opzichte van het MPG 2017 neemt het geïnvesteerde vermogen in de grondexploitaties de komende jaren minder snel af door een meer behouden raming van de woningbouwplanning van enkele projecten. Voor de algemene dienst betekent dit een voordeel omdat er meer rente doorbelast wordt aan de grondexploitaties. Hier tegenover staan voor de eerste jaren hogere rentelasten in het MPG 2018 t.o.v. 2017.

EMU-saldo

EMU-saldo/Wet Hof (Wet Houdbare OverheidsFinanciën)

EMU-saldo/Wet Hof (Wet Houdbare OverheidsFinanciën)

De Europese lidstaten hebben besloten een grens aan het nationale begrotingstekort van 3% van het bruto binnenlands product (BBP) te stellen (het EMU-saldo) en de overheidsschuld niet meer dan 60% van het BBP te laten bedragen. De regering heeft besloten om de Europese afspraken over de begrotingsdiscipline op te nemen in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF). Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt de wet dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangepaste Stabiliteits- en Groeipact. Het aandeel van de decentrale overheden in de norm van 3% is 0,5% van het BBP. Het IPO, de VNG en de UvW zijn onderling een verdeling van de tekortnorm overeen gekomen, nl. gemeenten 0,32%, provincies 0,11% en waterschappen 0,07%.

Om de afzonderlijke provincie en gemeenten een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het ministerie BZK individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentie waarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Deze waarden zijn voornamelijk bedoeld om het eigen EMU-saldo te monitoren en te beheersen, zoals bedoeld. Gedurende de huidige kabinetsperiode past het rijk overigens geen sancties toe als gevolg van overschrijding van de tekortnorm. Wel kan strikt genomen een eventuele boete uit Europa worden doorberekend aan de decentrale overheden.

Gemeenten dienen (art. 19 BBV) het EMU-saldo van het voorgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het volgende jaar op te nemen in de begrotingsstukken.

Het berekende EMU-saldo geeft de omvang weer van ons aandeel in het nationale EMU-saldo.

Toelichting op berekening EMU saldo

De begroting 2019 geeft een berekend overschot op het EMU–saldo van € 6,12 mln. Bij een tekort draagt Lansingerland nadelig en bij een overschot positief bij aan de gezamenlijke tekortnorm.

  2018 2019 2020
  Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000
Omschrijving Volgens primitieve begroting Volgens begroting 2019 Volgens meerjarenraming in begroting 2019
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2.653 746 1.986
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 7.153 8.132 9.173
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie -1.453 1.136 1.528
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 17.057 20.257 11.626
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 0 0 0
6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0 0 0
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 25.018 25.275 17.173
8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

36.133 41.639 47.004
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 0 0 0
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 0 0 0
11 Verkoop van effecten:      
   a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Nee Nee Nee
   b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? 0 0 0
Berekend EMU-Saldo 2.411 6.121 30.892

BBV: Begroting 2019 naar taakvelden

BBV: Begroting 2019 naar taakvelden

In onderstaande tabel wordt de gemeentebegroting van Lansingerland gepresenteerd conform de nieuwe taakveldindeling uit de vernieuwde BBV-voorschriften.

 

        Bedragen x € 1.000
  2019 2020 2021 2022
(sub)taakvelden Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
0.1 Bestuur 2.908 0 2.904 0 2.904 0 2.904 0
0.2 Burgerzaken 2.420 732 2.209 633 2.235 670 2.256 687
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 237 23 181 23 181 23 180 23
0.4 Overhead 14.544 330 15.059 233 15.174 233 15.331 233
0.5 Treasury 4.345 7.521 3.430 6.891 3.101 6.470 3.028 6.098
0.61 OZB woningen 387 8.667 366 8.831 370 8.977 376 9.123
0.62 OZB niet-woningen 0 5.939 0 5.950 0 5.961 0 5.972
0.64 Belastingen overig 0 554 0 554 0 554 0 354
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 65.554 0 66.911 0 68.285 0 69.651
0.8 Overige baten en lasten 2.090 0 2.645 0 3.358 0 3.794 0
0.10 Mutaties reserves 971 4.164 972 2.220 1.067 2.241 1.067 1.974
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 3.939 0 3.234 0 4.202 0 4.076 0
Hoofdtaakveld: 0 31.840 93.485 31.001 92.246 32.591 93.414 33.013 94.114
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.275 42 3.317 42 3.317 42 3.313 42
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.382 70 1.382 70 1.283 70 1.283 70
Hoofdtaakveld: 1 4.657 112 4.699 112 4.599 112 4.595 112
2.1 Verkeer en vervoer 8.096 537 8.429 537 8.457 537 8.999 530
2.2 Parkeren 69 0 69 0 75 0 69 0
2.5 Openbaar vervoer 15 0 0 0 0 0 0 0
Hoofdtaakveld: 2 8.180 537 8.499 537 8.531 537 9068 530
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 152 78 152 78 152 78 152 78
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 194 165 194 165 186 165 186 165
3.4 Economische promotie 451 2 451 2 451 2 442 2
Hoofdtaakveld: 3 797 246 797 246 789 246 780 246
4.1 Openbaar basisonderwijs 373 0 373 0 373 0 371 0
4.2 Onderwijshuisvesting 6.011 245 5.307 245 5.304 245 5.399 245
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.528 308 1.472 257 1.469 206 1.353 155
Hoofdtaakveld: 4 7.913 554 7.152 503 7.146 451 7.124 400
5.1 Sportbeleid en activering 63 0 63 0 63 0 62 0
5.2 Sportaccommodaties 5064 2.330 4.762 2.330 4.459 2.330 4.678 2.330
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 419 0 419 0 419 0 417 0
5.4 Musea 16 0 16 0 16 0 16 0
5.5 Cultureel erfgoed 33 0 33 0 32 0 32 0
5.6 Media 848 0 949 0 949 0 949 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.287 21 5.710 21 5.969 21 5.451 21
Hoofdtaakveld: 5 12.730 2.352 11.953 2.352 11.907 2.352 11.605 2.352
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9.378 48 9.284 48 9.111 48 9.136 48
6.2 Wijkteams 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 12.851 9.463 12.803 9.463 12.803 9.464 12.801 9.466
6.4 Begeleide participatie 274 0 316 0 316 0 315 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.072 1 1.088 1 1.103 1 1.100 1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 701 0 698 0 698 0 698 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.452 329 4.444 324 4.444 344 4.442 338
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.800 1 10.877 1 11.247 1 11.100 1
Hoofdtaakveld: 6 38.528 9.842 39.510 9.837 39.722 9.858 39.591 9.854
7.1 Volksgezondheid 328 3 328 3 328 3 328 3
7.2 Riolering 5.103 6.449 5.344 6.670 5.553 6.890 5.617 7.010
7.3 Afval 4.832 6.010 4.761 6.010 4.772 6.095 4.802 6.180
7.4 Milieubeheer 2.760 200 2.761 200 2.739 200 2.739 200
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 195 212 202 212 203 212 202 212
Hoofdtaakveld: 7 13.217 12.784 13.396 13.095 13.595 13.400 13.688 13.604
8.1 Ruimtelijke ordening 1.686 17 1.669 17 1.651 17 1.636 17
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 30.583 29.901 21.648 21.167 13.476 12.955 9.186 8.651
8.3 Wonen en bouwen 2.295 2.507 2.295 2.507 1.840 2.507 1.802 2.207
Hoofdtaakveld: 8 34.565 32.425 25.612 23.691 16.967 15.479 12.624 10.875
Eindtotaal 152.426 152.426 142.618 142.618 135.850 135.850 132.088 132.088

BBV: Beleidsindicatoren

BBV: Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel wordt de verplichte basisset van beleidsindicatoren getoond, conform de vernieuwde BBV-voorschriften.

 

# Taakveld Indicator Waarde Periode

1.

0. Bestuur en ondersteuning Formatie 5,92 FTE per 1.000 inwoners 2018
2. 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting 5,32 FTE per 1.000 inwoners 2018
3. 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten € 494,40 per inwoner 2017
4. 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur 10,4% van totale loonsom + externe inhuur 2017
5. 0. Bestuur en ondersteuning Overhead 10,4% van de totale lasten 2019
6. 1. Veiligheid Verwijzingen Halt 98 per 10.000 inwoners 2017
7 1. Veiligheid Harde kern jongeren 0,2 per 10.000 inwoners 2014
8 1. Veiligheid Winkeldiefstallen 0,7 per 1.000 inwoners 2017
9 1. Veiligheid Geweldsmisdrijven 3,4 per 1.000 inwoners 2017
10. 1. Veiligheid Diefstallen uit woning 3 per 1.000 inwoners 2017
11. 1. Veiligheid Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 3,6 per 1.000 inwoners 2017
12. 2. Verkeer en vervoer Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig 12% 2015
13. 2. Verkeer en vervoer Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser 9% 2015
14. 3. Economie Functiemengingsindex (verh. banen/woningen) 52,70% 2017
15. 3. Economie Bruto Gemeentelijk Product (index verh. verwacht/gemeten) 99 2013
16. 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) 130 per 1.000 inwoners (15-64 jr) 2017
17. 4. Onderwijs Absoluut verzuim 0,17 per 1.000 leerlingen 2017
18 4. Onderwijs Relatief verzuim 0 per 1.000 leerlingen 2017
19. 4. Onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) 1,30% 2016
20. 5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters 40,10% 2016
21. 6. Sociaal domein Banen 675,4 per 1.000 inwoners (15-64 jr) 2017
22. 6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter 1,02% 2015
23. 6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin 3,00% 2015
24. 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie 72,70% 2017
25. 6. Sociaal domein Achterstandsleerlingen 4,26% 2012
26. 6. Sociaal domein Werkloze jongeren 0,64% 2015
27. 6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering 18,5 per 1.000 inwoners (18 jr en ouder) 2017
28. 6. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen 18 per 1.000 inwoners (15-64jr) 2017
29. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp 7,7% van alle jongeren (tm 18 jr) 2017
30. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming 0,70% 2017
31. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering 0,20% 2017
32. 6. Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 29 per 1.000 inwoners (15-64jr) 2017
33. 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval 202 2016
34. 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit 1,4% 2016
35. 8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde € 273.000 2017
36. 8. Vhrosv Nieuw gebouwde woningen 11,5 2016
37. 8. Vhrosv Demografische druk 76,10% 2018
38. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € 759 2018
39. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 794 2018
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (peildatum 27 juli 2018)    
Publicatiedatum: 01-11-2018

Inhoud