Programma 7: Grondzaken

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma.

 

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 25.736 33.628 30.474 21.539 13.368 9.078
Baten 26.238 33.028 29.782 21.048 12.836 8.532
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 502 -600 -692 -492 -531 -546
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 5.933 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 4.922 85 936 740 754 769
Mutaties reserves -1.011 85 936 740 754 769

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Grondexploitaties MPG 2018: Per saldo budgetneutraal

De verschillen tussen jaarschijf 2018 en jaarschijf 2019 worden met name veroorzaakt door de bijstelling van de grondexploitaties bij het MPG 2018 die in juni 2018 door de raad is vastgesteld.

Mutatie reserves programma 7: € 936.000

De mutatie op de reserves heeft met de toevoeging van de verliesvoorziening grondexploitaties te maken. Deze toevoeging komt voort uit een onttrekking uit de algemene reserve.

Beleidsveld: Grondexploitatie

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke randvoorwaarden

We produceren en verkopen bouwgrond, hiermee geven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. We verkopen bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersen de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 25.736 33.628 30.474 21.539 13.368 9.078
Baten 26.238 33.028 29.782 21.048 12.836 8.532
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 502 -600 -692 -492 -531 -546
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 5.933 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 4.922 85 936 740 754 769
Mutaties reserves -1.011 85 936 740 754 769

Kengetallen Grondexploitatie

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Aantal woningen (opleveren)

334

260  (bijgesteld via MPG 2018 en Zomernota 2018)

Gemiddeld 400-500 woningen per jaar

Verkoop van bedrijventerreinen binnen eigen grexen (aantal hectare excl. GR)

Verkoopovk voor ca. 3,4 ha, waarvan ca. 0,5 ha geleverd

3,4 ha (bijgesteld via MPG 2018)

2,3 ha

Aantal actualisaties van de grexen, inclusief risico’s

1 1 1
Publicatiedatum: 01-11-2018

Inhoud