Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Lansingerland is een veilige en leefbare gemeente om in te wonen, werken, ondernemen en ontspannen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma. 

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 4.019 4.761 5.021 5.059 4.960 4.937
Baten 102 112 112 112 112 112

Toelichting (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Inwonerbijdrage VRR: € 100.000 hogere lasten

De inwonerbijdrage aan de VRR is in 2019 circa € 100.000 hoger dan in 2018. Dit verschil is voornamelijk te verklaren door indexatie van de tarieven.

Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 114.000 hogere lasten

In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.

Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken

Een veilig Lansingerland

We staan voor een veilig Lansingerland waarbij zowel de fysieke en de sociale veiligheid alsook de veiligheidsbeleving toeneemt. We streven naar een aanpak van de criminaliteit en leggen daarbij de focus op de delicten met een grote impact en delicten die ondermijnend zijn aan de samenleving.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 4.019 4.761 5.021 5.059 4.960 4.937
Baten 102 112 112 112 112 112

Kengetallen Openbare Orde en Veiligheid

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Aantal domeinen waarin BTL actief is

48 50 50

Aantal afstemmingsoverleggen

18 18 12

Aantal instructie- cq trainingsavonden

4 10 4

Aantal preventie acties boa’s op prioriteit en actualiteit

30 30 30

Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht

12 20 30

Aantal controles op vergunningsvoorwaarden

10 10 10

Aantal Beke-groepen

3 2 2

Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen

95% 95% 95%
Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg 2 2 2
Publicatiedatum: 01-11-2018

Inhoud