Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Iedereen kan actief meedoen op allerlei terreinen

Het realiseren van een vitale samenleving waarin alle inwoners van Lansingerland, jong en oud, een actieve leefstijl (kunnen) hebben en actief mee (kunnen) doen op allerlei sportieve en culturele terreinen. Het bieden van goede voorzieningen op het gebied van onderwijs en kinderopvang. Een actief verenigingsleven, aansprekende en voldoende evenementen en culturele activiteiten die zorgen voor binding en samenhang, wat een bijdrage levert aan een gezonde en sociaal weerbare samenleving.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma. 

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 11.397 11.620 11.353 10.957 10.822 10.890
Baten 1.027 1.122 1.038 986 935 884
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -10.369 -10.497 -10.316 -9.971 -9.887 -10.006
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 509 409 17 17 17 17
Onttrekkingen 648 1.130 450 10 59 2
Mutaties reserves 139 721 434 -7 42 -15

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Subsidie Stichting Bibliotheek Oostland: € 102.000 hogere lasten

In 2019 is het beschikbare budget voor openbaar bibliotheekwerk € 102.000 hoger dan in 2018. Met de vaststelling van de Bibliotheeknota heeft de raad besloten in de periode 2018-2022 het beschikbare budget voor de bibliotheek stapsgewijs terug te brengen naar het niveau vóór de bezuinigingen.

Voor rekening gemeente komend onderhoud aan schoolgebouwen: € 50.000 hogere lasten

Voor de afbouw van het schoolgebouw de Westpolder 2 (hierna: WP2) dragen wij incidenteel € 50.000 bij. De WP2 is deels gebouwd voor de voormalige basisschool “de Kleine Kapitein”. Gedurende de bouw van de WP2 werd de Kleine Kapitein opgeheven. Een aantal ruimtes in de WP2 zijn daarom op dat moment niet volledig afgebouwd. Door de stijging van het totaal aantal basisschoolleerlingen in dit deel van Berkel en Rodenrijs is er de komende jaren wel behoefte aan deze lokalen. De benodigde € 50.000,- wordt gebruikt om deze lokalen af te bouwen.

Investeringen en bijdragen aan schoolbesturen € 30.000 hogere lasten

Op basis van de wet op het primair onderwijs draagt de gemeente bij aan de eerste inrichting van schoollokalen (zoals tafels, boorden en stoelen) én eerste Onderwijs Leer Pakketen (hierna: OLP) (zoals schriften, boeken, pennen). De leerlingenprognose laat zien dat het aantal leerlingen in het primair onderwijs minder gaat stijgen dan voorgaande jaren. Daarom verwachten wij in 2019 minder aanvragen bijdrage eerste inrichting en OLP. Vanaf 2019 en verder hebben wij hiervoor € 30.000,- begroot.

Overdrachtsbelasting aankoop duurzame zaken: € 60.000 lagere lasten

In 2018 was éénmalig € 60.000 benodigd ter afronding van de grondtransactie voor het Melanchthon Bergschenhoek. In 2019 verwachten wij geen grondtransacties.

Inkomst ivm onttrekking Algemene Reserve: € 100.000 lagere lasten

In de Najaarsnota 2017 is incidenteel € 115.000 euro opgenomen voor de uitvoering van de Visienota Onderwijs “met het oog op de toekomst”. Van dit bedrag is incidenteel € 100.000,- overgeheveld naar de Begroting 2018. In de begroting 2019 is dit niet meer opgenomen.

Onderwijsachterstanden en VVE: € 50.000 lagere lasten

In 2018 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het onderwijsachterstandenbudget (hierna oab) herverdeeld. Deze herverdeling betekent een structurele korting voor het oab voor de gemeente Lansingerland, in 2019 ter hoogte van € 50.000. De vermindering van deze begrotingspost voor zowel de baten als de lasten is een rechtstreekse doorvertaling van deze korting.

Loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties: € 28.000 lagere lasten

In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging in de pensioenpremies en verschillende sociale lasten. Verder heeft de wijziging van het omslagrentepercentage (van 0,9% naar 0,45%) en een verschuiving van de investeringen geleid tot een daling van de lasten op de doorbelasting kapitaallasten.

Beleidsveld Sport

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Sporten is voor iedereen toegankelijk en we hebben voldoende, adequate en zo duurzaam mogelijke sportaccommodaties

Wij stimuleren (o.a. via subsidies) sportbeoefening voor alle doelgroepen in Lansingerland. We zetten instrumenten in om sport voor iedereen toegankelijk te maken waarbij we in het bijzonder aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking, senioren en sociale minima. Daarnaast hebben wij een faciliterende rol op het gebied van sport en bewegen. Deze rol bestaat uit het realiseren, exploiteren en aan gebruikers ter beschikking stellen van sportaccommodaties. Het grootste deel van het sportbudget is bestemd voor de sportaccommodaties. Wij denken daarnaast mee met de sportverenigingen over de veranderende sportbehoefte en het stijgende aantal inwoners dat moet kunnen sporten in Lansingerland.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 1.672 1.532 1.641 1.889 1.813 1.850
Baten 444 470 465 465 465 465
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -1.228 -1.061 -1.176 -1.424 -1.348 -1.385
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 334 334 0 0 0 0
Onttrekkingen 274 353 0 0 0 0
Mutaties reserves -60 19 0 0 0 0

Kengetallen Sport

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Aantal binnensportaccommodaties (zaaldelen)

28 28 28
Aantal buitensportaccommodaties (velden) 75 75 75

Beleidsveld Cultuur

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Voldoende en verbindend cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen

Wij streven naar voldoende en uiteenlopende culturele activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijnen waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 1.158 1.441 1.475 1.587 1.587 1.585
Baten 11 11 8 8 8 8

Kengetallen Cultuur

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Aantal jongeren t/m 18 jaar verenigingsleven (met subsidie)

Circa 1.000

Circa 1.000

Circa 1.000

Aantal jeugd- en volwassen leden van de bibliotheek

11.986

Ca. 12.500

Ca. 12.500

Lokale omroep

1 1 1

Aantal onderhouden kunstobjecten

34 29 34

Scholen die meedoen met Cultuureducatie

N.v.t. 10 12

Initiatieven cultureel platform

N.v.t. 10 15
Cultuurhuizen in Lansingerland N.v.t. 2 2

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij

In de visienota Onderwijs 2017-2025 staat wat we de komende jaren willen bereiken. Een gemeente waarin leerlingen en ouders goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis tot hun beschikking hebben. Waar het onderwijs in de gemeente aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving in onderwijsconcepten. Waar gemeente en onderwijs samen zorgen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra zetje in de rug nodig hebben. En waar kinderen, ook diegenen die meer aankunnen, worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen. Achterstanden en leerproblemen pakken we snel en adequaat aan. Jongeren hebben toegang tot de beste onderwijsinstellingen, ook buiten Lansingerland. Verder hebben ze, door een sterke samenwerking tussen VMBO, MBO en het lokale bedrijfsleven, duidelijke carrièremogelijkheden in de regio. Tot slot sluit het onderwijs door (technologische) innovatie aan bij een snel veranderende wereld en bereidt het onze jongeren voor op een toekomst in deze wereld. Naast de doelstellingen uit de visienota blijven we voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen voor onderwijshuisvesting. We zorgen daarnaast voor een tegemoetkoming in het leerlingenvervoer voor de beoogde doelgroep en houden toezicht op het openbaar primair onderwijs. Met de uitvoering van onze activiteiten op het gebied van leerplicht zorgen we voor zo min mogelijk voortijdige schoolverlaters. Tot slot houden we toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en zorgen we voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen (met voorschoolse educatie).

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Bedragen x €1.000
Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 8.566 8.647 8.237 7.481 7.422 7.454
Baten 573 641 565 513 462 411
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -7.993 -8.006 -7.672 -6.968 -6.960 -7.044
Toevoegingen en onttrekkingen Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Toevoegingen 176 76 17 17 17 17
Onttrekkingen 375 777 450 10 59 2
Mutaties reserves 199 702 434 -7 42 -15

Kengetallen Onderwijs en kinderopvang

Kengetal Realisatie 2017 Begr 2018 Begr 2019

Aantal basisscholen

22 22 22

Aantal scholen voortgezet onderwijs

6 6 6

Aantal Integrale Huisvestings Projecten

2 2 1

Totaal aantal beschikkingen leerlingenvervoer

255 240 262

Percentage leerplichtige kinderen dat naar school gaat

99,9% (10 langdurig thuiszitters 14.607 leerplichtigen) 100% 100%

Percentage voortijdig schoolverlaters

1,3% 1,3% 1,26%
Kinderopvang:      

Aantal jaarlijkse GGD onderzoeken

N.v.t. 77 77

Aantal GGD onderzoeken voor registratie

N.v.t. 20 20

Aantal nader onderzoeken bij overtredingen

N.v.t. 12 12

Aantal kindplaatsen peuteropvang bij gesubsidieerde instellingen

N.v.t. 250 250
Aantal kindplaatsen in gesubsidieerde VVE groepen N.v.t. 112 112

 

Publicatiedatum: 01-11-2018

Inhoud