Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Managementsamenvatting Blz. 3  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 4  
Beleidsinhoudelijk resultaat Blz. 5  
Financiële verschillen t.o.v. slotwijziging 2018 Blz. 6  
Financiële verschillen t.o.v. slotwijziging 2018 Blz. 7  
Toelichting per afwijking Blz. 8  
Goede financiële uitgangspositie voor de komende jaren Blz. 9  
Financieel resultaat Blz. 10  
Programma 1: Bestuur en dienstverlening Blz. 11  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 12  
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie Blz. 13  
Doelstelling Blz. 14  
Wat hebben we bereikt? Blz. 15  
Aanbieden van een veelzijdig inwerkprogramma voor nieuwe (duo)raadsleden Blz. 16  
Digitale stemhulp bieden aan inwoners van Lansingerland waarin vragen/stellingen komen over lokale issues Blz. 17  
Nieuw collegeprogramma Blz. 18  
Startsein campagne, informatieverstrekking via gemeentelijke website en debatavonden (op uitnodiging van externen) Blz. 19  
Wat heeft het gekost? Blz. 20  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 21  
Beleidsveld Samenwerking Blz. 22  
Doelstelling Blz. 23  
Wat hebben we bereikt? Blz. 24  
Governance verbonden partijen Blz. 25  
Maatwerk leveren op en verbinding leggen tussen alle allianties, wijk- en participatie-initiatieven van inwoners, bedrijven of instellingen. Blz. 26  
Regionale positionering en gebiedspromotie Blz. 27  
Wat heeft het gekost? Blz. 28  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 29  
Beleidsveld Dienstverlening Blz. 30  
Doelstelling Blz. 31  
Wat hebben we bereikt? Blz. 32  
Afhandelen van klachten, bezwaren en (Wob)verzoeken Blz. 33  
De inwoner centraal Blz. 34  
Een flexibele dienstverlening Blz. 35  
Inrichten adequaat en efficiënt apparaat Blz. 36  
Organiseren rechtmatige en klantgerichte Raadsverkiezingen in 2018 Blz. 37  
Wat heeft het gekost? Blz. 38  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 39  
Kengetallen programma 1 Blz. 40  
Kengetallen programma 1 Blz. 41  
Wat heeft het gekost? Blz. 42  
Programma 2: Sport, cultuur en onderwijs Blz. 43  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 44  
Beleidsveld Sport Blz. 45  
Doelstellingen Blz. 46  
Wat hebben we bereikt? Blz. 47  
Actualiseren sportvisie Blz. 48  
Actualiseren tarievenbeleid 2019 e.v. Blz. 49  
Optimalisatie van de Sporthoek Blz. 50  
Vitale verenigingen Blz. 51  
We voeren het evenementenbeleid uit Blz. 52  
Wat heeft het gekost? Blz. 53  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 54  
Beleidsveld Cultuur Blz. 55  
Doelstelling Blz. 56  
Wat hebben we bereikt? Blz. 57  
Culturele activiteiten en evenementen, cultuurhuizen en cultuureducatie Blz. 58  
We onderhouden de kunstobjecten in de openbare ruimte en geven er bekendheid aan. Blz. 59  
We voeren de Bibliotheekwet 2015 uit door het verstrekken van een subsidie aan Bibliotheek Oostland Blz. 60  
We voeren de Mediawet uit door het subsidiëren van een lokale omroep. Blz. 61  
Wat heeft het gekost? Blz. 62  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 63  
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang Blz. 64  
Doelstelling Blz. 65  
Wat hebben we bereikt? Blz. 66  
Activiteiten visie onderwijs Blz. 67  
Actualiseren integrale huisvestingsplannen Blz. 68  
Huisvesting basisscholen PWA en De Kwakel Blz. 69  
Vaststelling Programma Voorzieningen Huisvesting 2019 Blz. 70  
We stellen nieuw beleid op voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Blz. 71  
We toetsen de kwaliteit van kindercentra en peuterspeelzalen Blz. 72  
We verbreden de subsidieregels voor peuteropvang zodat ook andere aanbieders gesubsidieerde peuteropvang kunnen aanbieden Blz. 73  
Wat heeft het gekost? Blz. 74  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 75  
Kengetallen programma 2 Blz. 76  
Kengetallen programma 2 Blz. 77  
Wat heeft het gekost? Blz. 78  
Programma 3: Maatschappelijke ondersteuning Blz. 79  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 80  
Beleidsveld Jeugd Blz. 81  
Doelstelling Blz. 82  
Wat hebben we bereikt? Blz. 83  
We benutten de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders/verzorgers Blz. 84  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Beleidsveld Jeugd) Blz. 85  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Jeugd) Blz. 86  
Wat heeft het gekost? Blz. 87  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 88  
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Blz. 89  
Doelstelling Blz. 90  
Wat hebben we bereikt? Blz. 91  
We benutten de eigen kracht van de samenleving, volwassenen en ouderen Blz. 92  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning) Blz. 93  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning) Blz. 94  
Wat heeft het gekost? Blz. 95  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 96  
Beleidsveld Werk en Inkomen Blz. 97  
Doelstelling Blz. 98  
Wat hebben we bereikt? Blz. 99  
We benutten de eigen kracht van volwassenen en ouderen (Beleidsveld Werk en Inkomen) Blz. 100  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Beleidsveld Werk en Inkomen) Blz. 101  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Beleidsveld Werk en Inkomen) Blz. 102  
Wat heeft het gekost? Blz. 103  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 104  
Kengetallen programma 3 Blz. 105  
Kengetallen programma 3 Blz. 106  
Wat heeft het gekost? Blz. 107  
Programma 4: Lansingerland schoon, heel en veilig Blz. 108  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 109  
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte Blz. 110  
Doelstelling Blz. 111  
Wat hebben we bereikt? Blz. 112  
We actualiseren het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2017-2024 Blz. 113  
We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de (geactualiseerde) beheerplannen uit. Blz. 114  
We beheren en onderhouden de openbare ruimte om te voldoen aan de behoeften van gebruikers van de buitenruimte. Blz. 115  
We dragen zorg voor een veilige buitenruimte Blz. 116  
We handelen storingsmeldingen in de buitenruimte snel en naar tevredenheid af. Blz. 117  
Wat heeft het gekost? Blz. 118  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 119  
Beleidsveld Veiligheid en leefbaarheid Blz. 120  
Doelstelling Blz. 121  
Wat hebben we bereikt? Blz. 122  
We stimuleren zelfredzaamheid en werken met inwoners aan het vergroten van veiligheid en leefbaarheid. Blz. 123  
We vergroten naleefgedrag, bestrijden overlast en criminaliteit. Blz. 124  
We voeren crisismanagement en incidentbestrijding professioneel, efficiënt en effectief uit. Blz. 125  
Wat heeft het gekost? Blz. 126  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 127  
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement Blz. 128  
Doelstelling Blz. 129  
Wat hebben we bereikt? Blz. 130  
We handelen storingsmeldingen over het riool snel en naar tevredenheid af. Blz. 131  
We leveren een efficiënte huishoudelijke afvalinzameling. Blz. 132  
We leveren voldoende afvoercapaciteit voor hemelwater om wateroverlast te voorkomen, pas bij zwaardere buien blijft water op straat staan. Blz. 133  
We leveren, via de inzamelaars, een goede service en dienstverlening. Blz. 134  
Wat heeft het gekost? Blz. 135  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 136  
Kengetallen programma 4 Blz. 137  
Kengetallen programma 4 Blz. 138  
Wat heeft het gekost? Blz. 139  
Programma 5: Lansingerland ontwikkelt Blz. 140  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 141  
Beleidsveld Ruimtelijke ordening Blz. 142  
Doelstelling Blz. 143  
Wat hebben we bereikt? Blz. 144  
Ontwikkelen van de Groene Schil om Lansingerland. Blz. 145  
Vergroten van keuzevrijheid en een gevarieerd woningaanbod. Bieden van gevarieerde en veilige woonmilieus. Versterken van een duurzame woon- en leefomgeving. Blz. 146  
We faciliteren ontwikkelingen. Dit doen we door nieuwe bestemmingsplannen te maken, bestaande te actualiseren, visies en stedenbouwkundige randvoorwaarden op te stellen, aanvragen omgevingsvergunning te behandelen en waar nodig te handhaven. Blz. 147  
We gaan of blijven in overleg met andere overheden om de negatieve impact van externe ontwikkelingen op de kwaliteit van wonen, leven en werken te minimaliseren. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar HSL, A13/A16 en RTHA. Blz. 148  
Wat heeft het gekost? Blz. 149  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 150  
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit Blz. 151  
Doelstelling Blz. 152  
Wat hebben we bereikt? Blz. 153  
We werken aan de bevordering van fietsgebruik en de fietsveiligheid. Blz. 154  
We werken aan een adequate en vlotte verkeerscirculatie. Blz. 155  
We werken aan een toename van het aantal OV reizigers Blz. 156  
Wat heeft het gekost? Blz. 157  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 158  
Beleidsveld Economische ontwikkeling Blz. 159  
Doelstelling Blz. 160  
Wat hebben we bereikt? Blz. 161  
We geven uitvoering aan de economische visie Blz. 162  
We stimuleren de glastuinbouwsector in Lansingerland. Blz. 163  
We voeren het marktreglement en het standplaatsenbeleid uit. Blz. 164  
We werken in regionaal verband aan de het economisch vestigingsklimaat Blz. 165  
Wat heeft het gekost? Blz. 166  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 167  
Beleidsveld Duurzaamheid Blz. 168  
Doelstelling Blz. 169  
Wat hebben we bereikt? Blz. 170  
Uitvoeren van het Actieprogramma Realistisch Duurzaam Blz. 171  
Vastellen en uitvoeren visie en strategie 2050 Blz. 172  
Wat heeft het gekost? Blz. 173  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 174  
Kengetallen programma 5 Blz. 175  
Kengetallen Programma 5 Blz. 176  
Wat heeft het gekost? Blz. 177  
Programma 6: Grondzaken Blz. 178  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 179  
Beleidsveld Vastgoedbeleid Blz. 180  
Doelstelling Blz. 181  
Wat hebben we bereikt? Blz. 182  
We geven uitvoering aan het vastgoedbeleid en voeren de toekomstvisie verder uit. Blz. 183  
We streven naar een efficiënt gebruik van onze maatschappelijke panden om te komen tot een gezonde exploitatie. Blz. 184  
Wat heeft het gekost? Blz. 185  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 186  
Beleidsveld: Grondexploitatie Blz. 187  
Doelstelling Blz. 188  
Wat hebben we bereikt? Blz. 189  
We beperken de negatieve effecten van de bestaande risico’s zo veel mogelijk. Blz. 190  
We leveren extra inspanningen op het gebied van marketing en acquisitie vooral voor bedrijfsterreinen om de geraamde omzet te kunnen halen. Blz. 191  
We verkopen bouwgronden conform de uitgifteplanning in de grondexploitaties Blz. 192  
We verkopen bouwgronden voor een marktconforme prijs. Blz. 193  
We zorgen ervoor dat grondexploitaties en de inschattingen van de risico’s actueel zijn. Blz. 194  
Wat heeft het gekost? Blz. 195  
Waar zitten de financiële afwijkingen? Blz. 196  
Kengetallen programma 6 Blz. 197  
Kengetallen programma 6 Blz. 198  
Wat heeft het gekost? Blz. 199  
Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen Blz. 200  
Inleiding Blz. 201  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 202  
Lokale heffingen Blz. 203  
Algemene uitkering uit het gemeentefonds Blz. 204  
Dividend Blz. 205  
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 206  
Algemene stelposten en post onvoorzien Blz. 207  
Overzicht: Overhead Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Overzicht Overhead Blz. 210  
Huisvesting Blz. 211  
Automatisering Blz. 212  
Uitbestede bedrijfsvoering Blz. 213  
Personeel ondersteunende afdelingen + Personeel uitvoerende afdelingen Blz. 214  
Grondexploitaties Blz. 215  
Paragrafen Blz. 216  
Inleiding Blz. 217  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 218  
Inleiding Blz. 219  
Overzicht opbrengst lokale heffingen Blz. 220  
Onroerende zaakbelasting (OZB) Blz. 221  
Opbrengsten onroerende zaakbelasting Blz. 222  
Waardering Onroerende zaken (WOZ) Blz. 223  
Hondenbelasting Blz. 224  
Afvalstoffenheffing Blz. 225  
Baten en lasten afvalstoffenheffing en dekkingspercentge Blz. 226  
Rioolheffing Blz. 227  
Baten en lasten rioolheffing en dekkingspercentage Blz. 228  
Leges burgerzaken Blz. 229  
Leges bouwzaken Blz. 230  
Lijkbezorgingsrechten Blz. 231  
Marktgelden Blz. 232  
Precariobelasting Blz. 233  
Kwijtschelding van belastingen en rechten Blz. 234  
Lasten kwijtschelding gemeentelijke belastingen Blz. 235  
Overzicht en vergelijking gemeentelijke woonlasten 2017 en 2018 Blz. 236  
Woonlasten 2017 en 2018 Lansingerland en omliggende gemeenten Blz. 237  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 238  
Inleiding Blz. 239  
Risicobeheersing in de gemeente Lansingerland Blz. 240  
Inventarisatie risico’s Blz. 241  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 242  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 243  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 244  
Prognose ontwikkeling weerstandsvermogen en (risico) Vennootschapsbelasting Blz. 245  
Financiële kengetallen Blz. 246  
Netto schuldquote Blz. 247  
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Blz. 248  
Solvabiliteit Blz. 249  
Structurele exploitatieruimte Blz. 250  
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonhuishouden Blz. 251  
Grondexploitatie Blz. 252  
Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie Blz. 253  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 254  
Algemeen Blz. 255  
Beheerplannen Blz. 256  
Groen Blz. 257  
Civiele kunstwerken Blz. 258  
Wegen Blz. 259  
Riolering Blz. 260  
Gebouwen Blz. 261  
Paragraaf Financiering en treasury Blz. 262  
Inleiding Blz. 263  
Treasurybeleid Blz. 264  
Risicobeheer Blz. 265  
Renterisico op vlottende schuld: de kasgeldlimiet Blz. 266  
Renterisico op vaste schuld: de renterisiconorm Blz. 267  
Liquiditeitsrisico Blz. 268  
Kredietrisico Blz. 269  
Renteschema Blz. 270  
Financieringsbehoefte Blz. 271  
Garantstellingen en borgstellingen Blz. 272  
Kasstroomoverzicht Blz. 273  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
Programma organisatie ontwikkeling en versterking formatie in 2018 Blz. 276  
Informatievoorziening en ICT Blz. 277  
Planning & control Blz. 278  
Audit en AO/IC Blz. 279  
Organisatie en personeel Blz. 280  
Communicatie Blz. 281  
Inkoop en aanbesteding Blz. 282  
Huisvesting, facilitaire zaken en DIV Blz. 283  
Burgerparticipatie Blz. 284  
Juridische zaken Blz. 285  
Betalingsgedrag Gemeente Lansingerland Blz. 286  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 287  
Inleiding Blz. 288  
Overzicht Blz. 289  
BLEIZO Blz. 290  
Bedrijvenschap Hoefweg Blz. 291  
DCMR Milieudienst Rijnmond Blz. 292  
Jeugdhulp Rijnmond Blz. 293  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Blz. 294  
Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond Blz. 295  
Recreatieschap Rottemeren Blz. 296  
Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 Blz. 297  
SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling) Blz. 298  
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 299  
NV Duinwaterbedijf Zuid-Holland (Handelsnaam Dunea) Blz. 300  
Eneco Groep Blz. 301  
Stedin Groep Blz. 302  
Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Oudeland (PMBO) Blz. 303  
Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 304  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 305  
Grondbeleid Blz. 306  
Strategische aankopen Blz. 307  
Grondexploitatie, risico’s en weerstandsvermogen Blz. 308  
Toekomst Blz. 309  
FINANCIELE OVERZICHTEN Blz. 310  
Paragraaf Taakstelling en reserveringen Blz. 311  
Inleiding Blz. 312  
Openstaande stelposten en reservering Blz. 313  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 314  
Inleiding Blz. 315  
Verantwoording Blz. 316  
Verantwoording per thema Blz. 317  
Overzicht van baten en lasten en toelichting Blz. 318  
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 319  
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 320  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar Blz. 321  
Apparaatslasten Blz. 322  
WNT-norm Blz. 323  
Verloop van de post ‘Onvoorzien’ Blz. 324  
Rechtmatigheid Blz. 325  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 326  
Begrotingsrechtmatigheid en de programma's Blz. 327  
Rechtmatigheid financiële beheershandelingen in processen Blz. 328  
Verschillenanalyse per programma Blz. 329  
Verschillenanalyse per programma Blz. 330  
Programma 1 Bestuur en dienstverlening Blz. 331  
Programma 2 Sport, cultuur en onderwijs Blz. 332  
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 333  
Programma 4 Lansingerland schoon, heel en veilig Blz. 334  
Programma 5 Lansingerland ontwikkelt Blz. 335  
Programma 6 Grondzaken Blz. 336  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 337  
Overzicht Overhead Blz. 338  
Balans en toelichting Blz. 339  
Balans Blz. 340  
Activa Blz. 341  
Passiva Blz. 342  
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 343  
Inleiding Blz. 344  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 345  
Immateriële vaste activa Blz. 346  
Materiële vaste activa Blz. 347  
Afschrijvingen Blz. 348  
Financiële vaste activa Blz. 349  
Vlottende activa Blz. 350  
Vaste passiva Blz. 351  
Vlottende passiva Blz. 352  
Grondslagen voor resultaatbepaling Blz. 353  
Toelichting op de balans: vaste activa Blz. 354  
Immateriële vaste activa Blz. 355  
Verloop immateriële vaste activa Blz. 356  
Materiële vaste activa Blz. 357  
Materiële vaste activa met economisch nut Blz. 358  
Verloop materiële vaste activa met economisch nut Blz. 359  
Materiële vaste activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 360  
Verloop materiële vaste activa waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Blz. 361  
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut Blz. 362  
Verloop materiële vaste activa met maatschappelijk nut Blz. 363  
Financiële vaste activa Blz. 364  
Verloop financiële vaste activa Blz. 365  
Sub1 Blz. 366  
Toelichting op de balans: vlottende activa Blz. 367  
Voorraden bouwgronden Blz. 368  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 369  
Ramingen per complex Blz. 370  
Toelichting op de ramingen per complex Blz. 371  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 372  
Vorderingen openbare lichamen Blz. 373  
Schatkistbankieren Blz. 374  
Overige vorderingen Blz. 375  
Debiteuren Sociale Zaken Blz. 376  
Liquide middelen Blz. 377  
Overlopende activa Blz. 378  
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Blz. 379  
Toelichting op de balans: vaste passiva Blz. 380  
Eigen vermogen Blz. 381  
Verloop reserves Blz. 382  
Algemene reserve Blz. 383  
Reserve rekenkamer Blz. 384  
Reserve afronding Overbuurtsepolder Blz. 385  
Reserve baggeren Blz. 386  
Reserve 1e inrichting OLP en meubilair Blz. 387  
Reserve tijdelijke huisvesting primair onderwijs Blz. 388  
Reserve overdracht schoolgebouwen Blz. 389  
Reserve A.M.G. Schmidtpark Blz. 390  
Reserve Participatiebudget Blz. 391  
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Blz. 392  
Reserve iav onderhoud begraafplaats Blz. 393  
Reserve bovenwijkse voorzieningen Blz. 394  
Reserve nog te maken kosten GREX Blz. 395  
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Blz. 396  
Voorzieningen Blz. 397  
Verloop voorzieningen Blz. 398  
Voorzieningen wethouderspensioenen Blz. 399  
Voorziening afvloeiingsregelingen personeel Blz. 400  
Voorziening onderhoud gevel gemeentehuis Blz. 401  
Verliesvoorziening grondexploitaties Blz. 402  
Voorziening riolering met specifieke besteding Blz. 403  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Blz. 404  
Specificatie vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 405  
Toelichting op de balans: vlottende passiva Blz. 406  
Vlottende passiva Blz. 407  
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 408  
Overlopende passiva Blz. 409  
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 410  
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten van voorgaande begrotingsjaren Blz. 411  
Specificatie van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten van voorgaande begrotingsjaren Blz. 412  
Overige vooruitontvangen bedragen Blz. 413  
Bijlagen Blz. 414  
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Blz. 415  
Waarborgen en garanties Blz. 416  
Toelichting juridische geschillen Blz. 417  
Langlopende financiële verplichtingen Blz. 418  
Verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten voor doordecentralisatie Blz. 419  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 420  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 421  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 422  
Incidentele lasten en baten Blz. 423  
Overzicht structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen in de reserve Blz. 424  
Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 425  
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 426  
Toelichting Blz. 427  
Overheveling incidentele budgetten Blz. 428  
Budgetoverheveling 2018 Blz. 429  
Duurzaamheid Blz. 430  
Vervanging dak Leeuwerik Blz. 431  
Omgevingsvisie Bleiswijk Blz. 432  
Omgevingswet Blz. 433  
Doeluitkeringen decembercirculaire Blz. 434  
Organisatieontwikkeling Blz. 435  
Woonrijp maken Notaris Kruytstraat Blz. 436  
Inhuur t.b.v. integraal huisvestingsplan PO Blz. 437  
Besparing print- en schoonmaakkosten i.v.m. TOP-werken Blz. 438  
Rapportage Interbestuurlijk Toezicht Blz. 439  
Format Rapportage Interbestuurlijk Toezicht Blz. 440  
Verplichte BBV indicatoren Blz. 441  
Verplichte BBV indicatoren Blz. 442  
Publicatiedatum: 15-07-2019

Inhoud