Overzicht: Overhead

Inhoud

Inleiding

Na de vernieuwingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt voorgeschreven dat de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Overhead is gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Met ingang van 2017 begroten we op een centrale begrotingspost: het ‘overzicht overhead’. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten en diverse materiele overheadlasten (drukwerk, opleidingskosten, catering, etc.) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead.

Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in vier onderdelen:

  • personeel,
  • uitbestede bedrijfsvoering,
  • huisvesting
  • automatisering.

Daarnaast geven inzicht in de doorbelasting van een deel van de Overhead aan de grondexploitaties.

In de tabel hieronder geven wij inzicht in de realisatie van de overhead afgezet begroting 2018 en realisatie 2017.

Overzicht Overhead

Bedragen x € 1.000
Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten
Huisvesting 1.899 1.969 2.173 1.947 225
Automatisering 1.581 1.817 1.572 1.820 -247
Uitbestede bedrijfsvoering 639 681 689 686 2
Personeel 10.049 11.205 10.658 11.124 -466
Grondexploitaties (dekking) -770 -1.099 -1.249 -1.175 -74
Subtotaal lasten 13.398 14.573 13.842 14.402 -560
Baten
Huisvesting 160 165 113 126 -13
Automatisering 0 0 42 47 -5
Uitbestede bedrijfsvoering 0 0 0 0 0
Personeel 18 20 20 3 18
Grondexploitaties (dekking) 0 0 0 0 0
Subtotaal baten 179 185 175 176 -1
Gerealiseerd resultaat 13.219 14.389 13.667 14.226 -559

Huisvesting

De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het gemeentekantoor en de gemeentewerf. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. De opbrengsten betreft de verhuur van delen van het gemeentekantoor aan derden.

Automatisering

Tot de automatiseringskosten worden de kosten gerekend voor hard- en software voor algemeen gebruik (b.v. Corsa en intranet) en de kosten voor hard- en software voor de ondersteunende afdelingen (b.v. Key2Financiën en Centric). De hard- en software die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten zijn doorbelast naar de betreffende programma’s (v.b. Suite4Sociale regie, Key2Burgerzaken en Key2GBA).

Uitbestede bedrijfsvoering

Uitbestede bedrijfsvoering zijn werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens de BBV, maar die de gemeente Lansingerland heeft uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor de catering voor zowel het bedrijfsrestaurant als ook voor de catering tijdens commissie- en raadsvergaderingen. De kosten voor het externe archief, schoonmaak, onderhoud van de elektrische fietsen en scooters, onderhoud van de planten in het gemeentekantoor en de beveiliging worden gerekend tot de uitbestede bedrijfsvoering.

Personeel ondersteunende afdelingen + Personeel uitvoerende afdelingen

De post personeel bestaat uit de medewerkers van de ondersteunende afdelingen en de medewerkers van de uitvoerende afdelingen die tot de overhead worden geteld conform de definitie ‘overhead’ van de BBV. Tot de ondersteunende afdelingen worden onder andere gerekend de directie, bestuurszaken, concern control, personeel en organisatie, automatisering, communicatie, facilitaire zaken en financiën. De overhead van de uitvoerende afdelingen bestaat uit de afdelingshoofden, teamleiders voor 50%, secretariaat en bedrijfsvoeringsfunctionarissen.

Grondexploitaties

In het verleden werden de overheadskosten via het integrale uurtarief doorgerekend naar de grondexploitaties. Vanaf de begroting 2017 vindt deze doorberekening plaats via het overzicht overhead. Op basis van het overheadstarief per uur en het aantal uren op de grondexploitatie vindt deze doorbelasting plaats.

Publicatiedatum: 15-07-2019

Inhoud