Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen

Inhoud

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen toegelicht. Dit zijn inkomsten die niet specifiek toe te rekenen zijn aan een bepaald programma, maar waarmee uiteindelijk de saldi van de programma’s 1 tot en met 6 kunnen worden gedekt. In de staat van Baten en Lasten (hoofdstuk 4.1) is de (financiële) samenhang tussen de programma’s en algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien is als volgt:

Bedragen x € 1.000
Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten
Lokale heffingen 439 375 395 390 -5
Algemene uitkering gemeentefonds 0 0 0 0 0
Dividend 74 6 106 104 -2
Financieringsfunctie 3.946 -381 5.925 5.504 -421
Algemene dekkingsmiddelen 978 3.257 1.563 1.646 83
Onvoorzien 0 250 100 0 -100
Subtotaal lasten 5.437 3.507 8.088 7.644 -444
Baten
Lokale heffingen 15.345 15.273 15.272 15.427 155
Algemene uitkering gemeentefonds 57.747 61.116 61.089 61.208 118
Dividend 3.372 3.216 3.074 3.082 7
Financieringsfunctie 4.762 -317 6.004 5.690 -313
Algemene dekkingsmiddelen 1.478 835 1.569 1.891 322
Onvoorzien 0 0 0 0 0
Subtotaal baten 82.703 80.125 87.008 87.298 289
Resultaat voor bestemming 77.266 76.617 78.920 79.654 734
Toevoeging reserves 12.582 65 1.000 969 32
Onttrekking reserves 1.011 577 1.416 1.394 21
Resultaat na bestemming 65.695 77.129 79.336 80.080 724

Lokale heffingen

De hogere baten OZB wordt verklaard door een lager leegstandspercentage bij niet-woningen dan waarvan in de begroting (15% t.o.v. 6%) is uitgegaan. Een dempend effect hierop is de lagere totaal areaalwaarde niet-woningen. Deze is 1% lager dan begroot.

Bedragen x € 1.000
Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Onroerende zaakbelasting 14.801 14.733 14.717 14.890 173
Hondenbelasting 304 295 309 297 -12
Precariobelasting, kabels en leidingen 201 200 200 201 1
Precariobelasting 39 45 45 39 -6
Totaal 15.345 15.273 15.272 15.427 155

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het gemeentefonds vormt de grootste inkomstenbron voor gemeenten. Twee factoren bepalen de uitkering aan een gemeente:

•          De totale omvang van het gemeentefonds. De omvang hangt met name af van de algemene groei en van taakmutaties. Het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, gaat het gemeentefonds ook omhoog en omgekeerd.

•          Het aandeel van een gemeente in de totale omvang van het gemeentefonds. Dit aandeel hangt af van de zogenaamde verdeelmaatstaven. Het aantal inwoners is een voorbeeld van een verdeelmaatstaf. In totaal zijn er circa 50 verdeelmaatstaven.

De algemene uitkering 2018 is berekend op basis van het decembercirculaire 2018. Dit geeft het volgende overzicht:

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Baten 57.747 61.116 61.089 61.208 -118

Dividend

Jaarlijks ontvangt de gemeente dividend over haar deelnemingen. In 2018 ontvangen wij het dividend van het jaar 2017. Over het dividendjaar 2018 geeft dat het onderstaande overzicht. 

In de jaarrekening 2018 is, op basis van het  besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Eneco, Stedin en de BNG, het dividend verantwoord dat betrekking heeft op het aan de aandeelhouders uit te keren deel van het rekeningresultaat 2017 van deze ondernemingen. Verdere uitwerking van de resultaten staat vermeld in de paragraaf verbonden partijen


Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 74 6 106 104 2
Baten 3.372 3.216 3.074 3.082 -7
Saldo van baten en lasten 3.298 3.211 2.969 2.978 -9

Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het renteresultaat. Het renteresultaat ontstaat door het verschil tussen de werkelijk betaalde rente en de doorbelaste rente. De systematiek achter het renteresultaat wordt toegelicht in de paragraaf Financiering en Treasury.

Algemene stelposten en post onvoorzien

Stelpost Formatie en inhuur

De stelpost formatiegroei en inhuurbudget geeft een saldo van € 462.000. Deze stelposten hebben een relatie met de formatie- en inhuurbudgetten van de individuele afdelingen en de overheadsbudgetten. De ambtelijke organisatie stuurt op het totaal van deze budgetten. Individuele afdelingen kunnen een beroep doen op een budget uit het centraal budget wanneer er knelpunten zijn in de formatie. De samenhang en toelichting tussen deze stelpost en de verschillende afdelingsbudgetten vind plaats bij de verschillenanalyse per programma.

Stelpost Areaaluitbreiding

In 2018 is bij de zomerrapportage de begrote stelpost areaaluitbreiding voor € 140.000 ingezet voor nieuw areaal in beheer. Het betreft een structureel bedrag. Het resterende bedrag van € 295.000 raamden we bij de zomerrapportage incidenteel af van de stelpost.

Stelpost Bezuiniging Sociale Panden

De stelpost is ingevuld met de verkoop van de Notaris Kruytstraat en het Polderhuis en afgeraamd bij de zomerrapportage 2018

Stelpost Nieuw beleid

Deze stelpost ter hoogte van € 30.000 is afgeraamd bij de zomerrapportage 2018 in het kader van het coalitieakkoord

Bedragen x € 1.000
Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Stelpost Formatiegroei en inhuur 0 1.752 462 0 -462
Stelpost Areaaluitbreiding 0 435 0 0 0
Stelpost bezuinigingen Sociale panden 0 -156 -110 0 110
Stelpost Nieuw Beleid 0 30 0 0 0
Overige Algemene dekkingsmiddelen 0 214 0 0 0
Stelpost onvoorzien incidenteel 0 250 100 0 -100
Totaal 0 2.525 452 0 -452
Publicatiedatum: 15-07-2019

Inhoud