Programma 2: Sport, cultuur en onderwijs

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Een vitale samenleving waarin de inwoners van Lansingerland actief zijn via sport, cultuur en onderwijs.

Beleidsveld Sport

Doelstellingen

Wat hebben we bereikt?

Iedereen in beweging was ook in 2018 ons motto. En dus stimuleerden wij inwoners om te bewegen en te sporten en faciliteerde wij verenigingen met goede accommodaties voor binnen- en buitensport.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 4.325 4.541 4.245 4.162 82
Baten 1.108 1.128 1.135 1.143 -8
Saldo van baten en lasten -3.217 -3.413 -3.110 -3.019 -91
Onttrekkingen 274 841 353 319 33
Toevoegingen 334 334 334 334 0
Mutaties reserves -60 508 19 -14 33

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 91 (+) Niet nader toegelichte verschillen.

Beleidsveld Cultuur

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Cultuur bruist, bindt en boeit en draagt bij aan persoonlijk welzijn en maatschappelijk cohesie. In 2018 ondersteunden wij culturele verenigingen en organisaties, zodat cultuur bereikbaar is voor onze inwoners.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 1.158 1.439 1.441 1.448 -6
Baten 11 8 11 11 0
Saldo van baten en lasten -1.148 -1.431 -1.430 -1.436 6

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 6 (-) Niet nader toegelichte verschillen.

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Doelstelling

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 8.733 8.257 8.775 8.181 594
Baten 610 553 641 591 50
Saldo van baten en lasten -8.122 -7.703 -8.134 -7.589 -544
Onttrekkingen 375 196 777 340 437
Toevoegingen 176 76 76 76 0
Mutaties reserves 199 120 702 265 437

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 448 (+) Voor het project overdracht schoolgebouwen is bij de jaarrekening 2017 een bestemmingsreserve gevormd. Door uitloop van de herstelwerkzaamheden is in 2018 € 448.000 minder besteed dan begroot. Tevens is minder onttrokken aan de reserve (zie beleidsveld 7.6)
€ 90 (+) De opzet voor wijknetwerken is nog niet gestart waardoor € 90.000 euro niet is besteed.
€ 6 (+) Niet nader toegelichte verschillen.

Kengetallen programma 2

Kengetallen programma 2

Begroting 2018 Realisatie 2018
Sport
Aantal binnensportaccommodaties (zaaldelen) 28 28
Aantal buitensportaccommodaties (velden) 75 74
Cultuur
Aantal jongeren t/m 18 jaar verenigingsleven (met subsidie) Ca. 1.000 Ca. 1.000
Aantal jeugd- en volwassen leden van de bibliotheek Ca. 12.500 Ca. 13.000
Lokale omroep 1 1
Aantal onderhouden kunstobjecten 29 34
Scholen die meedoen met Cultuureducatie 10 10
Initiatieven cultureel platform* 10 10
Cultuurhuizen in Lansingerland 2 2
Onderwijs en kinderopvang
Aantal basisscholen 22 22
Aantal scholen voortgezet onderwijs 6 6
Aantal Integrale Huisvestingsprojecten 2 1
Totaal aantal beschikkingen leerlingenvervoer 240 265
Percentage leerplichtige kinderen dat naar school gaat 100% 100%
Percentage voortijdig schoolverlaters 1,3% 1,1%
Aantal jaarlijkse GGD onderzoeken 77 71
Aantal GGD onderzoeken voor registratie 20 25
Aantal nader onderzoeken bij overtredingen 12 7
Aantal kindplaatsen peuteropvang bij gesubsidieerde instellingen 250 n.n.b.
Aantal kindplaatsen in gesubsidieerde VVE groepen 112 n.n.b.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 14.217 14.237 14.461 13.791 670
Baten 1.729 1.690 1.787 1.746 41
Saldo van baten en lasten -12.487 -12.547 -12.674 -12.045 -629
Onttrekkingen 648 1.037 1.130 660 470
Toevoegingen 509 409 409 409 0
Mutaties reserves 139 628 721 251 470
Publicatiedatum: 15-07-2019

Inhoud