Bijlagen

Inhoud

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Waarborgen en garanties

Het onderstaande totaalsaldo van gemeentelijke garantstellingen betreft de volledige garantstelling en komt niet geheel voor rekening van de gemeente. Voor het Garantiefonds WSW en SWS en de particuliere hypotheken is het gemeentelijk aandeel beperkt tot 50%.

Onder het Garantiefonds WSW vallen leningen voor meerdere corporaties, waarvan veruit de meeste betrekking hebben op Woningbouwvereniging 3B (€ 177,5 miljoen). Ook hiervoor geldt dat de gemeente voor 50% van dit bedrag garant staat.

Bedragen x € 1.000
Waarborgsommen en garantieleningen Primaire zekerheid Secundaire zekerheid Tertiaire zekerheid Oorpronkelijk bedrag restant 31-12-2017 restant 31-12-2018
Garantiefonds WSW woningbouwver. WSW gem.(50%) 203.317 192.886 191.670
Garantiefonds SWS sportver. SWS gem.(50%) 385 156 136
Hypotheken particulieren particulier WEW gem.(50%) 3.422 2.626 2.494
Hypotheken personeel personeel gem.(100%) - 455 376 376
Onderwijsinstellingen instelling gem.(100%) - 53.439 47.700 39.613
Overige instellingen instelling gem.(100%) - 2.454 1.374 1.297
Totaal 263.472 245.118 235.584

Toelichting juridische geschillen

De gemeente is betrokken bij diverse juridische geschillen. Zo is sprake van enkele geschillen met leveranciers over de kwaliteit van geleverde werken en diensten.

De uitkomsten van deze geschillen zijn nog niet bekend. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen deze leiden tot een instroom of uitstroom van middelen naar of van de gemeente. Op basis van de huidige feiten en omstandigheden is niet bekend of en zo ja met welke omvang dit plaatsvindt. Om deze reden is geen voorziening en/of vordering in de jaarrekening opgenomen gerelateerd aan juridische geschillen.

Langlopende financiële verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

Langlopende financiële veplichtingen Jaarlijkse
Omschrijving Looptijd Einddatum lasten (in €)
Leaseovereenkomsten automatisering:
Div. printers/multifunctionals 61 maanden 30-nov-2022 27.810
Lease-auto's:
4x Nissan Leaf 36 maanden 30-nov-2021 28.435
Huurovereenkomsten accommodaties:
Dienstencentrum Smitshoek 20 jaar 15-dec-2019 66.351
Centrum Jeugd en Gezin, Noorderparklaan 2 15 jaar en 4 maanden 31-okt-2025 34.158

Verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten voor doordecentralisatie

De gemeente heeft met twee stichtingen voor voortgezet onderwijs doordecentralisatie overeenkomsten gesloten. Uit hoofde van deze overeenkomsten is de gemeente verplicht jaarlijks een vergoeding aan de stichtingen te betalen voor de huisvesting.

Een deel van deze overeenkomsten gaat uit van een vast bedrag (€ 1.000) per leerling t/m 2019. Voor 2020 en verder vindt op grond van de overeenkomst bijstelling van de vergoeding plaats. Een ander deel van de overeenkomsten zorgt voor doorbetaling van het bedrag dat de gemeente per leerling krijgt voor huisvesting van het voortgezet onderwijs via de algemene uitkering.

Het jaarlijkse bedrag is dus afhankelijk van het aantal leerlingen VO. Op basis van de huidige prognoses van het aantal leerlingen VO gaat het t/m 2019 om circa € 3,1 miljoen per jaar. Dit bedrag is opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente.

In de overeenkomsten zijn ook bepalingen opgenomen rondom de overgedragen scholen en onderliggende grond. Bij beëindiging van de onderwijsbestemming heeft de gemeente het eerste recht op terugkoop van de gebouwen en grond. Indien de gemeente besluit om niet van dit recht gebruik te maken heeft het schoolbestuur twee jaar de tijd om een andere koper te vinden. Lukt dit niet, dan is de gemeente op grond van de overeenkomst verplicht tot terugkoop van de gebouwen en grond. Terugkoop vindt plaats tegen de op het moment van terugkoop geldende WOZ-waarde van de betreffende objecten verminderd met de historische kostprijs van de door de gemeente gemaakte grondkosten.

Single Information Single Audit (SiSa)

Single Information Single Audit (SiSa)

Single information, single audit (SiSa) betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole, die voor alle belanghebbenden bruikbaar is. SiSa is de manier waarop medeoverheden (provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) aan het Rijk of in enkele gevallen aan de provincie of aan gemeenten verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen of het provinciaal middel hebben besteed.

Vóór 2006 moesten medeoverheden over iedere specifieke uitkering een aparte verantwoording en controleverklaring van de accountant inleveren. Nu worden specifieke uitkeringen verantwoord in de SiSa-verantwoording die onderdeel uitmaakt van de jaarrekening van de gemeente.

Een doelstelling van Single information en Single audit (SiSa) voor specifieke uitkeringen en vanaf 2015 in toenemende mate dus ook voor provinciale bijdragen, is het verminderen van de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten, provincies en hun samenwerkingsverbanden die zijn ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Enerzijds door als Rijk en/of provincie per specifieke uitkering of financiële bijdrage minder verantwoordingsinformatie te eisen (door te sturen op hoofdlijnen) en anderzijds door minder diepgaande accountantscontrole op regelingniveau. SiSa gaat uit van de reguliere jaarrekening (inclusief controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Door de koppeling aan de jaarrekening(controle) zijn de afzonderlijke verantwoordingen per specifieke uitkering of relevante provinciale bijdrage en de controle daarop (met bijbehorende controleprotocollen) niet nodig.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 Gemeenten Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04
€ 200.669 € 0 € 0 € 267.472
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Eindverantwoording Ja/Nee
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09
1 € 0 € 0 Nee
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding t/m jaar T Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05 Indicatornummer: E3 / 06
1 IenM/bsk-2015/204042 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 IenM/bsk-2015/204056 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 / 11 Indicatornummer: E3 / 12
1 IenM/bsk-2015/204042 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
2 IenM/bsk-2015/204056 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2018 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06
€ 7.954.336 € 160.407 € 543.040 € 23.013 € 37.310 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12
€ 116.609 € 33.888 € 0 € 163.247 € 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2018 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Besteding (jaar T) Bob
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
€ 46.782 € 11.400 € 41.639 € 153.509 € 3.915 € 0
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09
€ 0 € 0 Ja

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele lasten en baten

Bedragen x € 1.000
Begroting Begroting Rekening
Incidentele lasten Primitief 2018 (na wijz) 2018 2018
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening
Overhevelingen 2018:
Verwerken aanvraag reisdocumenten 124 175 175
Programma 2 - Sport, cultuur en onderwijs
Overdracht schoolgebouwen - 465 17
Subsidie hybride leren - 40 40
Intergraal huivestingsplan primair onderwijs - 60 -
Brandscheiding sporthallen - 227 227
Ledverlichting sporthal - 41 36
Kosten levering grond CVO - 64 65
Overhevelingen 2018:
Visie Onderwijs - 60 73
Wanden Sporthallen - 32 32
Programma 3 - Maatschappelijke ondersteuning
Zorginfrastructuur, afbouw bestaande projecten (uitgaaf) - 98 98
Programma 4 - Lansingerland schoon, heel en veilig
Overhevelingen 2018:
Zuidersingel West Reconstructie 500 500
Programma 5 - Lansingerland ontwikkelt
Voorziening planschade - - 2.840
Overdracht binnentuin - 54 -
Overhevelingen 2018:
Mobiliteitsplan - 74 74
Omgevingsvisie en Omgevingsrecht - 93 33
Programma 6 - Grondzaken
Toevoeging verliesvoorziening Grondexploitaties 798 798 -
Lasten programma Grondzaken 70.976
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en kostenplaatsen
TOP Werken 150 90 35
Afkoopsommen ex-werknemers - - 423
Mutaties reserve Beleidsveld 2.1 Sport 334 334 334
Mutaties reserve Beleidsveld 2.3 Onderwijs en kinderopvang 76 76 76
Mutaties reserve Beleidsveld 4.1 Beheer openbare ruimte 487 487 487
Mutaties reserve Beleidsveld 4.3 Afval en afvalmanagement 310 115 15
Mutaties reserve Beleidsveld 5.1 Ruimtelijke ontwikkeling - 100 100
Mutaties reserve Beleidsveld 6.2 Grondexploitaties - - 9.837
Mutaties reserve beleidsveld 8.1 Kostenplaats 65 206 206
Overhevelingen 2018:
Informatiebeveiliging - 40 40
Zaaksysteem implementatie - 110 110
Programma organisatieontwikkeling 113 451 233
Dakkoepels gemeentehuis - 51
Verbouwing verhuur gemeentehuis - 79
P&C software implementatie - 60
Stelpost formatiegroei voor asielinstroom - 270 270
Totaal incidentele lasten 2.957 5.250 86.852
Incidentele baten
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening
Programma 2 - Sport, cultuur en onderwijs
Programma 3 - Maatschappelijke ondersteuning
Onttrekking en opheffing Participatie-reserve (inkomst) 0 91 91
Programma 4 - Lansingerland schoon, heel en veilig
Programma 5 - Lansingerland ontwikkelt
Legesinkomsten 0 0 1.300
Verkoop Polderhuis 0 800 -
Nagekomen subsidie MRDH 0 0 52
Programma 6 - Grondzaken
Totale baten grondexploitatie 77.647
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserve Beleidsveld 1.3 Dienstverlening - 51 51
Mutaties reserve Beleidsveld 2.1 Sport 841 321 287
Mutaties reserve Beleidsveld 2.3 Onderwijs en kinderopvang 196 777 340
Mutaties reserve Beleidsveld 3.3 Werk en inkomen - 91 91
Mutaties reserve Beleidsveld 4.1 Beheer openbare ruimte 1.577 779 822
Mutaties reserve Beleidsveld 4.3 Afval en afvalmanagement 1.804 2.004 1.903
Mutaties reserve Beleidsveld 5.1 Ruimtelijke ontwikkeling 94 698 631
Mutaties reserve Beleidsveld 6.2 Grondexploitaties 15 85 1.929
Mutaties reserve beleidsveld 7.5 Algemeen dekkingsmiddelen 500 945 945
Mutaties reserve beleidsveld 8.1 Kostenplaats - 364 364
Totaal incidentele baten 5.027 7.006 86.453
Saldo incidentele baten en lasten -2.070 -1.756 399

Overzicht structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen in de reserve

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de structurele en incidentele stortingen en onttrekkingen in de reserve. Per saldo is er € 465.000 toegevoegd aan de reserves. Begroot was een onttrekking van circa € 1,5 miljoen.

bedrag x € 1.000
Toevoegingen/onttrekkingen reserves Begroot Incidenteel Structureel Realisatie Incidenteel Structureel
Toevoegingen aan de reserves 3.411 2.440 971 8.552 7.580 972
Onttrekkingen aan de reserves -4.921 -3.576 -1.345 -7.347 -6.922 -425
Totaal -1.510 -1.136 -373 1.204 658 546

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Rekening 2017 Begroting 2018 Rekening 2018 Verschil
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Hoofdtaakveld: 0
0.1 Bestuur 1.717 2.602.679 1.708 2.610.114 193.592 2.481.374 191.884 128.740
0.10 Mutaties reserves 7.347.212 8.551.605 6.331.886 2.165.139 7.564.548 11.879.995 1.232.662 9.714.856
0.2 Burgerzaken 1.337.334 2.142.837 1.192.067 2.793.874 1.226.697 2.643.413 34.630 150.461
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 487.487 97.108 247.748 88.701 337.914 222.478 90.166 133.777
0.4 Overhead 179.987 13.926.675 174.765 14.112.953 176.142 14.668.785 1.377 555.832
0.5 Treasury 8.133.531 4.019.988 9.078.392 6.030.368 8.772.281 5.607.678 306.111 422.690
0.61 OZB woningen 8.960.563 438.926 8.916.440 394.948 8.945.767 390.446 29.327 4.502
0.62 OZB niet-woningen 5.840.710 0 5.800.920 0 5.944.726 - 143.806 0
0.64 Belastingen overig 543.580 0 554.484 0 536.486 - 17.998 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 57.746.619 0 61.089.445 0 61.207.628 - 118.183 0
0.8 Overige baten en lasten 101.036 204.514 0 1.000.071 - 453.111 0 546.960
Totaal Hoofdtaakveld: 0 90.679.777 31.984.333 93.387.855 29.196.168 94.905.782 38.347.280 1.517.927 9.151.112
Hoofdtaakveld: 1
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 38.322 2.932.902 42.360 3.165.319 44.261 3.226.725 1.901 61.406
1.2 Openbare orde en veiligheid 63.446 1.028.571 70.000 1.260.763 50.167 1.188.539 19.833 72.224
Totaal Hoofdtaakveld: 1 101.768 3.961.473 112.360 4.426.082 94.428 4.415.264 17.932 10.818
Hoofdtaakveld: 2
2.1 Verkeer en vervoer 538.537 7.227.274 751.351 8.532.274 1.069.543 8.529.000 318.192 3.274
2.2 Parkeren 1.421 67.740 0 67.918 2.185 78.419 2.185 10.501
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 - 5.417 0 5.417
Totaal Hoofdtaakveld: 2 539.958 7.295.014 751.351 8.600.192 1.071.728 8.612.836 320.377 12.644
Hoofdtaakveld: 3
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.442.938 3.968.482 78.495 150.000 29.382.793 25.841.840 29.304.298 25.691.840
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 134.418 144.987 165.200 179.170 176.238 161.921 11.038 17.249
3.4 Economische promotie 22.863 533.980 20.483 503.094 18.919 528.905 1.564 25.811
Totaal Hoofdtaakveld: 3 4.600.219 4.647.449 264.178 832.264 29.577.950 26.532.666 29.313.772 25.700.402
Hoofdtaakveld: 4
4.1 Openbaar basisonderwijs 38.099 408.392 4.401 396.907 7.294 403.757 2.893 6.850
4.2 Onderwijshuisvesting 206.587 6.500.487 253.242 6.302.435 200.522 5.912.610 52.720 389.825
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 350.456 1.452.786 368.797 1.672.369 368.991 1.503.064 194 169.305
Totaal Hoofdtaakveld: 4 595.142 8.361.665 626.440 8.371.711 576.806 7.819.431 49.634 552.280
Hoofdtaakveld: 5
5.1 Sportbeleid en activering 1.159 85.834 1.708 48.394 1.576 37.650 132 10.744
5.2 Sportaccommodaties 1.984.898 4.783.303 2.441.871 4.628.077 2.674.787 4.952.669 232.916 324.592
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.328 169.467 3.414 415.588 3.161 397.627 253 17.961
5.4 Musea 0 37.156 0 16.000 - 16.069 0 69
5.5 Cultureel erfgoed 0 7.613 0 68.640 - 55.217 0 13.423
5.6 Media 0 679.557 0 746.373 - 748.765 0 2.392
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 152.061 4.739.294 20.898 5.046.365 259.494 4.817.997 238.596 228.368
Totaal Hoofdtaakveld: 5 2.140.446 10.502.224 2.467.891 10.969.437 2.939.019 11.025.994 471.128 56.557
Hoofdtaakveld: 6
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 219.228 6.898.248 873.238 7.493.315 76.124 7.346.879 797.114 146.436
6.2 Wijkteams 0 512.583 0 520.000 - 502.215 0 17.786
6.3 Inkomensregelingen 8.220.628 11.815.317 9.583.160 13.401.381 8.657.827 11.572.645 925.333 1.828.736
6.4 Begeleide participatie 8.438 145.575 0 226.048 - 273.515 0 47.467
6.5 Arbeidsparticipatie 52.289 1.257.078 53.720 1.210.005 69.504 1.120.044 15.784 89.961
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 443.603 0 756.627 - 640.214 0 116.413
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 391.807 5.079.175 609.610 4.690.624 315.232 4.926.080 294.378 235.456
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.479 8.768.462 0 8.988.800 - 9.776.933 0 788.133
Totaal Hoofdtaakveld: 6 8.880.993 34.920.041 11.119.728 37.286.800 9.118.688 36.158.524 2.001.040 1.128.276
Hoofdtaakveld: 7
7.1 Volksgezondheid 34.254 756.727 46.328 1.017.933 42.846 940.025 3.482 77.908
7.2 Riolering 6.007.549 4.643.715 6.320.996 4.753.721 6.252.053 4.648.350 68.943 105.371
7.3 Afval 6.478.871 4.676.760 4.703.811 5.062.988 4.806.073 5.167.319 102.262 104.331
7.4 Milieubeheer 210.029 1.779.066 218.365 2.530.045 143.785 2.360.889 74.580 169.156
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 281.165 214.767 212.000 202.491 246.702 225.528 34.702 23.037
Totaal Hoofdtaakveld: 7 13.011.868 12.071.035 11.501.500 13.567.178 11.491.459 13.342.111 10.041 225.067
Hoofdtaakveld: 8
8.1 Ruimtelijke ordening 4.805.291 1.848.879 1.905.188 3.139.671 895.126 4.663.248 1.010.062 1.523.577
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 25.676.030 25.678.518 23.208.657 23.798.291 48.350.805 45.278.539 25.142.148 21.480.248
8.3 Wonen en bouwen 3.835.214 1.783.897 3.657.274 2.537.161 5.037.183 2.445.672 1.379.909 91.489
Totaal Hoofdtaakveld: 8 34.316.535 29.311.294 28.771.119 29.475.123 54.283.114 52.387.459 25.511.995 22.912.336
Eindtotaal 154.866.706 143.054.527 149.002.422 142.724.955 204.058.973 198.641.567 55.056.551 55.916.612

Toelichting

Vanaf 2017 zijn wij verplicht om een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Deze bijlage valt ook onder de accountantscontrole. Het BBV bevat geen artikelen waarin vorm en inhoud van dit in de jaarrekening op te nemen overzicht is uitgewerkt. Wel is in artikel 66 BBV aangegeven aan welke eisen de uitvoeringsinformatie ten aanzien van de taakvelden moet voldoen en wordt verwezen naar een ministeriële regeling. Deze ministeriële regeling is de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking Iv-3. In deze regeling is een overzicht van de voor de uitvoeringsinformatie te gebruiken taakvelden opgenomen. Hoewel de regels voor de uitvoeringsinformatie formeel niet van toepassing zijn op de jaarrekening, ligt het voor de hand om het overzicht taakvelden in de jaarrekening (zoals bedoeld in artikel 24 lid 3d BBV) op dezelfde wijze in te richten en toe te lichten als voorgeschreven in artikel 66 voor de uitvoeringsinformatie.

Toelichting verdelingsprincipe

In onze gemeente is de programma indeling leidend voor de opbouw van de begroting. De taakvelden zijn daardoor verdeeld over de programma’s conform de inhoud van het desbetreffende programma.

Overheveling incidentele budgetten

Budgetoverheveling 2018

In de Programmabegroting 2018 zijn, naast een groot aantal structurele jaarlijks terugkerende budgetten, ook budgetten opgenomen voor specifiek benoemde incidentele projecten naar aanleiding van opgelegd rijksbeleid en gemeentelijke politieke besluitvorming. Niet in alle gevallen worden deze incidentele budgetten geheel aangewend in het betreffende jaar. Bijvoorbeeld omdat de geplande activiteiten nog niet, of slechts gedeeltelijk, zijn gerealiseerd.

De geschetste situatie doet zich ieder begrotingsjaar in bepaalde mate voor. Het wordt van belang geacht om het niet bestede deel van de incidentele budgetten naar het volgende begrotingsjaar over te hevelen, zodat budget beschikbaar blijft om de noodzakelijk en urgent geachte activiteiten te kunnen uitvoeren.

Budgetoverheveling 2018
Programma Nr. Omschrijving Bedrag (€)
PG5 Lansingerland ontwikkelt 1 Duurzaamheid 30.000
PG5 Lansingerland ontwikkelt 2 Vervanging dak Leeuwerik 53.857
PG5 Lansingerland ontwikkelt 3 Omgevingsvisie Bleiswijk 60.000
PG5 Lansingerland ontwikkelt 4 Omgevingswet 145.000
PG7 Algemene dekkingsmiddelen 5 Doeluitkeringen decembercirculaire 21.000
PG7 Algemene dekkingsmiddelen 6 Organisatieontwikkeling 216.000
PG7 Algemene dekkingsmiddelen 7 Woonrijp maken Notaris Kruytstraat 11.525
PG8 Afdelingskostenplaatsen 8 Inhuur t.b.v. integraal huisvestingsplan PO 60.000
PG8 Afdelingskostenplaatsen 9 Besparing print- en schoonmaakkosten ivm TOP werken 55.000
Totaal voorstel budgetoverheveling jaarrekening 2018 652.382

Duurzaamheid

De planning was in 2018 te starten met het uitwerken van de duurzaamheidsvisie tot een duurzaamheidsagenda. Door het aanhouden van de visie door de commissie, heeft dit enige vertraging opgelopen, waardoor de in 2018 geraamde kosten niet in dat jaar zijn gemaakt. De duurzaamheidsagenda moeten we nog steeds opstellen. Daarom stellen wij voor een budget van € 30.000 hiervoor over te hevelen naar 2019.

Vervanging dak Leeuwerik

Met de zomerrapportage 2018 is een budget van € 53.857 aangevraagd voor een bijdrage aan Woonzorg Nederland tbv. vervanging van het dak boven de binnentuin van de Leeuwerik.  Er zijn in 2018 hiervoor nog geen kosten gemaakt, omdat het perceel nog niet overgedragen kon worden. De gemeente betaalt pas als het werk ook uitgevoerd is. Het restantbudget van € 53.857 is nog steeds nodig om het dak te vervangen bij de Leeuwerik.

Omgevingsvisie Bleiswijk

In de Kadernota 2017 (T16.05913) is een incidenteel budget van € 150.000 aangevraagd voor de pilot omgevingsvisie Bleiswijk. Dit budget is verdeeld over de jaren 2017-2020. Voor 2018 was € 93.000 begroot, waarop ongeveer € 33.000 is uitgegeven. We begonnen in 2018 met de pilot omgevingsvisie Bleiswijk en een pilot omgevingsplan Lint Zuid, waarvoor een bedrag was geraamd. Inmiddels is er een scope-wijziging geweest waardoor we ons nu gaan inzetten op een omgevingsvisie voor de gehele gemeente, in 2021. Door deze scopewijziging is er ook vertraging opgetreden in het omgevingsplan Lint Zuid. Wij stellen voor het resterende budget van € 60.000 over te hevelen naar 2019 om mee te nemen als (gedeeltelijke) dekking voor de op te stellen omgevingsvisie voor de gehele gemeente en daaraan gerelateerd de pilot voor het omgevingsplan verder vorm te geven.

Omgevingswet

In 2018 is op de post Omgevingswet een bedrag over van € 156.000. In 2017 is een inschatting gemaakt over de fasen van de werkzaamheden. Door ervaringen die we opdoen tijdens dit proces is het helder geworden dat het vooraf lastig is in te schatten wanneer welke kosten exact gemaakt worden in welk jaar in het gehele proces om de omgevingswet te implementeren. 2018 is vooral het jaar geweest van onderzoeken, overleggen en afstemmen. 2019 wordt het jaar van bijv. het inhuren van expertise benodigd bij bijv. het digitaliseringsproces en bijv. het investeren in opleidingen. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 145.000 over te hevelen.

Doeluitkeringen decembercirculaire

De decembercirculaire 2018 bevat twee doeluitkeringen met incidentele middelen voor activiteiten die doorlopen naar 2019. Het betreft de informatieplicht energiebesparende maatregelen bedrijven (€ 11.500) en toevoeging aan de doeluitkering schulden en armoede (€ 9.500). Wij stellen voor deze € 21.000 over te hevelen naar 2019.

Organisatieontwikkeling

De organisatieontwikkeling heeft geleid tot een aanpassing in de organisatiestructuur per 1 januari 2019. Voor 2019 zijn de resterende OOT middelen nog nodig om nog lopende projecten  te bekostigen. Daarnaast zijn nog extra middelen noodzakelijk ten behoeve van advies inzake functiewaardering van een aantal functies als direct gevolg van de organisatieontwikkeling. In totaal 216.000, te weten 50.000  voor Management Development, 30.000 voor een toets op de financiële waardering van een aantal functies binnen het Domein Ruimte en Economie en het resterend budget (136.000) voor intensivering van activiteiten richting de arbeidsmarkt ten behoeve van de werving personeel.

Woonrijp maken Notaris Kruytstraat

Bij de zomerrapportage 2018 is een incidenteel budget aangevraagd voor het woonrijp maken van de Notaris Kruytstraat in Bergschenhoek. Het aangevraagde budget van € 80.000 was verdeeld over 2018:  € 24.975 en 2019:  € 55.025. In 2018 zijn € 13.450  aan kosten gemaakt.  De fasering van de werkzaamheden schuift gedeeltelijk op naar 2019. Het restantbudget van € 11.525 uit 2018 is nog nodig in 2019 om de werkzaamheden uit te voeren. De bouw is vertraagd gestart eind 2018. Daarom is in 2019 het budget nog nodig.

Inhuur t.b.v. integraal huisvestingsplan PO

In de zomerrapportage 2018 is er incidenteel € 60.000 beschikbaar gesteld voor de (technische) uitwerking die ten grondslag ligt aan het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO). De uitwerking van het IHP PO begint begin 2019. Daarom hevelen we €60.000 over naar 2019.

Besparing print- en schoonmaakkosten i.v.m. TOP-werken

Voor het project TOP-werken is in 2018 incidenteel 55K opgenomen (gedekt uit de structurele bezuiniging op printkosten). Het project is vertraagd doordat het maken van een ontwerp voor de nieuwe IT-Infrastructuur voor TOP-werken en de voorbereiding voor de (Europese) aanbesteding meer tijd hebben gekost dan van tevoren ingeschat. De realisatie en implementatie en daarmee de lasten schuiven door naar 2019.

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht

Format Rapportage Interbestuurlijk Toezicht

RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT OVER 2018
Op te voeren door gemeente in P&C cyclus/jaarrekening
Financiën Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht De begroting 2019 is structureel in reëel in evenwicht. De begroting 2018 toont een begrotingsoverschot van 3,939 mio. Ook de meerjarenraming 2020-2023 is structureel en reëel in evenwicht. (2020 een overschot van 3,234 mio, 2021 een overschot van 4,202 mio en 2022 een overschot van 4,076
Is er reden voor extra aandacht? ja/nee Nee
Ruimtelijke ordening Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte) Al onze bestemmingsplannen voldoen aan de verordening ruimte
Is er reden voor extra aandacht? ja/nee Nee
Omgevingsrecht Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland. Op 6 maart 2018 heeft het college het uitvoeringsprogramma VTH vastgesteld en de verantwoording over 2017. Na vaststelling publiceerden we deze stukken per direct voor de raad ter kennisname. De provincie is op 13 maart 2018 per mail hierover geïnformeerd. De onderliggende meerjaren-beleidsstukken voor vergunningverlening en toezicht en handhaving dateerden van 4 jaar geleden, deze stellen we in 2019 geactualiseerd vast.
Is er reden voor extra aandacht? ja/nee Nee
Monumentenzorg Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten We hebben een Erfgoedcommissie. Opgebouwd conrform de vastgestelde erfgeodverordening 2016 m.b.t. deskundigheid.
Is er reden voor extra aandacht? ja/nee Nee
Archief- en informatiebeheer Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde In de periode augustus - november 2017 is door het Stadsarchief Rotterdam, via het bijgevoegde inspectierappport, vastgesteld dat het archief- en informatiebeheer van de gemeente Lansingerland van relatief hoge kwaliteit is. In 2018 zijn verschillende aanbevelingen uit dit inspectierapport, onder andere met betrekking tot de invoering van het zaaksysteem en een kwaliteitssysteem, geïmplementeerd. Ook heeft vernietiging van de jaargangen 2014 en 2015 plaatsvonden en is het overdragen van archieven naar het Stadsarchief Rotterdam opgepakt.
Is er reden voor extra aandacht? ja/nee Nee
Huisvesting Vergunninghouders Groen/Oranje/Rood TOELICHTING
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Gevraagde informatie Stand van zaken
Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is) -1
Fase interventieladder op 1 januari informatie opvragen en valideren
Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 46
In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 44
Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is) -3
Fase interventieladder op 1 juli informatie opvragen en valideren
Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 39
In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 19
Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is) -23
Fase interventieladder op 31 december informatie opvragen en valideren
Toelichting
achterstand per 1-1-2019 is mede toe te schrijven aan onvoldoende koppelingen door het COA aan de gemeente
Is er reden voor extra aandacht? ja/nee Ja

Verplichte BBV indicatoren

Verplichte BBV indicatoren

Indicator Periode Eenheid Lansingerland Nederland
% Jeugdcriminaliteit 2015 % 1,02 1,45
% Jeugdwerkloosheid 2015 % 0,64 1,52
% Kinderen in armoede 2015 % 3 6,58
% Niet-sporters 2016 % 40,1 48,7
Aantal re-integratievoorzieningen (per dzd.inw. 15-74jr) eerste halfjaar 2018 aantal per 1.000 inw.15-74jr 16,3 26,1
Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen 2017 per 1.000 inw. 5-18 jr 0,17 1,82
Banen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 74 jaar) 2017 per 1.000 inw 15-74jr 596,3 651,5
Cliënten met een maatwerkarrangement (per dzd.inw.) eerste halfjaar 2018 per 1.000 inw 29 58
Demografische druk (Groene + grijze druk tov 20-64) 2018 % 76,1 69,6
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 2017 aantal per 1.000 inwoners 2,9 2,9
Functiemenging 2017 % 52,7 52,4
Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2014 dzd euro 268 211
Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2015 dzd euro 256 206
Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2016 dzd euro 264 209
Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2017 dzd euro 273 216
Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2018 dzd euro 287 230
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners 2017 aantal per 1.000 inwoners 3,4 5,1
Hernieuwbare elektriciteit 2017 % 1,8 13,5
Huishoudelijk restafval 2017 kg per inwoner 188 174
Jongeren met jeugdbescherming (in % van alle jongeren tot 18 jaar) eerste halfjaar 2018 % 0,6 1
Jongeren met jeugdhulp (in % van alle jongeren tot 18 jaar) eerste halfjaar 2018 % van alle jongeren tot 18 jaar 7,4 9,2
Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) eerste halfjaar 2018 % 0,4 0,3
Netto arbeidsparticipatie 2017 % 72,7 66,6
Nieuwbouw per 1.000 woningen 2016 aantal per 1.000 woningen 11,5 7,2
Personen met bijstandsuitkeringen (per dzd.inw. 18 jr en ouder) eerste halfjaar 2018 per 1.000 inw 18jr eo 18,1 40,1
Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen 2017 per 1.000 inw. 5-18 jr 0 26,58
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners 2017 aantal per 1.000 inwoners 4,2 6,3
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar 2013 aantal per 10.000 inw 12-17jr 127 142
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar 2014 aantal per 10.000 inw 12-17jr 99 138
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar 2015 aantal per 10.000 inw 12-17jr 94 134
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar 2016 aantal per 10.000 inw 12-17jr 80 137
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar 2017 aantal per 10.000 inw 12-17jr 98 131
Vestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 74 jaar) 2017 per 1.000 inw 15-74jr 115,3 120
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2016-2017 % 1,3 2
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 2017 aantal per 1.000 inwoners 0,6 2,2
Woonlasten éénpersoonshuishouden 2018 euro 759 649
Woonlasten meerpersoonshuishouden 2018 euro 794 721
bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording
Publicatiedatum: 15-07-2019

Inhoud