Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

In Lansingerland is het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren. De gemeente heeft een daadkrachtig bestuur, dat samenwerking hoog in het vaandel heeft, en biedt een uitstekende en betrouwbare dienstverlening. De gemeente anticipeert op haar omgeving door daarin te bieden wat duurzaam nodig is voor inwoners, ondernemers en instellingen.

Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Lansingerland hebben na de verkiezingen in maart 2018 in een vernieuwde samenstelling een nieuwe start gemaakt. In nauwe samenwerking hebben partijen gewerkt aan het coalitieakkoord Groeien, Versterken, Koesteren, waarna het college het collegeprogramma Lansingerland doet ’t heeft opgesteld. In Lansingerland staat de inwoner centraal. De gemeente is dienstbaar aan de samenleving. Een samenleving waarin mensen veilig wonen, zich gemakkelijk verplaatsen en zich sportief, recreatief en cultureel vermaken en verrijken. Ieder heeft de potentie om naar eigen kracht en vermogen mee te kunnen doen in de samenleving. Lansingerland investeert in mensen die vooruit willen ook al zijn zij in mogelijkheden beperkt. Lansingerland telt mee in de regio. Onze bestuurders en raadsleden vertegenwoordigen Lansingerland op strategische posities in regionale samenwerkingsverbanden.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 2.642 2.528 2.457 2.362 95
Baten 1 0 0 192 -192
Saldo van baten en lasten -2.641 -2.528 -2.457 -2.170 -287
Toevoegingen 0 0 0 22 -22

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 192 (+) In 2018 is een deel van de voorziening voor wethouderspensioenen vrijgevallen in verband met de overdracht van de pensioenverplichting van een van de voormailig wethouders aan een andere gemeente en het overlijden van een drietal voormailg wethouders.
€ 95 (+) Niet nader toegelichte verschillen.

Beleidsveld Samenwerking

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Lansingerland staat op de kaart. Inwoners krijgen steun bij initiatieven. Wij stimuleren en ondersteunen allianties en samenwerking; zowel lokaal als regionaal.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 340 535 532 512 20
Baten 2 0 2 2 0
Saldo van baten en lasten -339 -534 -530 -510 -21

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 21 (+) Niet nader toegelichte verschillen.

Beleidsveld Dienstverlening

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

In 2018 organiseerden we met succes de gemeenteraadsverkiezingen waarbij de opkomst hoog was en we op een vlotte en juridisch juiste manier de gemeenteraad opnieuw samenstelde. Verder handelden we de klachten binnen de gestelde termijn af. Door het opnieuw inrichten van de structuur binnen het Servicepunt, het callcenter en de balie, werkten we naar een goede dienstverlening waarbij de inwoner centraal staat. Door het bijsturen van de ingezette koers halverwege 2018 konden we werken naar het op orde krijgen van de vaste formatie en daardoor het beperken van de inhuur.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 2.291 2.490 2.686 2.518 168
Baten 1.337 1.114 1.192 1.227 -35
Saldo van baten en lasten -954 -1.376 -1.494 -1.292 -202
Onttrekkingen 0 0 51 51 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 163 (+) Dit verschil wordt veroorzaakt door verschillen in de apparaatskosten en wordt toegelicht in de toelichting van de staat van baten en lasten.
€ 39 (+) Niet nader toegelichte verschillen.

Kengetallen programma 1

Kengetallen programma 1

Begroting 2018 Realisatie 2018
Gemeenteraad, college en griffier
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) 90% 89%
Samenwerking
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel 1800 1.486
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel 4 2
Aantal verbonden partijen 15 15
Dienstverlening
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak < 1 min 2:23 min
Gemiddelde wachttijd aan de balie zonder afspraak 15 min 10:03 min
Maximale wachttijd aan de balie zonder afspraak 60 min 98:44 min
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden < 25 sec < 30 sec
Maken van een afspraak < 2 weken < 2 weken
Aantal vernieuwde e-formulieren op website
Klachten 85 91
Bezwaren 190 170
Claims 90 95
Ingebrekestellingen 6 0
Wob-verzoeken 40 26
Percentage van het binnen de termijn afgehandelde:
- klachten 90% 94%
- bezwaren 80% 93%
- ingebrekestellingen 100% 100%
- Wob-verzoeken 95% 100%
Betaalde dwangsommen per jaar 0 0

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 5.274 5.553 5.675 5.392 283
Baten 1.340 1.114 1.194 1.421 -227
Saldo van baten en lasten -3.934 -4.439 -4.481 -3.971 -510
Onttrekkingen 0 0 51 51 0
Toevoegingen 0 0 0 22 -22
Mutaties reserves 0 0 51 29 22
Publicatiedatum: 15-07-2019

Inhoud