Programma 4: Lansingerland schoon, heel en veilig

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Zorgen voor een leefbare, duurzaam ingerichte, beheerbare en veilige gemeente.

Beleidsveld Beheer Openbare ruimte

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

We streven naar een duurzaam ingerichte en duurzaam onderhouden leefomgeving, die technisch op orde is en aansluit op de behoeften van gebruikers. In 2018 hebben we de beschikbare budgetten optimaal en volledig ingezet voor het op niveau brengen en houden van de openbare ruimte. Door slimme inzet van capaciteit en middelen werkten we achterstanden weg. Hiermee legden we een goede basis om het verhoogde ambitieniveau uit het collegeprogramma 2018-2022 te realiseren. Om dit te bereiken werkten we in 2018 onder meer aan:

  • Groot onderhoud Noordersingel en verbreding Pastoor Verburghweg in Berkel en Rodenrijs, reconstructie Anthuriumweg in Bleiswijk en vervangen brug Vivaldiplaats in Bergschenhoek;
  • Diverse maatregelen in het kader van het vergroten van de biodiversiteit: o.a. deelname Nationale Bijenstrategie, realisatie Idylle Groenzoom;
  • Vervanging speelplekken Hertshoornvaren in Bergschenhoek en Gouden Griffelplantsoen in Berkel en Rodenrijs (fase 1);
  • Realisatie verlichting fietspad op de Landscheiding;
  • Gecombineerde kade- en wegophoging Leeweg in Berkel en Rodenrijs (in samenwerking met het Hoogheemraadschap);
  • Participatietraject duurzame Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs;
  • Vaststelling nieuwe Bomenverordening;
  • Aanbrengen van fluisterasfalt op de landscheidingsweg als compenserende maatregel voor de aanleg van de A16 Rotterdam (in het kader van de saldo-nul-benadering);

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 11.014 14.248 12.546 12.474 72
Baten 934 727 961 1.487 -526
Saldo van baten en lasten -10.080 -13.521 -11.585 -10.987 -598
Onttrekkingen 140 1.577 779 822 -43
Toevoegingen 487 487 486 486 0
Mutaties reserves -346 1.090 293 336 -43

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 250 (+) Door intensivering op het gebied van tegengaan van illegaal grondgebruik realiseerden we € 250.000 hogere baten. We verkochten meer snippergroen dan vooraf ingeschat.
€ 250 (+) We ontvingen € 250.000 meer degeneratievergoedingen dan geraamd, doordat er in de tweede helft van 2018 meer graafwerkzaamheden plaatsvonden voor kabels- en leidingen dan bij de zomerrapportage was te voorzien. De kosten voor herstel passen binnen de beheerbudgetten van de volgende jaren.
€ 126 (+) Dit verschil wordt veroorzaakt door verschillen in de apparaatskosten en wordt toegelicht in de toelichting van de staat van baten en lasten.
€ 28 (-) Niet nader toegelichte verschillen.

Beleidsveld Veiligheid en leefbaarheid

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

In 2018 werkten we hard aan het bevorderen van de veiligheid en de leefbaarheid. Onze inzet op het gebied van woninginbraken, ondermijnende criminaliteit en jeugd was intensief. De samenwerking met de ketenpartners op het gebied van jeugd versterkte en de convenanten voor ‘keurmerk veilige school’ zijn gesloten. We investeerden in goede en bruikbare netwerken met onze ketenpartners. Die netwerken leveren ons naarmate ze sterker zijn, meer slagkracht op. Doordat we ons instrumentarium op het gebied van bestuurlijke maatregelen goed benutten, waren we in staat om helder en zichtbaar overheidsoptreden te verzorgen. Dat instrumentarium breidden we verder uit met het hernieuwde Bibobbeleid. We sloten diverse woningen nadat we productie of bewerking van drugs constateerden. In 2018 kregen we ook te maken met een toename aan inspanningen die het aantal grote evenementen vraagt van team veiligheid en APV, die daarin goed werd ondersteund door de evenementen coördinator.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 3.984 4.776 4.762 4.707 55
Baten 102 106 112 95 18
Saldo van baten en lasten -3.882 -4.670 -4.649 -4.612 -37

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 37 (+) Niet nader toegelichte verschillen.

Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval steeg in 2018 opnieuw. We realiseerden eind 2018 het laatste mini-milieupark met ondergrondse containers voor de gescheiden inzameling van grondstoffen. De communicatie met de inwoners over de nut en noodzaak van afval scheiden breidden we verder uit.

Op het gebied van riolering is er in 2018 – zoals opgenomen in de evaluatie Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) - een inhaalslag gemaakt, voornamelijk op het gebied van onderzoek, planvorming en beheer. Daarnaast brachten we verbeteringen aan in de analyse van beheergegevens. In onze plannen werkten we naar de nieuwe wet- en regelgeving rond het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (klimaatadaptatie).

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 9.286 9.625 9.817 9.816 1
Baten 12.486 11.050 11.025 11.058 -33
Saldo van baten en lasten 3.200 1.425 1.208 1.242 -34
Onttrekkingen 34 1.804 2.004 1.903 100
Toevoegingen 759 310 115 15 100
Mutaties reserves -725 1.493 1.888 1.888 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 34 (+) Niet nader toegelichte verschillen.

Kengetallen programma 4

Kengetallen programma 4

Begroting 2018 Realisatie 2018
Beheer openbare ruimte
Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan 100% 100%
Percentage producten onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien op minimaal beeldkwaliteitsniveau B 100% 100%
Belevingscijfer inwoners 0 7
Aantal aansprakelijkheidsstellingen 10 14
Percentage afgehandelde storingsmeldingen openbare ruimte binnen gestelde afhandelingstermijn 85% 86%
Veiligheid en leefbaarheid
Aantal domeinen waarin buurttoezicht actief is 50 50
Aantal afstemmingsoverleggen 18 18
Aantal instructie- c.q. trainingsavonden 10 12
Aantal preventie acties boa’s op prioriteit en actualiteit[1] 30 30
Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht[2] 20 20
Aantal controles op vergunningsvoorwaarden 10 10
Aantal Beke-groepen 2 -
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen 95% 95,0%
Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg 2 2
Afval- en afvalwatermanagement
Gemiddeld aantal keren wateroverlast bij regenval 2x/jr 1x/jr
Maximaal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen 1x/jr 1x/jr
Percentage afgehandelde storingsmeldingen riolering binnen gestelde afhandelingstermijn 85% 85%
Kg restafval per inwoner 19000 Kg 20400 Kg
Efficiënte huishoudelijke afvalinzameling met een afvalscheidingspercentage 58% 55%
Percentage afgehandelde servicemeldingen huishoudelijke afvalinzameling binnen gestelde afhandelingstermijn 85% 88%

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 24.285 28.649 27.124 26.997 127
Baten 13.522 11.883 12.099 12.640 -542
Saldo van baten en lasten -10.762 -16.767 -15.026 -14.357 -669
Onttrekkingen 174 3.381 2.783 2.726 57
Toevoegingen 1.246 797 602 501 100
Mutaties reserves -1.072 2.584 2.181 2.224 -43
Publicatiedatum: 15-07-2019

Inhoud