Programma 5: Lansingerland ontwikkelt

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Zorgen dat Lansingerland zich ontwikkelt tot een gemeente waarin aantrekkelijk en op duurzame wijze kan worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Beleidsveld Ruimtelijke ordening

Doelstelling

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 5.526 5.676 5.881 7.948 -2.067
Baten 8.213 1.880 4.704 5.232 -528
Saldo van baten en lasten 2.687 -3.796 -1.177 -2.716 1.539
Onttrekkingen 100 94 698 631 67
Toevoegingen 80 41 141 128 12
Mutaties reserves 20 53 557 503 55

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 2.840 (-) WTZI-Vastgoed PG B.V. heeft een perceel aan de Bergweg-Zuid 90 te Bergschenhoek gekocht. De minister van VROM heeft daarna het “Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Rotterdam Airport” genomen. Daarop heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Geluidszones Rotterdam The Hague Airport” vastgesteld. Hierdoor kunnen de oorspronkelijke bouwplannen van WTZI-Vastgoed PG B.V. niet plaatsvinden en moet er planschade aan hen worden betaald. Dit betekent dat we in de jaarrekening 2018 een voorziening (verplichting) laten opnemen van € 2,84 miljoen. Dit bedrag komt dan ten laste van het resultaat 2018 en leidt tot een nadeel op dit beleidsveld. Dat de gemeente zelf een eventuele schadevergoeding weer kan verhalen op het Rijk mogen we op grond van de verslaggevingsregels nog niet meenemen. Op basis van de huidige inzichten verwachten we wel dat dit in de toekomst het geval zal zijn. In het jaar waarin het schadeverhaal definitief wordt ontstaat dan een (incidenteel) voordeel. Voor een meer gedetaillerde uitleg zie de omschrijving bij deze voorziening in de jaarrekening.
€ 145 (+) In 2018 is op de post Omgevingswet een bedrag over van € 145.000. In 2017 is een inschatting gemaakt over de fasen van de werkzaamheden. Door ervaringen die we opdoen tijdens dit proces is het helder geworden dat het vooraf lastig is in te schatten wanneer welke kosten exact gemaakt worden in welk jaar in het gehele proces om de omgevingswet te implementeren.
€ 1.300 (+) Er zijn € 1.300.000 hogere legesinkomsten ontvangen dan bij de Zomerrapportage 2018 voorzien. Dit is te verklaren door meer grote bouwaanvragen van bedrijven, meer aanvragen door projectontwikkelaars dan voorzien, hoger vastgestelde bouwkosten dan oorspronkelijk opgegeven en inkomstenderving door groene leges (verrekend met de lasten in dit beleidsveld).
€ 800 (-) De lagere baten van € 800.000 komen doordat het Polderhuis niet is verkocht in 2018. Dit was bij de Zomerrapportage wel voorzien. De verkoop is vertraagd doordat later bodemverontreiniging is geconstateerd. Dit verschil hadden we niet eerder kunnen weten.
€ 100 (+) Door een vertraging in de start van de aanleg van de geluidsschermen langs de N209 is € 100.000 niet besteed. Hiervoor ontvingen we in het verleden subsidies, welke op de balans staan. Deze zijn in 2018 daardoor minder aangesproken en kunnen in volgende jaren nog worden gebruikt.
€ 60 (+) We begonnen in 2018 met de pilot omgevingsvisie bleiswijk en een pilot omgevingsplan Lint Zuid, waarvoor een bedrag was geraamd. Inmiddels is er een scope-wijziging geweest waardoor we ons nu gaan inzetten op een omgevingsvisie voor de gehele gemeente, in 2021. Door deze scopewijziging is er vertraging opgetreden in het proces.
€ 94 (+) Enkele budgetten voor groot onderhoud aan gemeentelijk vastgoed niet zijn besteed. Dit levert een voordeel op van circa € 94.000. € 54.000 hiervan betreft onderhoud n.a.v. een overdracht van een binnentuin in Bleiswijk.
€ 66 (+) We hebben meer kosten kunnen verhalen via anterieure overeenkomsten. Daarnaast was de uitkomst van enkele offertetrajecten voordelig. Hierdoor hebben we € 66.000 minder uitgegeven op Structuur- en bestemmingsplannen.
€ 147 (+) Dit verschil wordt veroorzaakt door verschillen in de apparaatskosten en wordt toegelicht in de toelichting van de staat van baten en lasten.
€ 69 (+) Niet nader toegelichte verschillen.

Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Lansingerland en haar kernen zijn snel en veilig bereikbaar via de auto, openbaar vervoer en fiets. Steeds meer inwoners maken gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Het fietsverkeer wordt veiliger.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 767 903 1.077 922 155
Baten 31 15 15 82 -67
Saldo van baten en lasten -736 -887 -1.062 -839 -222
Onttrekkingen 0 0 74 74 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 140 (+) In de meerjarenbegroting 2018 is structureel € 250.000 opgenomen voor het onderhoud en beheer van de vervoersknoop Bleizo. In 2018 hebben wij hiervan de ondersteuning bij het opstellen van het beheerplan en de voorbereiding op de overdracht van de vervoersknoop bekostigd. Incidenteel blijft € 140.000 over omdat wij, vooruitlopend op de overdracht aan de gemeente en de nog lopende garanties van de aannemer, nauwelijks onderhoudskosten hebben. Het budget van € 250.000 is een gemiddeld bedrag gebaseerd op het onderhoud over meerdere jaren. De uitgaven voor beheer en onderhoud zullen met de jaren fluctueren en bij de Zomerrapportage zullen we hiervoor een structurele financiële oplossing zoeken.
€ 82 (+) Niet nader toegelichte verschillen.

Beleidsveld Economische ontwikkeling

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Lansingerland trok nieuwe bedrijven aan, zorgde ervoor dat gevestigde bedrijven behouden bleven en faciliteerde de lokale economie om vitale, levendige en aantrekkelijke kernen te stimuleren.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 679 559 682 693 -11
Baten 217 124 252 262 -10
Saldo van baten en lasten -462 -435 -430 -431 1

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 1 (-) Niet nader toegelichte verschillen.

Beleidsveld Duurzaamheid

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

We werkten verder aan het ontwikkelen van Lansingerland tot een duurzame energieneutrale gemeente, met een klimaatbestendig, leefbaar en gezond bedrijfsleven als speerpunt van onze gemeente.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 182 380 880 835 45
Baten 0 0 18 18 0
Saldo van baten en lasten -182 -380 -862 -817 -45
Onttrekkingen 70 0 0 0 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 45 (+) Niet nader toegelichte verschillen.

Kengetallen programma 5

Kengetallen Programma 5

Begroting 2018 Realisatie 2018
Ruimtelijke ordening
Aantal starterswoningen 100 In ontwikkeling 80 (plus 31 voor starters in sociale huursegment)
Aantal zorgeenheden 25 25
Aantal gehuisveste statushouders (taakstelling) PM (minder dan 80) 63
Aantal nieuwbouwwoningen Gemiddeld ca. 400-500 177
% aanvragen voor omgevingsvergunning binnen wettelijke termijn afgehandeld 98% 99%
Aantal aanvragen 650 560
Aantal ingetrokken vergunningen - -
Aantal handhavingszaken 50 140
-waarvan verzoek om handhaving afgehandeld - -
-uitmondend in last onder dwangsom, resp. last onder bestuursdwang 10, resp. 1 9, resp 1.
Aantal geactualiseerde bestemmingsplannen 3 2
Aantal planuitwerkingen 8 6
Aantal beoordeelde principe verzoeken 70 70
Aantal bestemmingsplannen nieuwe ontwikkelingen 10 8
Infrastructuur en mobiliteit
Ontwikkeling slachtofferongevallen 95 81
Aantal Ov-reizigers 14.000 13.960
Gemiddelde snelheid Lansingerland-ring (NB: = 95% provinciale infrastructuur) 55 km/u 54,9 km/u
Economische ontwikkelingen
Aantal bedrijven 3.050 3.008
Vloeroppervlak winkels 77.500 80.483
Aantal verkochte kavels op bedrijventerrein 6 16
Bezettingsgraad markt 1 1
Aantal parkmanagementorganisaties 6 6
Aantal bijeenkomsten met bedrijfsleven 3 3
Aantal Bedrijven InvesteringsZones (BIZ) 2 2
Duurzaamheid
De hoeveelheid vermeden CO2 uitstoot 200 ton CO2 Niet bekend
De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie 45.000 Kwh Niet bekend
Het aantal opgestarte initiatieven en projecten 40 Niet bekend

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 7.154 7.517 8.520 10.398 -1.878
Baten 8.460 2.019 4.990 5.595 -605
Saldo van baten en lasten 1.306 -5.498 -3.530 -4.803 1.273
Onttrekkingen 170 94 772 705 67
Toevoegingen 80 41 141 128 12
Mutaties reserves 90 53 632 577 55
Publicatiedatum: 15-07-2019

Inhoud