Programma 6: Grondzaken

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Het mogelijk maken van de ontwikkelingen in ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische / maatschappelijke doelstellingen realiseerbaar maken.

Beleidsveld Vastgoedbeleid

Doelstelling

Wat hebben we bereikt?

We zetten ons vastgoed efficiënter in door verkoop, herontwikkeling, verbouwen en meer verhuur. De aanpassingen aan het gemeentehuis zijn in 2018 afgerond. Tenslotte zijn we gestart met het verduurzamen van ons vastgoed.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 195 310 291 308 -17
Baten 5 5 5 6 -1
Saldo van baten en lasten -190 -305 -286 -301 16
Onttrekkingen 25 0 0 0 0

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 16 (-) Niet nader toegelichte verschillen.

Beleidsveld: Grondexploitatie

Doelstelling

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 29.567 33.122 23.798 70.976 -47.177
Baten 30.044 32.455 23.209 77.647 -54.439
Saldo van baten en lasten 477 -666 -590 6.672 -7.261
Onttrekkingen 4.922 15 85 1.929 -1.844
Toevoegingen 5.933 0 0 9.837 -9.837
Mutaties reserves -1.011 15 85 -7.908 7.993

Waar zitten de financiële afwijkingen?

Bedragen x € 1.000
Waar zitten de financiële afwijkingen?
€ 7.261 (+) Het verschil op het beleidsveld grondexploitaties wordt verklaard door een positief resultaat op de Meerjaren Prognose Grondexploitaties van 7,84 mln. Het voordeel uit tussentijdse winstneming bedraagt € 4,29 miljoen (nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid). Daarnaast valt er een bedrag van € 3,17 vrij vanuit de verliesvoorziening. Ook valt de geprognosticeerde toevoeging aan de verliesvoorziening voor de grondexploitaties a € 798.000 vrij. Op basis van het MPG vindt er namelijk geen toevoeging aan de verliesvoorziening plaats, maar een vrijval. Door het afsluiten van twee grondexploitaties wordt per saldo een nadeel van € 0,42 miljoen gerealiseerd. De resultaten van de grondexploitaties worden conform de nota Reserves en Voorzieningen 2016 voor resultaatbestemming verrekend met de Algemene Reserve. Tegenover de tussentijdse winstneming, de mutaties in de verliesvoorziening en de afsluiting van grondexploitaties staan reserveboeking in programma 7. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid.

Kengetallen programma 6

Kengetallen programma 6

Begroting 2018 Realisatie 2018
Vastgoedbeleid
Aantal verkochte panden 3 1
Grondexploitatie
Aantal woningen (opleveren) 350 191
Verkoop van bedrijventerreinen binnen eigen grexen 2,6 ha ca. 12 ha
Aantal actualisaties van de grexen, inclusief risico’s 1 1

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Primitief 2018 Begroot 2018 Realisatie 2018 Afwijking 2018
Lasten 29.762 33.432 24.089 71.283 -47.194
Baten 30.049 32.460 23.214 77.653 -54.440
Saldo van baten en lasten 287 -971 -875 6.370 -7.245
Onttrekkingen 4.947 15 85 1.929 -1.844
Toevoegingen 5.933 0 0 9.837 -9.837
Mutaties reserves -986 15 85 -7.908 7.993
Publicatiedatum: 15-07-2019

Inhoud