Managementsamenvatting

Inhoud

Bestuurlijke samenvatting

Op 15 juni is het nieuwe college van Leefbaar 3B, VVD, CDA en CU geïnstalleerd. Deze jaarrekening geeft dan ook inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van zowel het vorige als nieuwe college. Wij laten zien welke eerste stappen wij hebben gezet voor het realiseren van de ambities in het coalitieakkoord Groeien – Versterken – Koesteren. Met de vertaling in het collegeprogramma Lansingerland doet ´t geeft het college koers aan voor de jaren 2018 -2022 en op welke wijze hij investeert in de toekomst van Lansingerland.

Beleidsinhoudelijk resultaat

In Lansingerland is het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren. Mede daarom hebben jonge gezinnen en veel ondernemers Lansingerland de afgelopen jaren ontdekt als een fijne woon- en werkomgeving. Lansingerland is een gemeente met een bloeiend verenigingsleven, veel groen, een dorps karakter en dicht bij de stad. Bedrijven krijgen de ruimte om te groeien. Blije inwoners, trotse medewerkers en een positief imago. Daar gaan we voor!

Lastenverlichting voor onze burgers

Bij het aantreden van het college was de situatie heel anders dan vier jaar geleden. Op eigen kracht kreeg de gemeente de financiën weer op orde. Dit biedt kansen om de lokale lasten verder te verlagen en nog steviger in te zetten op het behalen van maatschappelijke ambities. Zo besloten we om aanvullend op de verlaging van de OZB in 2018 van 4%, deze voor 2019 versneld verder te verlagen (8%). Op het tarief van de afvalstoffenheffing verwerkten we in 2018 een teruggave van € 1,5 miljoen uit de egalisatiereserve als korting.

Verder verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers

Op het gebied van dienstverlening zijn de basis ingrediënten: tevreden inwoners en ondernemers, goede dienstverlening door een positieve basishouding (ja, tenzij…!) bij medewerkers van de gemeente en de juiste technologie. Inwoners en ondernemers sneller en nog slimmer helpen is de opgave. In 2018 heeft de gemeente Lansingerland meegedaan aan dit WaarStaatJeGemeente-onderzoek (WSJG). Onze inwoners waarderen de algemene dienstverlening van de gemeente gemiddeld met een 6,9. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 6,7. De digitale dienstverlening door de gemeente wordt gewaardeerd met een 7,0 (landelijk 6,8).

Verbeteren bereikbaarheid en verstevigen positie Lansingerland

Lansingerland ligt centraal tussen de grote steden Rotterdam en Den Haag en is goed verbonden via nationale infrastructurele verbindingen zoals de A16, N209 en het vliegveld RTHA. Het college zet erop in om de negatieve bijeffecten van de toenemende vraag naar mobiliteit op de weg, per spoor en door de lucht te beperken. Dit is noodzakelijk voor de aantrekkelijkheid en verkeersveiligheid van Lansingerland. Zo bundelden we met buurgemeenten onze krachten in de Alliantie Middengebied en stelden we in 2018 de Mission Paper Middengebied op. We maakten afspraken met de partijen in de Corridor A12 voor een gezamenlijke aanpak van de logistieke hotspot. Eind 2018 stapten de eerste reizigers op de trein bij station Lansingerland-Zoetermeer.

Versterken economisch karakter en banenoffensief

Lansingerland heeft een uniek economisch karakter. Als greenport maakt de gemeente onderdeel uit van een sector van wereldklasse. We versterken het economisch vestigingsklimaat om de werkgelegenheid te creëren en behouden, bijvoorbeeld door de samenwerking in corridor A12. De arbeidsparticipatie in Lansingerland is hoog en dat is terug te zien in de uitgaven aan uitkeringen. Het aantal uitkeringsgerechtigden daalde in 2018 met circa 5% van 594 naar 565. Minder mensen stroomden in de bijstand. Het gunstige economische klimaat speelde hier een belangrijke rol.

Transformatie Jeugdhulp

De naar de gemeente gedecentraliseerde jeugdzorg staat onder grote (financiële) druk.  Het doel van het uitvoeren van de jeugdhulp is: tijdige en adequate jeugdhulp, het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van zijn gezin en sociale omgeving. Het aantal jeugdigen dat zorg ontvangt binnen de Jeugdwet is in Lansingerland relatief laag, maar in 2018 nam dit aantal wel toe. We zagen een aanzienlijke stijging van de kosten voor specialistische jeugdzorg en voor jeugdigen met een beperking. Het beter in beeld krijgen en vooral ook bijsturen van deze ontwikkeling heeft de komende periode hoge prioriteit.

 

Financiële verschillen t.o.v. slotwijziging 2018

Financiële verschillen t.o.v. slotwijziging 2018

In deze paragraaf gaan wij nader in op de financiële verschillen in de jaarrekening ten opzichte van hetgeen wij in de slotwijziging 2018 hebben gemeld. Deze afwijkingen zijn als volgt te specificeren:

Bedragen x € 1.000
Resultaat 2018 Voordeel / Nadeel Inc. / Str.
0. Saldo Slotwijziging 5.365 Voordeel
1. Correctie op zomerrapportage en Slotwijziging 912 Voordeel Inc.
Subtotaal na slotwijziging 6.277 Voordeel
2. Budgetoverhevelingen 652 Voordeel Inc.
3. Voorziening planschade -2.840 Nadeel Inc.
4. Legesinkomsten 1.300 Voordeel Inc.
5. Overig 28 Voordeel Str./Inc.
Totaal 5.417 Voordeel

Toelichting per afwijking

Hieronder vindt u per afwijking een korte toelichting:

1. Bij de zomerrapportage 2018 en slotwijziging 2018 is het begrotingsresultaat gepresenteerd inclusief mutaties op de reserves. Dit geeft geen correct beeld van het begrotingsresultaat. De mutaties zorgen niet voor een verminderd resultaat maar zijn wel op deze manier gepresenteerd. Het begrotingsresultaat is € 912.000 hoger dan gepresenteerd bij de slotwijziging.

2. Niet bestede budgetten die worden overgeheveld naar 2019 (€ 652.000 voordeel)
Een aantal incidentele budgetten voor 2018 zijn (niet) volledig besteed en zorgen voor een voordelig effect op het jaarrekeningsaldo. Wij stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2019, omdat de activiteiten doorlopen in 2019.

3. Voorziening planschade (€ 2.840.000 nadeel)
WTZI-Vastgoed PG B.V. heeft een perceel aan de Bergweg-Zuid 90 te Bergschenhoek gekocht. De minister van VROM heeft daarna het “Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Rotterdam Airport” genomen. Daarop heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Geluidszones Rotterdam The Hague Airport” vastgesteld. Hierdoor kunnen de oorspronkelijke bouwplannen van WTZI-Vastgoed PG B.V. niet plaatsvinden en moet er planschade aan hen worden betaald. Dit betekent dat we in de jaarrekening 2018 een voorziening (verplichting) laten opnemen van € 2,84 miljoen.

4. Legesinkomsten (€ 1.300.000 voordeel)
Er zijn € 1.300.000 hogere legesinkomsten ontvangen dan bij de Zomerrapportage 2018 voorzien. Dit is te verklaren door meer grote bouwaanvragen van bedrijven, meer aanvragen door projectontwikkelaars dan voorzien en hoger vastgestelde bouwkosten dan oorspronkelijk opgegeven.

5. Overig (€ 28.000 voordeel)
Het restant betreft een groot aantal verschillende posten. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen wij naar de verschillenanalyse per programma.

Goede financiële uitgangspositie voor de komende jaren

Lansingerland staat er financieel gezond voor! Ons jaarrekeningresultaat (saldo werkelijke baten en lasten) bedraagt € 5,4 miljoen positief. Ten opzichte van de slotwijziging wijkt het saldo € 0,9 mln. af. Mede dankzij het verbeterde planning & control-cyclus zijn we meer in control. We blikken continu vooruit, zitten zelf aan het stuur en sturen daar waar nodig bij.

Voor het versterken van de financiële positie van Lansingerland volgen wij de in het coalitieakkoord onderschreven pijlers:

  • Structureel sluitende begroting;
  • Voldoende weerstandsvermogen afgezet tegen de risico’s;
  • Afname van de schulden naar neutraal niveau.

Structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten (het structurele exploitatiesaldo). Dat is in Lansingerland het geval, waardoor de gemeentebegroting in evenwicht is.

Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder de noodzaak om direct te bezuinigen. Met een ratio weerstandsvermogen van 2,7 is Lansingerland hier ruimschoots toe instaat. In onze nota risicomanagement gaan we uit van een streefratio van 1,2. De Provincie Zuid-Holland classificeert een ratio van hoger dan 2,0 als uitstekend.

De netto schulden zijn met € 55 miljoen gedaald (waarvan de langlopende leningen met circa €33 miljoen zijn afgelost). De verdere daling zet zich naar verwachting in 2019 voort, rekening houdend met de grondverkoop Oudeland. De netto schuldquote komt nu uit op 105. Conform de signaleringswaarde opgesteld door de Provincie Zuid-Holland valt deze waarde van de netto schuldquote in de categorie neutraal (90-130%). De algemene reserve groeide in 2018, naast de resultaatbestemming, met circa € 18 miljoen door onder andere de positieve ontwikkelingen in de grondexploitaties.

Hiermee heeft Lansingerland een goede financiële uitgangspositie voor de komende jaren.

Lansingerland is volop in beweging en we staan gezamenlijk aan de lat om de sociaal en ruimtelijk-economische uitdagingen in te vullen. De financiële uitgangspositie is goed, waardoor de focus op de toekomst kan. We zijn in staat om te anticiperen op veranderingen die op ons afkomen. Tegelijkertijd zetten we ons in om ambities te realiseren en gaan we aan de slag om Lansingerland een duurzame toekomst te geven. In het proces richting de Kaderbrief 2020 onderzoeken wij - binnen deze gestelde financiële uitgangspunten – de mogelijkheden om voldoende ruimte te maken voor het realiseren van onze ambities en de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen.

Financieel resultaat

Hieronder presenteren we het resultaat-overzicht.

 

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

 

Resultaat primitieve begroting 867
Resultaat begroting na wijziging 6.277
Resultaat jaarrekening 5.417
Resultaat jaarrekening t.o.v. begroting na wijziging -860

Het totale jaarrekeningresultaat (saldo werkelijke baten en lasten) bedraagt € 5,4 miljoen.

Het positieve jaarrekeningresultaat doteren we in principe aan de algemene reserve. Wij stellen voor om een deel van het resultaat 2018 anders te bestemmen (afgeronde bedragen):

  • € 652.000 aan incidentele budgetten over te hevelen naar de begroting 2019

(zie bijlage ‘Overheveling incidentele budgetten’);

  • € 825.000 toe te voegen aan de reserve Actieplan Omgevingswet;
  • De resterende € 3,9 miljoen te doteren aan de algemene reserve.

 

Bij de slotwijziging 2018 gingen we uit van een positief resultaat van € 6,3 miljoen. Het negatieve verschil met de slotwijziging bedraagt derhalve € 860.000. Voor verdere detaillering van dit nadeel verwijzen wij u naar hoofdstuk ‘Financiële verschillen t.o.v. slotwijziging 2018’.

Een actueel financieel beeld kunt u verwachten bij de kaderbrief 2020 en bij voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.

Publicatiedatum: 15-07-2019

Inhoud