Sitemap

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Algemeen Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Begroting in één oogopslag Blz. 5  
Begroting in één oogopslag Blz. 6  
Financieel perspectief Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Van Begroting 2017 naar Begroting 2018 Blz. 9  
Van Kadernota 2018 naar Begroting 2018-2021 Blz. 10  
Programma 1: Bestuur en dienstverlening Blz. 11  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 12  
Wat gaat het kosten? Blz. 13  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 14  
Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie Blz. 15  
Doelstelling Blz. 16  
Wat willen we bereiken? Blz. 17  
Nieuw collegeprogramma Blz. 18  
Nieuwe gemeenteraad Blz. 19  
Opkomstbevordering Blz. 20  
Stemhulp Blz. 21  
Wat gaat het kosten? Blz. 22  
Beleidsveld Samenwerking Blz. 23  
Doelstelling Blz. 24  
Wat willen we bereiken? Blz. 25  
Anders besturen door gewoon doen! Blz. 26  
Governance verbonden partijen Blz. 27  
Regionale positionering Blz. 28  
Wat gaat het kosten? Blz. 29  
Beleidsveld Dienstverlening Blz. 30  
Doelstelling Blz. 31  
Wat willen we bereiken? Blz. 32  
Afhandelen van klachten, bezwaren en (Wob)verzoeken Blz. 33  
De inwoner centraal Blz. 34  
Een adequaat en efficiënt apparaat Blz. 35  
Een flexibele dienstverlening Blz. 36  
Verkiezingen Blz. 37  
Wat gaat het kosten? Blz. 38  
Kengetallen programma 1 Blz. 39  
Kengetallen programma 1 Blz. 40  
Programma 2: Sport, cultuur en onderwijs Blz. 41  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 42  
Wat gaat het kosten? Blz. 43  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 44  
Beleidsveld Sport Blz. 45  
Doelstellingen Blz. 46  
Wat willen we bereiken? Blz. 47  
Actualiseren sportnota Blz. 48  
Actualiseren tarievenbeleid 2019 e.v. Blz. 49  
Optimalisatie van de Sporthoek Blz. 50  
Vitale verenigingen Blz. 51  
We voeren het evenementenbeleid uit Blz. 52  
Wat gaat het kosten? Blz. 53  
Beleidsveld Cultuur Blz. 54  
Wat willen we bereiken? Blz. 55  
Wat willen we bereiken? Blz. 56  
Bibliotheekwerk Blz. 57  
Culturele activiteiten en evenementen, cultuurhuizen en cultuureducatie Blz. 58  
Lokale omroep Blz. 59  
Onderhoud kunstobjecten Blz. 60  
Wat gaat het kosten? Blz. 61  
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang Blz. 62  
Wat willen we bereiken? Blz. 63  
Wat willen we bereiken? Blz. 64  
Activiteiten visie onderwijs Blz. 65  
Actualiseren integrale huisvestingsplannen Blz. 66  
Huisvesting basisscholen PWA en De Kwakel Blz. 67  
Nieuw beleid onderwijsachterstanden en Voor- en Vroegschoolse Educatie Blz. 68  
Toezicht kindercentra Blz. 69  
Vaststelling Programma Voorzieningen Huisvesting 2019 Blz. 70  
Verbreding van de subsidieregels voor peuteropvang Blz. 71  
Wat gaat het kosten? Blz. 72  
Kengetallen programma 2 Blz. 73  
Kengetallen programma 2 Blz. 74  
Programma 3: Maatschappelijke ondersteuning Blz. 75  
Beleidsplan sociaal domein 2018 – 2022: Versterken van Veerkracht Blz. 76  
Beoogd maatschappelijk effect: Blz. 77  
Hoe pakken we dat aan? Blz. 78  
Wat gaat het kosten? Blz. 79  
Beleidsveld Jeugd Blz. 80  
Wat willen we bereiken? Blz. 81  
Wat willen we bereiken? Blz. 82  
We benutten de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders/verzorgers (Beleidsveld Jeugd) Blz. 83  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Beleidsveld Jeugd) Blz. 84  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Beleidsveld Jeugd) Blz. 85  
Wat gaat het kosten? Blz. 86  
Beleidsveld Werk en Inkomen Blz. 87  
Wat willen we bereiken? Blz. 88  
Wat willen we bereiken? Blz. 89  
We benutten de eigen kracht van volwassenen en ouderen (Beleidsveld Werk en Inkomen) Blz. 90  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Beleidsveld Werk en Inkomen) Blz. 91  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Beleidsveld Werk en Inkomen) Blz. 92  
Wat gaat het kosten? Blz. 93  
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Blz. 94  
Wat willen we bereiken? Blz. 95  
Wat willen we bereiken? Blz. 96  
We benutten de eigen kracht van de samenleving, volwassenen en ouderen (Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning) Blz. 97  
We verbeteren of stabiliseren de probleemsituatie (Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning) Blz. 98  
We voorkomen problemen bij risicogroepen en zetten in op preventie (Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning) Blz. 99  
Wat gaat het kosten? Blz. 100  
Kengetallen programma 3 Blz. 101  
Kengetallen programma 3 Blz. 102  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 103  
Programma 4: Lansingerland schoon, heel en veilig Blz. 104  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 105  
Wat gaat het kosten? Blz. 106  
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte Blz. 107  
Wat willen we bereiken? Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
We actualiseren het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2017-2024 Blz. 110  
We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de beheerplannen uit Blz. 111  
We beheren en onderhouden de openbare ruimte om te voldoen aan de behoeften van gebruikers Blz. 112  
We dragen zorg voor een veilige buitenruimte Blz. 113  
Wat gaat het kosten? Blz. 114  
Beleidsveld Veiligheid en leefbaarheid Blz. 115  
Wat willen we bereiken? Blz. 116  
Wat willen we bereiken? Blz. 117  
Buurttoezicht Blz. 118  
Crisisorganisatie Blz. 119  
Overlast en criminaliteit Blz. 120  
Wat gaat het kosten? Blz. 121  
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement Blz. 122  
Wat willen we bereiken? Blz. 123  
Wat willen we bereiken? Blz. 124  
We handelen storingsmeldingen over het riool zo snel mogelijk af Blz. 125  
We leveren een efficiënte inzameling van het huishoudelijk afval Blz. 126  
We leveren een goede service en dienstverlening Blz. 127  
We voorkomen wateroverlast Blz. 128  
Wat gaat het kosten? Blz. 129  
Kengetallen programma 4 Blz. 130  
Kengetallen programma 4 Blz. 131  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 132  
Programma 5: Lansingerland ontwikkelt Blz. 133  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 134  
Wat mag het kosten? Blz. 135  
Beleidsveld Ruimtelijke ordening Blz. 136  
Wat willen we bereiken? Blz. 137  
Wat willen we bereiken? Blz. 138  
Bieden van een gevarieerd woonaanbod Blz. 139  
Externe ontwikkelingen Blz. 140  
Faciliteren van ontwikkelingen bestemmingsplannen e.d. Blz. 141  
Groene Schil om Lansingerland (Vlinderstrik, Park de Polder, Triangelpark, Rottemeren en Groenzoom) Blz. 142  
Wat gaat het kosten? Blz. 143  
Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit Blz. 144  
Wat willen we bereiken? Blz. 145  
Wat willen we bereiken? Blz. 146  
We werken aan de bevordering van het fietsgebruik en de fietsveiligheid Blz. 147  
We werken aan een adequate en vlotte verkeerscirculatie Blz. 148  
We werken aan een toename van het aantal OV-reizigers Blz. 149  
Wat gaat het kosten? Blz. 150  
Beleidsveld Economische ontwikkeling Blz. 151  
Wat willen we bereiken? Blz. 152  
Wat willen we bereiken? Blz. 153  
Glastuinbouw Blz. 154  
We geven uitvoering aan de economische visie Blz. 155  
We voeren het marktreglement en het standplaatsenbeleid uit Blz. 156  
We werken in regionaal verband aan de het economisch vestigingsklimaat Blz. 157  
Wat gaat het kosten? Blz. 158  
Beleidsveld Duurzaamheid Blz. 159  
Wat willen we bereiken? Blz. 160  
Wat willen we bereiken? Blz. 161  
Uitvoeren van het Actieprogramma Realistisch Duurzaam Blz. 162  
Vastellen en uitvoeren visie en strategie 2050 Blz. 163  
Wat gaat het kosten? Blz. 164  
Kengetallen programma 5 Blz. 165  
Kengetallen Programma 5 Blz. 166  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 167  
test Blz. 168  
Programma 6: Grondzaken Blz. 169  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 170  
Wat mag het kosten? Blz. 171  
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld Blz. 172  
Beleidsveld Vastgoedbeleid Blz. 173  
Wat willen we bereiken? Blz. 174  
Wat willen we bereiken? Blz. 175  
Efficiënt gebruik van maatschappelijke panden Blz. 176  
Uitvoering vastgoedbeleid en toekomstvisie Blz. 177  
Wat gaat het kosten? Blz. 178  
Beleidsveld: Grondexploitatie Blz. 179  
Wat willen we bereiken? Blz. 180  
Wat willen we bereiken? Blz. 181  
Beperken negatieve effecten van bestaande risico's Blz. 182  
Grondexploitaties en risico's zijn actueel Blz. 183  
Inspanningen op het gebied van marketing en acquisitie Blz. 184  
Verkoop bouwgronden voor woningen en bedrijven conform uitgifteplanning Blz. 185  
We verkopen bouwgronden conform de uitgifteplanning in de grondexploitaties Blz. 186  
Wat gaat het kosten? Blz. 187  
Kengetallen programma 6 Blz. 188  
Kengetallen programma 6 Blz. 189  
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 190  
Inleiding Blz. 191  
Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen Blz. 192  
Overzicht baten en lasten algemene dekkingsmiddelen Blz. 193  
Lokale heffingen Blz. 194  
Algemene uitkering uit het gemeentefonds Blz. 195  
Dividend Blz. 196  
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 197  
Algemene stelposten en post onvoorzien Blz. 198  
Overzicht Overhead Blz. 199  
Inleiding Blz. 200  
Overzicht: Overhead Blz. 201  
Personeel (€ 11.185.255) inclusief stelpost personeel Blz. 202  
Uitbestede bedrijfsvoering (€ 681.193) Blz. 203  
Huisvesting (€ 1.804.377) Blz. 204  
Automatisering (€ 1.816.779) Blz. 205  
Grondexploitaties (-/- € 1.099.010) Blz. 206  
Verantwoording overhead Blz. 207  
Paragrafen Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 210  
Inleiding Blz. 211  
Overzicht opbrengst lokale heffingen Blz. 212  
Gemeentelijke woonlasten 2017 en (concept) 2018 Blz. 213  
COELO 2016 en woonlasten en tarieven regio Blz. 214  
Onroerend zaakbelastingen (ozb) Blz. 215  
Afvalstoffenheffing Blz. 216  
Rioolheffing Blz. 217  
Lijkbezorgingrechten Blz. 218  
Leges Bouwvergunningen Blz. 219  
Hondenbelasting Blz. 220  
Marktgelden en precariobelasting (uitstallingen) Blz. 221  
Precario op kabels en leidingen Blz. 222  
Kwijtscheldingen Blz. 223  
Verordening Bedrijven Investeringszone (BIZ) Bedrijvenpark Rodenrijs Blz. 224  
Overzicht kostendekkendheid rechten en leges Blz. 225  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 226  
Inleiding Blz. 227  
Risicobeheersing in de gemeente Lansingerland Blz. 228  
Inventarisatie risico’s Blz. 229  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 230  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 231  
Beoordeling weerstandsvermogen Blz. 232  
Scenario’s risico op structurele tegenvallers – mogelijke impact onzekere gebeurtenissen Blz. 233  
Financiële kengetallen Blz. 234  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 235  
Algemeen Blz. 236  
Groen Blz. 237  
Civiele Kunstwerken Blz. 238  
Wegen Blz. 239  
Riolering Blz. 240  
Gebouwen Blz. 241  
Paragraaf Financiering en treasury Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
Treasurybeleid Blz. 244  
Risicobeheer Blz. 245  
Renteschema Blz. 246  
Financieringsbehoefte Blz. 247  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 248  
Inleiding Blz. 249  
Programma organisatie ontwikkeling en versterking formatie in 2018 Blz. 250  
Informatievoorziening en ICT Blz. 251  
Planning & control Blz. 252  
Audit en AO/IC Blz. 253  
Organisatie en personeel Blz. 254  
Communicatie Blz. 255  
Inkoop en aanbestedingen Blz. 256  
Huisvesting, facilitaire zaken en DIV Blz. 257  
Burgerparticipatie Blz. 258  
Informatiebeveiliging en privacy Blz. 259  
Juridische zaken Blz. 260  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 261  
Inleiding Blz. 262  
Ontwikkelingen 2017 en 2018 Blz. 263  
Overzicht Blz. 264  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 265  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 266  
Stichtingen en verenigingen Blz. 267  
Overige verbonden partijen Blz. 268  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 269  
Grondbeleid Blz. 270  
Strategische aankopen Blz. 271  
Grondexploitatie, risico’s en weerstandsvermogen Blz. 272  
Toekomst Blz. 273  
Risico's Blz. 274  
FINANCIELE OVERZICHTEN Blz. 275  
Paragraaf Taakstelling en reserveringen Blz. 276  
Inleiding Blz. 277  
Openstaande stelposten en reservering Blz. 278  
Paragraaf Interbestuurlijk toezicht Blz. 279  
Inleiding Blz. 280  
Financiën Blz. 281  
Ruimtelijke ordening Blz. 282  
Omgevingsrecht Blz. 283  
Monumentenzorg Blz. 284  
Archief- en informatiebeheer Blz. 285  
Huisvesting van verblijfsgerechtigden /vergunninghouders Blz. 286  
Meerjarenbegroting Blz. 287  
Overzicht van baten en lasten Blz. 288  
Staat van baten en lasten Blz. 289  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 290  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 291  
Geprognosticeerde balans Blz. 292  
Geprognosticeerde balans Blz. 293  
Uitgangspunten begroting 2018-2021 Blz. 294  
Inleiding Blz. 295  
Inwoner- en woningaantallen / groei gerelateerde baten en lasten Blz. 296  
Prijscorrectie (inflatie) - en loonontwikkeling Blz. 297  
Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen Blz. 298  
Rente Blz. 299  
EMU-saldo Blz. 300  
EMU-saldo/Wet Hof (Wet Houdbare OverheidsFinanciën) Blz. 301  
BBV: Begroting 2018 naar taakvelden Blz. 302  
BBV: Begroting 2018 naar taakvelden Blz. 303  
BBV: Beleidsindicatoren Blz. 304  
BBV: Beleidsindicatoren Blz. 305  
Bijlagen Blz. 306  
Reserves en voorzieningen Blz. 307  
Reserves en voorzieningen Blz. 308  
Investeringen Blz. 309  
Inleiding Blz. 310  
Investeringsprogramma 2018-2021 Blz. 311  
Toelichting op de Meerjaren Investerings Planning (MIP), jaarschijf 2018 Blz. 312  
Kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 313  
Kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 314  
Publicatiedatum: 06-10-2017

Inhoud