Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

In Lansingerland is het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren. De gemeente heeft een daadkrachtig bestuur, dat samenwerking hoog in het vaandel heeft, en biedt een uitstekende en betrouwbare dienstverlening. De gemeente speelt snel in op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen, zodat ze de inwoners, ondernemers en instellingen optimaal van dienst kan zijn.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel de baten en lasten van het gehele programma. 

Bedragen x €1.000
Realisatie 2016 Totaal primitief 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021 Begr 2022
Lasten 0 4.548 5.622 7.651 7.432 7.458 7.479
Baten 0 921 1.193 732 633 670 687

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

De belangrijkste financiële verschillen tussen 2017 en 2018 worden veroorzaakt door besluiten die reeds gemotiveerd door de Raad zijn genomen bij de vaststelling van de Kadernota 2018. Dit betreft bijvoorbeeld de structurele stijging van de vergoeding voor het bestuur van € 132.000 door de toename van het aantal inwoners. De verplichte jaarlijkse bijdrage voor een nieuw landelijk systeem voor publicaties van onder andere verordeningen, het GVOP, is voor onze gemeente € 14.000

Doordat vanaf 2018 rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden - waaronder de VNG - niet meer mogelijk zijn, is door de ALV van de VNG het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) ingesteld. Bedragen die de VNG tot en met 2017 rechtstreeks uit het gemeentefonds ontving voor de gemeenschappelijke taken, worden vanaf 2018 via dit nieuwe fonds bij gemeenten geïnd. De verplichte bijdrage van onze gemeente hiervoor is jaarlijks € 184.000. De korting op de Algemene Uitkering voor deze taken vervalt per 2018 en dit is verwerkt in programma 7.

Vanaf 2018 wordt verder ingezet om de regionale positie van Lansingerland te verstevigen en burgerinitiatieven een duidelijke plaats te geven. Dit betreft onder andere € 90.000 ten behoeve van social media en profilering c.q. imagoverbetering en € 65.000 verhoging ten behoeve van het Lansingerlandse initiatief.

In verband met het verkiezingsjaar 2018 zijn hier enkele budgetaanpassingen. Voor opkomstbevordering is € 46.000 beschikbaar en is € 19.000 uitgetrokken voor de raadswisseling en coalitievorming. Daarnaast wordt vanaf 2018 structureel € 25.000 ingezet ten behoeve van raadsondersteuning, waaronder het maken van schriftelijke verslagen.

De incidentele last van €180.000 voor het foodtruckfestival 10 jaar Lansingerland uit 2017 vervalt.

De wijziging van de interne rekenrente (van 1,25% naar 0,9%) en afname van de kapitaallasten heeft een daling van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 1.400). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een positief effect op programma 1 (€ 89.000)

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen :

Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Gemeenteraad, college en griffier bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 2.640 2.388 2.528 2.630 2.512 2.512
Doorbelasting 1.926 - - - - -
Kapitaallasten 11 5 - - - -
Totaal lasten 4.576 2.393 2.528 2.630 2.512 2.512
Totaal baten - - - - - -
Saldo -4.576 -2.393 -2.528 -2.630 -2.512 -2.512

Beleidsveld Samenwerking

Doelstelling

Wat willen we bereiken?

Anders besturen: Gewoon Doen!

De verhouding tussen overheid en samenleving blijft in beweging. De representatieve democratie kan niet (meer) zonder de participatieve democratie. Deze tweebenige democratie vraagt om een andere aanpak en andere houding. Enerzijds hebben we te maken met democratische legitimatie, algemeen belang, maatschappelijke solidariteit en risicobeheersing. Anderzijds zien we initiatief van onderop, lichte netwerken en behoefte aan maatwerk en regelvrije ruimte. Steeds vaker zijn het niet meer de inwoners die mogen meepraten met de gemeentelijke plannen, maar vragen inwoners de gemeente zich aan te passen aan hun wensen en initiatieven, een omslag van ‘zorgen dat’ naar ‘zorgen voor’, van initiëren naar faciliteren of zelfs naar loslaten. Dit is voor ons anders besturen. We moedigen inwoners, bedrijven en organisaties aan met eigen initiatieven te komen en onderlinge samenwerkingsverbanden (allianties) te sluiten. Ook stimuleren we de right to challenge, ‘het recht om uit te dagen’ en om taken van de gemeente beter uit te voeren met het budget wat in de (vastgestelde) begroting staat. Doel: onze Lansingerlandse samenleving nog mooier, socialer, groener, gezonder, cultureler, sportiever, schoner en/of veiliger maken.

Regionale samenwerking

We richten ons op (in)formele samenwerking met onze buurgemeenten en andere gemeenten, zowel binnen de Metropoolregio als in andere samenwerkingsverbanden. Dit geldt met name bij (nieuwe) gemeentegrensoverschrijdende taken en herziening van bestaande samenwerkingsverbanden, zoals gemeenschappelijke regelingen We zoeken de samenwerking als wij de kwaliteit en efficiency kunnen verhogen en/of om onze beleidsdoelstellingen te ondersteunen en zetten ons in voor een governance die daar bij past.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Samenwerking bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 216 346 535 535 538 538
Doorbelasting 137 - - - - -
Kapitaallasten - - - - - -
Totaal lasten 353 346 535 535 538 538
Totaal baten 277 0 0 0 0 0
Saldo -76 -346 -534 -535 -538 -538

Beleidsveld Dienstverlening

Doelstelling

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Dienstverlening bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 728 2.513 2.490 2.007 1.901 1.939
Doorbelasting 4.117 - - - - -
Kapitaallasten 7 7 - - - -
Totaal lasten 4.852 2.520 2.490 2.007 1.901 1.939
Totaal baten 1.149 1.103 1.114 653 554 592
Saldo -3.703 -1.417 -1.376 -1.354 -1.347 -1.347

Kengetallen programma 1

Kengetallen programma 1

  2016
Realisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
Gemeenteraad, college en griffier   
Beantwoording van artikel 37 vragen binnen wettelijke termijn (30 dagen) 86% 90% 90%
Samenwerking
Aantal inwoners lid digitaal burgerpanel 1405 1800 1800
Aantal uitgezette enquêtes via het burgerpanel 2 4 4
Aantal verbonden partijen  16 14 15
Dienstverlening
Gemiddelde wachttijd aan de balie met afspraak 82 sec <1 min  <1 min 
Gemiddelde wachttijd aan de balie zonder afspraak 17 min 15 min 15 min
Maximale wachttijd aan de balie zonder afspraak[1] 60 min 60 min 60 min
Telefonische bereikbaarheid binnen 30 seconden 58 sec <25 sec <25 sec
Maken van een afspraak   < 2 weken < 2 weken
Aantal vernieuwde e-formulieren op website[2] 37 Implementatie zaaksysteem  
klachten 111 75 85
bezwaren 178 210 190
claims 85 90 90
ingebrekestellingen 12 2 6
Wob-verzoeken 50 75 40
Percentage van het binnen de termijn afgehandelde:      
- klachten 91% 90% 90%
- bezwaren 71% 100% 80%
- ingebrekestellingen 92% 95% 100%
- Wob-verzoeken 99% 0 95%
 Betaalde dwangsommen per jaar 1  0 0

[1] Het werken op afspraak is aangevuld met inloopmogelijkheden. Bij een gemaakte afspraak is het doel om geen wachttijd te hebben. De maximale wachttijd geeft aan wat de maximaal acceptabele grens is voor de inzet van flexibele maatregelen om de wachttijd actief terug te drukken. Zonder afspraak is de maximaal acceptabele grens 60 minuten.

[2] Alle formulieren die wettelijk gezien kunnen worden gedigitaliseerd zijn gedigitaliseerd. Met de implementatie van het zaaksysteem worden de formulieren per proces verbeterd en ontsloten via DigiD.

Publicatiedatum: 06-10-2017

Inhoud