Overzicht Overhead

Inhoud

Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Overhead is gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Met ingang van 2017 begroten we op een centrale begrotingspost: het ‘overzicht overhead’.

In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten en diverse materiele overheadlasten (drukwerk, opleidingskosten, catering, etc.) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead. Niet alle functies die we in Lansingerland kennen, zijn specifiek in deze notitie genoemd. Voor de indeling zoals gehanteerd, hebben we dus een aantal pleitbare aannames moeten doen. Wij baseren ons op de eerdere uitgangspunten die eveneens voor de Begroting 2017-2020 zijn gebruikt.

Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in vier onderdelen: personeel, uitbestede bedrijfsvoering, huisvesting en automatisering.

bedragen x 1.000

Overzicht Overhead Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020
Huisvesting 1.980 1.804 1.594 1.607
Automatisering 1.643 1.817 1.630 1.626
Uitbestede bedrijfsvoering 672 681 681 681
Personeel 10.825 11.185 11.502 11.565
Grondexploitaties (dekking) -857 -1.099 -982 -982
Totalen 13.724 14.389 14.427 14.498

 

Overzicht: Overhead

Personeel (€ 11.185.255) inclusief stelpost personeel

De post personeel bestaat uit de medewerkers van de ondersteunende afdelingen en de medewerkers van de uitvoerende afdelingen die tot de overhead worden geteld conform de definitie ‘overhead’ van de BBV. Tot de ondersteunende afdelingen worden onder andere gerekend de directie, bestuurszaken, concern control, personeel en organisatie, automatisering, communicatie, facilitaire zaken en financiën. De overhead van de uitvoerende afdelingen bestaat conform eerdere uitgangspunten van de benchmark van Berenschot uit de afdelingshoofden, teamleiders voor 50%, secretariaat en bedrijfsvoeringsfunctionarissen.

Uitbestede bedrijfsvoering (€ 681.193)

Uitbestede bedrijfsvoering zijn werkzaamheden die tot de overhead worden gerekend volgens de BBV, maar die de gemeente Lansingerland heeft uitbesteed aan derden. Het gaat om kosten voor de catering voor zowel het bedrijfsrestaurant als ook voor de catering tijdens commissie- en raadsvergaderingen. De kosten voor het externe archief, schoonmaak, onderhoud van de elektrische fietsen en scooters, onderhoud van de planten in het gemeentekantoor en de beveiliging worden gerekend tot de uitbestede bedrijfsvoering.

Huisvesting (€ 1.804.377)

De huisvestingskosten bestaan uit alle kosten gerelateerd aan het gemeentekantoor en de gemeentewerf. Dit zijn onder andere de kapitaallasten, onderhoudskosten, diverse belastingen en heffingen, gas-, water- en elektriciteitskosten en verzekeringspremies. De opbrengsten die worden ontvangen voor de verhuur van delen van het gemeentekantoor aan derden zijn in mindering gebracht op deze kosten.

Automatisering (€ 1.816.779)

Tot de automatiseringskosten worden de kosten gerekend voor hard- en software voor algemeen gebruik (v.b. corsa en intranet) en de kosten voor hard- en software voor de ondersteunende afdelingen (v.b. Key2Financien en Centric). De hard- en software die direct toe te rekenen zijn aan activiteiten, zijn doorbelast naar de betreffende programma’s (v.b. Suite4Sociale regie, Key2Burgerzaken en Key2GBA).

Grondexploitaties (-/- € 1.099.010)

In het verleden werden de overheadskosten via het integrale uurtarief doorgerekend naar de grondexploitaties. Vanaf de begroting 2017 vindt deze doorberekening plaats via het overzicht overhead. Op basis van het overheadstarief per uur en het aantal uren op de grondexploitatie vindt deze doorbelasting plaats.

Verantwoording overhead

De verantwoording van overhead wordt in de jaarrekening – per afdeling – verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering.

Publicatiedatum: 06-10-2017

Inhoud