Meerjarenbegroting

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

Staat van baten en lasten

 STAAT VAN BATEN EN LASTEN                                     
                                     bedragen x € 1.000 
   Jaarrekening 2016   Begroting 2017   Begroting 2018   Begroting 2019   Begroting 2020   Begroting 2021 
   Lasten   Baten   Saldo   Lasten   Baten   Saldo   Lasten   Baten   Saldo   Lasten   Baten   Saldo   Lasten   Baten   Saldo   Lasten   Baten   Saldo 
                                     
   1. Bestuur en dienstverlening   9.781  1.426  -8.355  5.258  1.103  -4.156  5.553  1.114  -4.439  5.172  653  -4.519  4.951  555  -4.397  4.989  592  -4.397
   2. Sport, cultuur en onderwijs   15.893  1.675  -14.218  14.746  1.665  -13.080  14.237  1.690  -12.547  14.293  1.690  -12.604  14.362  1.690  -12.672  14.040  1.690  -12.350
   3. Maatschappelijke ondersteuning   33.955  9.481  -24.473  35.984  10.510  -25.474  35.875  10.954  -24.921  36.202  10.576  -25.626  36.203  10.583  -25.620  36.217  10.590  -25.627
   4. Lansingerland schoon, heel en veilig   31.646  12.453  -19.193  25.058  13.436  -11.621  28.859  11.883  -16.977  27.784  13.661  -14.123  28.202  14.000  -14.202  28.440  14.192  -14.248
   5. Lansingerland ontwikkelt   8.409  2.077  -6.332  8.023  2.903  -5.120  7.267  2.019  -5.248  7.132  2.019  -5.113  7.102  2.019  -5.082  7.016  2.019  -4.996
   6. Grondzaken   43.464  60.495  17.031  33.054  31.112  -1.942  33.432  32.460  -971  24.239  23.002  -1.237  13.563  12.603  -960  3.300  2.336  -965
 Subtotaal Programma's   143.148  87.607  -55.541  122.124  60.731  -61.394  125.223  60.120  -65.103  114.822  51.601  -63.221  104.383  41.450  -62.933  94.002  31.419  -62.583
                                     
   Lokale heffingen   470  14.872  14.402  390  15.638  15.248  375  15.273  14.898  349  15.493  15.144  324  15.714  15.390  324  15.934  15.610
   Algemene uitkeringen   -  43.533  43.533  -  44.191  44.191  -  47.195  47.195  -  48.274  48.274  -  48.711  48.711  -  48.947  48.947
   Uitkering deelfonds sociaal domein   -  13.741  13.741  -  13.550  13.550  -  13.921  13.921  -  13.924  13.924  -  14.071  14.071  -  14.165  14.165
   Dividend   19  3.330  3.311  56  3.365  3.309  6  3.216  3.211  6  3.216  3.211  6  3.216  3.211  6  3.216  3.211
   Saldo financieringsfunctie   1  2.604  2.603  788  108  680  381  317  64  735  289  446  498  291  207  310  139  171
   Overige algemene dekkingsmiddelen   3.356  1.994  -1.362  1.628  1.491  -138  3.257  835  -2.422  3.627  835  -2.792  3.981  835  -3.146  4.279  835  -3.444
 Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen   3.846  80.073  76.228  1.287  78.126  76.839  3.257  80.125  76.867  3.247  81.454  78.207  3.813  82.256  78.443  4.298  82.959  78.660
                                     
   Overzicht Overhead   -  -  -  13.962  238  -13.724  14.521  133  -14.389  14.729  303  -14.426  14.800  303  -14.497  14.812  303  -14.509
   Post onvoorzien   -  -  -  -  -  -  250  -  -250  250  -  -250  250  -  -250  250  -  -250
 Geraamd Totaal saldo van baten en lasten   146.994  167.681  20.687  137.373  139.094  1.722  143.251  140.377  -2.874  133.048  133.358  309  123.245  124.008  763  113.362  114.075  1.318
                                        
   1. Bestuur en dienstverlening   -  6  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   2. Sport, cultuur en onderwijs   602  858  257  409  1.019  610  409  1.037  627  350  477  127  350  490  140  350  333  -17
   3. Maatschappelijke ondersteuning   13  12  -1  13  504  490  13  4  -9  13  5  -8  13  0  -13  13  0  -13
   4. Lansingerland schoon, heel en veilig   3.856  6.816  2.961  2.112  1.378  -734  797  3.381  2.584  856  748  -108  856  537  -320  856  437  -419
   5. Lansingerland ontwikkelt   112  14  -98  41  241  200  41  94  53  41  60  19  41  121  81  41  36  -4
   6. Grondzaken   27.810  10.123  -17.687  -  696  696  -  15  15  -  15  15  -  15  15  -  14  14
   Algemene dekkingsmiddelen   5.045  5.409  364  586  1.084  498  65  577  512  65  67  2  65  58  -7  65  107  41
 Subtotaal Mutaties reserves   37.438  23.239  -14.199  3.161  4.921  1.760  1.325  5.107  3.781  1.326  1.372  46  1.326  1.221  -105  1.325  927  -398
                                     
 Geraamde resultaat   184.431  190.919  6.488  140.534  144.015  3.481  144.576  145.484  907  134.374  134.730  356  124.571  125.229  658  114.688  115.607  920

 

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven voor de periode 2018-2021. Het opnemen van het overzicht van incidentele baten en lasten is gebaseerd op artikel 19 van het BBV. Het opnemen van dit overzicht is relevant voor de vraag: in welke mate wordt het begrotingssaldo in de meerjarenbegroting beïnvloed door incidentele baten en lasten.
Het overzicht van de incidentele baten en lasten van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:

  2018 2019 2020 2021
         
INCIDENTELE LASTEN        
         
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening  123 106 0 0
Verkiezingen        
         
Programma 2 - Sport, Cultuur en Onderwijs 59 0 0 0
Dotatie reserve 1e inrichting OLP en meubilair        
         
Programma 3 - Maatschappelijk ondersteuning 0 0 0 0
         
Programma 4 - Lansingerland schoon, heel en veilig  1080 0 0 0
Groot onderhoud baggeren        
         
Programma 5 - Lansingeland ontwikkelt 0 0 0 0
         
Programma 6 - Grondzaken   0 0 0 0
Uitgaven grondexploitaties  32.324  23.122  12.721  2.452
         
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 488 375 375 0
Organisatieontwikkeling        
Projectmanagement        
         
Bestemmingsplannen actualisatie 55      
         
Totaal incidentele lasten 34.129 23.603 13.096 2.452
         
INCIDENTELE BATEN        
         
Programma 1 - Bestuur en dienstverlening  0 0 0 0
         
Programma 2 - Sport, Cultuur en Onderwijs 0 0 0 0
         
Programma 3 - Maatschappelijke ondersteuning  0 0 0 0
         
Programma 4 - Lansingerland schoon, heel en veilig  1.080 0 0 0
Groot onderhoud baggeren        
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing (per saldo 0)        
         
Programma 5 - Lansingeland ontwikkelt 0 0 0 0
         
Programma 6 - Grondzaken   0 0 0 0
Inkomsten grondexploitaties 32.455 22.997 12.598 2.331
         
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0
         
Totaal incidentele baten 33.535 22.997 12.598 2.331
         
Saldo incidenteel (lasten minus baten) 594 606 498 121
         
Saldo begroting 2018 - 2021, inclusief incidenteel 970 356 658 920
         
Saldo begroting 2018 - 2021, excl. incidenteel 1.564 962 1.156 1.041

 

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

In deze paragraaf is, conform de actuele BBV-voorschriften, een geprognosticeerde balans opgenomen. Zie onderstaand overzicht.

            bedragen x € 1.000
Activa (per 31 december) Rekening       2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
             
  Immateriële vaste activa  8.608 10.736 10.569 10.402 10.235 10.068
  Materiële vaste activa 206.845 201.047 210.391 210.879 211.446 212.739
  Financiële vaste activa 5.615 5.099 4.908 4.712 4.556 2.479
Vaste activa 221.068 216.882 225.868 225.993 226.237 225.286
             
  Voorraad gronden in exploitatie 177.668 169.763 144.854 120.673 104.581 86.919
  Niet in exploitatie genomen gronden 0 0 0 0 0 0
Voorraden 177.668 169.763 144.854 120.673 104.581 86.919
             
  Overige activa 28.537 16.076 9.014 9.014 9.014 9.014
Kortlopende vorderingen  28.537  16.076  9.014  9.014  9.014  9.014
             
TOTAAL ACTIVA  427.273  402.721  379.736  355.680  339.832  321.219
Passiva (per 31 december) Rekening       2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
             
  Algemene reserves  80.780 83.248 83.655 84.011 84.668 85.588
  Bestemmingsreserves 11.532 10.785 7.571 7.529 7.640 8.044
Eigen vermogen 92.312 94.033 91.226 91.540 92.308 93.632
             
  Voorzieningen voor risico's (niet GREX) 7.165 7.379 7.328 7.271 7.208 7.358
  Onderhoudsvoorzieningen 12.144 13.103 14.362 15.751 17.286 18.678
Voorzieningen 19.309 20.482 21.690 23.022 24.494 26.036
             
  Langlopende leningen 273.039 237.457 213.967 200.479 184.435 178.823
  Nog aan te trekken leningen 10.000 5.580 23.234 11.432 0 0
Vaste schulden 283.039 243.037 237.201 211.911 184.435 178.823
             
  Handelscrediteuren 11.654 16.654 11.654 11.654 11.654 11.654
  Overige passiva 20.959 28.515 17.965 17.553 26.940 11.074
Kortlopende schulden 32.613 45.169 29.619 29.207 38.594 22.728
             
TOTAAL PASSIVA  427.273  402.721  379.736  355.680  339.832  321.219
             
Solvabiliteit  22% 17% 24% 26% 27% 29%

 

Uitgangspunten begroting 2018-2021

Inleiding

Voor de samenstelling van de Begroting 2018–2021 worden de volgende kaders en uitgangspunten gehanteerd.

Inwoner- en woningaantallen / groei gerelateerde baten en lasten

De cijfers over 2017 betreffen de werkelijke aantallen, per 1 januari, van inwoners en woningen en die van leerlingen VO per juli 2016.
Het geraamde aantal inwoners vanaf 2018 is gebaseerd op de bevolkingsprognose van januari 2017.
Het geraamde aantal woningen vanaf 2018 is gebaseerd op de woningbouwplanning van januari 2017.
Het geraamde aantal leerlingen VO vanaf 2018 is gebaseerd op leerling prognose uit oktober 2016 uitgevoerd door Pronexus. Het aantal leerlingen in 2017 e.v. geeft een lichte stijging te zien van ca 3% per jaar.

Hieronder worden per jaar de onderdelen genoemd waarop de hoogte van het groeigerelateerde gedeelte van de Algemene Uitkering is gebaseerd:

Aantal per 1 januari

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

Inwoners

60.042

61.300

62.100

63.200

64.300

toename in begrotingsjaar

1.258

800

1.100

1.100

700

 

 

 

 

 

 

Woonruimten

23.255

23.615

24.090

24.590

25.090

toename in begrotingsjaar

360

475

500

500

500

 

 

 

 

 

 

Leerlingen VO, per 1 oktober jr t -1

4.266

4.351

4.418

4.514

4.590

Prijscorrectie (inflatie) - en loonontwikkeling

De prijscorrectie (inflatie) – en loonontwikkeling, zoals gepresenteerd in de Kadernota 2018, is gebaseerd op in het medio maart 2017 door het Centraal Plan Bureau (CPB) uitgebrachte Centraal Economisch Plan (CEP) 2017. De verwachte prijscorrectie (inflatie) in 2018 e.v. bedraagt 1,4%.

Aanpassingen budgetten
De uitgavenramingen 2018 worden met inflatie verhoogd. Op basis van een totaal kostenvolume (exclusief loonkosten, kapitaallasten, investeringen etc.) van ca. € 20 miljoen en een inflatie van 1,4%, betekent dit een structurele verhoging van de lasten van € 280.000 per jaar.

Loonkostenraming
Op 4 juli 2017 hebben de vakbonden en de VNG een principeakkoord gesloten over de nieuwe CAO gemeenten. De nieuwe CAO loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Het akkoord bevat de volgende afspraken met betrekking tot de salarisverhoging:

  • Per 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1%;
  • Het Individueel Keuzebudget (IKB) stijgt per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt;
  • Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,5%;
  • Het Individueel Keuzebudget (IKB) stijgt per 1 juli 2018 met 0,25 procentpunt.

In de Kadernota 2018 is vooruitlopend op de nieuwe CAO uitgegaan van stijging van de loonkosten met 1%.

Tarievenbeleid met betrekking tot belastingen

De tarieven van de algemene belastingen worden in verband met een voorgestelde verlaging, niet geïndexeerd. Zie tevens paragraaf 6.1.

Rente

Interne Rekenrente
De doorberekende rente aan investeringen exclusief grondexploitaties bedraagt 0,9% vanaf 2018. De doorberekende rente aan grondexploitaties is, conform de regels van het BBV, 2,15%.

Nieuwe langlopende geldleningen
Voor nieuw af te sluiten langlopende leningen, onder andere in verband met herfinanciering bestaande leningen wordt vanaf 2018 2,5% gehanteerd.

EMU-saldo

EMU-saldo/Wet Hof (Wet Houdbare OverheidsFinanciën)

De Europese lidstaten hebben besloten een grens aan het nationale begrotingstekort van 3% van het bruto binnenlands product (BBP) te stellen (het EMU-saldo) en de overheidsschuld niet meer dan 60% van het BBP te laten bedragen. De regering heeft besloten om de Europese afspraken over de begrotingsdiscipline op te nemen in de nieuwe Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF). Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt de wet dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangepaste Stabiliteits- en Groeipact. Het aandeel van de decentrale overheden in de norm van 3% is 0,5% van het BBP. Het IPO, de VNG en de UvW zijn onderling een verdeling van de tekortnorm overeen gekomen, nl. gemeenten 0,32%, provincies 0,11% en waterschappen 0,07%.
Om de afzonderlijke provincie en gemeenten een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het ministerie BZK individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentie waarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Deze waarden zijn voornamelijk bedoeld om het eigen EMU-saldo te monitoren en te beheersen, zoals bedoeld. Gedurende de huidige kabinetsperiode past het rijk overigens geen sancties toe als gevolg van overschrijding van de tekortnorm. Wel kan strikt genomen een eventuele boete uit Europa worden doorberekend aan de decentrale overheden.
Gemeenten dienen (art. 19 BBV) het EMU-saldo van het voorgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het volgende jaar op te nemen in de begrotingsstukken.

Het berekende EMU-saldo geeft de omvang weer van ons aandeel in het nationale EMU-saldo.

Toelichting op berekening EMU saldo
De Uitkomsten EMU-enquête 2017 laten zien dat het EMU-saldo voor de vier overheidslagen (gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en Waterschappen) samen door de decentrale overheden wordt geraamd op -4,2 miljard euro voor 2017 (-0,59% van het bbp). Dit overschrijdt de macronorm van -0,3% van het bbp, welke afgesproken is tussen het Rijk en de decentrale overheden. Voor 2018 wordt het EMU-saldo geraamd op –1,6 miljard euro.

In de begroting 2017 toonde het berekende EMU–saldo voor Lansingerland een overschot van € 4,7 mln. De begroting 2018 geeft een berekend overschot op het EMU–saldo van € 39,3 mln.

Bij een tekort draagt Lansingerland nadelig en bij een overschot positief bij aan de gezamenlijke tekortnorm.

De ontwikkeling van het EMU – saldo voor de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:

BBV: Begroting 2018 naar taakvelden

BBV: Begroting 2018 naar taakvelden

In onderstaande tabel wordt de gemeentebegroting van Lansingerland gepresenteerd conform de nieuwe taakveldindeling uit de vernieuwde BBV-voorschriften.

  2018   2019   2020   2021  
(Sub)Taakveld Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
0.1 Bestuur 2.576 0 2.624 0 2.628 0 2.628 0
0.10 Mutaties reserves 1.325 5.107 1.326 1.372 1.326 1.221 1.325 927
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 907 0 356 0 658 0 920 0
0.2 Burgerzaken 2.235 1.114 1.853 653 1.629 554 1.666 592
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 476 823 476 823 476 823 476 823
0.4 Overhead 15.263 133 15.424 303 15.495 303 15.507 303
0.5 Treasury 426 3.405 491 3.854 490 3.614 488 3.579
0.61 OZB woningen 375 8.877 349 9.075 324 9.273 324 9.471
0.62 OZB niet-woningen 0 5.856 0 5.879 0 5.901 0 5.923
0.64 Belastingen overig 0 540 0 540 0 540 0 540
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 61.113 0 62.195 0 62.781 0 63.112
0.8 Overige baten en lasten 2.735 0 3.106 0 3.461 0 3.761 0
  26.318 86.968 26.005 84.694 26.487 85.010 27.095 85.270
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.207 35 3.207 35 3.207 35 3.207 35
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.218 71 1.185 71 1.185 71 1.185 71
  4.425 106 4.392 106 4.392 106 4.392 106
2.1 Verkeer en vervoer 8.708 501 8.044 503 8.384 503 8.480 503
2.2 Parkeren 23 0 23 0 23 0 28 0
  8.731 501 8.067 503 8.407 503 8.508 503
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 100 62 100 62 100 62 100 62
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 84 71 81 71 81 71 81 71
3.4 Economische promotie 474 2 461 2 461 2 461 2
  658 135 642 135 642 135 642 135
4.1 Openbaar basisonderwijs 391 1 388 1 388 1 388 1
4.2 Onderwijshuisvesting 5.916 281 6.010 281 5.778 281 5.761 281
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.392 271 1.367 271 1.362 271 1.412 271
  7.699 553 7.765 553 7.528 553 7.561 553
5.1 Sportbeleid en activering 46 0 45 0 45 0 45 0
5.2 Sportaccommodaties 4.495 1.128 4.356 1.128 4.528 1.128 4.229 1.128
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 416 0 414 0 414 0 414 0
5.4 Musea 34 11 34 11 34 11 34 11
5.5 Cultureel erfgoed 9 0 9 0 9 0 9 0
5.6 Media 746 0 848 0 949 0 949 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.411 21 5.731 21 5.686 21 5.778 21
  12.157 1.160 11.437 1.160 11.665 1.160 11.458 1.160
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.757 38 6.739 38 6.739 38 6.597 38
6.2 Wijkteams 520 0 520 0 520 0 520 0
6.3 Inkomensregelingen 13.852 10.224 13.598 9.900 13.523 9.907 13.523 9.914
6.4 Begeleide participatie 226 0 262 0 303 0 303 0
6.5 Arbeidsparticipatie 1.072 54 1.083 0 1.098 0 1.113 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 757 0 740 0 740 0 740 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.768 610 4.912 610 4.931 610 4.931 610
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.446 0 8.879 0 8.879 0 8.879 0
  36.398 10.926 36.733 10.548 36.733 10.555 36.606 10.562
7.1 Volksgezondheid 897 31 887 31 892 31 892 31
7.2 Riolering 4.752 6.321 4.972 6.558 5.198 6.787 5.233 6.868
7.3 Afval 4.873 4.729 4.842 6.268 4.858 6.379 4.871 6.489
7.4 Milieubeheer 2.434 200 2.408 200 2.408 200 2.408 200
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 214 228 327 228 208 228 204 228
  13.170 11.509 13.436 13.285 13.564 13.625 13.608 13.816
8.1 Ruimtelijke ordening 1.029 17 1.116 17 1.116 17 1.116 17
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 33.122 32.455 23.936 22.997 13.310 12.598 3.053 2.331
8.3 Wonen en bouwen 2.280 1.657 2.126 1.657 2.076 1.657 2.070 1.657
  36.431 34.129 27.178 24.671 16.502 14.272 6.239 4.005
  145.987 145.987 135.655 135.655 125.920 125.919 116.109 116.110

 

BBV: Beleidsindicatoren

BBV: Beleidsindicatoren

In onderstaande tabel wordt de verplichte basisset van beleidsindicatoren getoond, conform de vernieuwde BBV-voorschriften.

Taakveld Indicator Waarde Periode
1. 0. Bestuur en ondersteuning Formatie 5,68 FTE per 1.000 inwoners 2017
2. 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting 5,29 FTE per 1.000 inwoners 2017
3. 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten  € 501,09 per inwoner  2016
4. 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur 12,9% van totale loonsom + externe inhuur 2016
5. 0. Bestuur en ondersteuning Overhead 10,1% van de totale lasten 2018
6. 1. Veiligheid Verwijzingen Halt 80,4 per 10.000 inwoners 2016
7. 1. Veiligheid Harde kern jongeren 0,2 per 10.000 inwoners 2014
8. 1. Veiligheid Winkeldiefstallen 0,5 per 1.000 inwoners 2016
9. 1. Veiligheid Geweldsmisdrijven 3,6 per 1.000 inwoners 2016
10. 1. Veiligheid Diefstallen uit woning 3,9 per 1.000 inwoners 2016
11. 1. Veiligheid Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 4,7 per 1.000 inwoners 2016
12. 2. Verkeer en vervoer Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig 12% 2015
13. 2. Verkeer en vervoer Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser 9% 2015
14. 3. Economie Functiemengingsindex (verh. banen/woningen)  53,10% 2016
15. 3. Economie Bruto Gemeentelijk Product (index verh. verwacht/gemeten) 99 2013
16. 3. Economie Vestigingen (van bedrijven) 126,3 per 1.000 inwoners (15-64 jr) 2016
17. 4. Onderwijs Absoluut verzuim 4,22 per 1.000 leerlingen 2016
18. 4. Onderwijs Relatief verzuim 19,58 per 1.000 leerlingen 2016
19. 4. Onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) 1,70% 2014
20. 5. Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters 38,90% 2012
21. 6. Sociaal domein Banen 675,4 per 1.000 inwoners (15-64 jr) 2016
22. 6. Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter 1,02% 2015
23. 6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin 3,00% 2015
24. 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie 71,40% 2016
25. 6. Sociaal domein Achterstandsleerlingen 4,26% 2012
26. 6. Sociaal domein Werkloze jongeren 0,64% 2015
27. 6. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering 17,4 per 1.000 inwoners (18 jr en ouder) 2016
28. 6. Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen 4,8 per 1.000 inwoners (15-64jr) 2016
29. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp 8,9% van alle jongeren (tm 18 jr) 2016
30. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming 0,60% 2016
31. 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering 0,20% 2016
32. 6. Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 30 per 1.000 inwoners (15-64jr) 2016
33. 7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval 235 kg per inwoner 2013
34. 7. Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit 1,1% 2015
35. 8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde € 264.000 2016
36. 8. Vhrosv Nieuw gebouwde woningen 15,5 per 1.000 woningen 2014
37. 8. Vhrosv Demografische druk 75,10% 2017
38. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden € 827 2017
39. 8. Vhrosv Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 878 2017

Vhrosv = Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Publicatiedatum: 06-10-2017

Inhoud