Programma 2: Sport, cultuur en onderwijs

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Het realiseren van een vitale samenleving waarin de inwoners van Lansingerland, jong en oud, een actieve leefstijl (kunnen) hebben en actief mee (kunnen) doen op allerlei terreinen. We voorzien daarvoor in een ruim aanbod aan voorzieningen. Bij het gebruik hiervan gaan wij zoveel mogelijk uit van de inzet en het zelf organiserend vermogen van onze inwoners en verenigingen. Waar dit vermogen tekort schiet, bieden wij een helpende hand.

Voor het programma onderwijs, sport en cultuur betekent dit dat wij een basisinfrastructuur bieden van algemene voorzieningen, zoals scholen, sportaccommodaties, kinderopvang en een bibliotheek. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaan (informele) netwerken. Verenigingen, evenementen en culturele activiteiten zorgen voor binding en samenhang. Samen met onze maatschappelijke partners zijn wij continue op zoek naar mogelijkheden om het verenigingsleven in Lansingerland op peil te houden en nieuw elan te geven.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Rekening 2016 Begroting 2017 na wijzigingen Totaal primitief 2018 Totaal 2019 Totaal 2020 Totaal 2021
Lasten 0 0 0 148.006 134.670 124.249
Baten 0 0 0 148.767 135.433 125.059
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 761 763 810
Toevoegingen en onttrekkingen Rekening 2016 Begroting 2017 na wijzigingen Totaal primitief 2018 Totaal 2019 Totaal 2020 Totaal 2021
Toevoegingen 0 0 0 1.864 1.865 2.056
Onttrekkingen 0 0 0 7.725 3.748 3.648
Mutaties reserves 0 0 0 5.861 1.883 1.592

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Programma 2 Sport, cultuur en onderwijs kent overall een stabiel beeld wat de financiën betreft.

Binnen Sport zien we de gebruikelijke mutaties. Het ene jaar heeft het ene sportgebouw meer onderhoud nodig, het andere jaar het andere. Dat staat beschreven in het beheerplan. Verder zien we een verwachte toename van de baten (€ 24.000) bij de verhuur van sportvelden, conform de tarievennota voor sportvelden. En een daling (€ 29.000) van het budget voor de bevordering van sportdeelname, overeenkomstig de Kadernota 2016. Het onderhoud van de sportfaciliteiten vergt in 2018 wat meer dan in 2017, waardoor dit per saldo bij Sport leidt tot bijna € 77.000 aan extra uitgaven.

Het hogere budget in 2018 voor “cultuur” is een verwerking van de uitwerking van de Cultuurnota (+ € 260.000; besluitvorming Kadernota 2018) en de uitwerking van de Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland (€ 102.000).

Bij Onderwijs zien we een verlaging van in totaal bijna € 370.000. In 2018 werkt het beëindigen van de huur van het schoolgebouw aan de Groeneweg 81/83 gunstig door (- € 340.000). Deze ruimte was conform de planning niet langer nodig voor onderwijsdoeleinden. Bij kinderopvang en peuterspeelzaalwerk werkt de in de meicirculaire 2016 aangekondigde uitname uit de doeluitkering peuterspeelzaalwerk door (- € 76.000) ten opzichte van 2017. Bij het leerlingevervoer, een open-einde-regeling, is in 2017 incidenteel € 70.000 vrijgevallen. De vergoedingen voor het bewegingsonderwijs (+€ 30.000) stijgen mee met het toenemend aantal leerlingen.

De wijziging van de interne rekenrente (van 1,25% naar 0,9%) en afname van de kapitaallasten heeft een daling van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 531.000). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een negatief effect op programma 2 (€ 37.000).

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen :

Beleidsveld Sport

Doelstellingen

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Sport bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 1.754 2.506 4.541 4.401 4.573 4.274
Doorbelasting 460 - - - - -
Kapitaallasten 2.863 2.133 - - - -
Totaal lasten 5.077 4.639 4.541 4.401 4.573 4.274
Totaal baten 1.086 1.104 1.128 1.128 1.128 1.128
Saldo -3.991 -3.535 -3.413 -3.273 -3.445 -3.146

Beleidsveld Cultuur

Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Cultuur bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 1.073 1.157 1.439 1.539 1.640 1.640
Doorbelasting 140 - - - - -
Kapitaallasten 2 0 - - - -
Totaal lasten 1.215 1.157 1.439 1.539 1.640 1.640
Totaal baten 8 8 8 8 8 8
Saldo -1.207 -1.149 -1.431 -1.531 -1.632 -1.632

Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang

Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Onderwijs en kinderopvang bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 5.338 6.569 8.257 8.354 8.149 8.125
Doorbelasting 838 - - - - -
Kapitaallasten 3.425 2.381 - - - -
Totaal lasten 9.601 8.950 8.257 8.354 8.149 8.125
Totaal baten 581 553 553 553 553 553
Saldo -9.019 -8.397 -7.703 -7.800 -7.596 -7.572

Kengetallen programma 2

Kengetallen programma 2

  2016
Realisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
Sport
Aantal binnensportaccommodaties (zaaldelen) 28 28 28
Aantal buitensportaccommodaties (velden) 75 75 75
Cultuur
Aantal jongeren t/m 18 jaar verenigingsleven (met subsidie) Ca. 1.000 1.000 Ca. 1.000
Aantal jeugd- en volwassen leden van de bibliotheek Ca. 12.500 Ca. 12.500 Ca. 12.500
Lokale omroep 1 1 1
Aantal onderhouden kunstobjecten 29 29 29
       
Scholen die meedoen met Cultuureducatie n.v.t. n.v.t. 10
Initiatieven cultureel platform n.v.t. n.v.t. 10
Cultuurhuizen in Lansingerland n.v.t. n.v.t. 2
Onderwijs en kinderopvang
Aantal basisscholen 22 22 22
Aantal scholen voortgezet onderwijs 6 6 6
Aantal Integrale Huisvestings Projecten 5 5 2
Totaal aantal beschikkingen leerlingenvervoer 231 230 240
       
Percentage leerplichtige kinderen dat naar school gaat n.n.b. 100% 100%
Percentage voortijdig schoolverlaters n.n.b. 1,3% 1,3%
       
Kinderopvang:      
Aantal jaarlijkse GGD onderzoeken 64 77 77
Aantal GGD onderzoeken voor registratie 24 20 20
Aantal nader onderzoeken bij overtredingen 8 12 12
       
Aantal kindplaatsen peuteropvang bij gesubsidieerde instellingen 234 234 250
Aantal kindplaatsen in gesubsidieerde VVE groepen 112 112 112

 

Publicatiedatum: 06-10-2017

Inhoud