Programma 4: Lansingerland schoon, heel en veilig

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Zorgen voor een leefbare, duurzaam ingerichte, beheerbare en veilige gemeente.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma:

Bedragen x €1.000
Rekening 2016 Begroting 2017 na wijzigingen Totaal primitief 2018 Totaal 2019 Totaal 2020 Totaal 2021
Lasten 0 0 0 148.006 134.670 124.249
Baten 0 0 0 148.767 135.433 125.059
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 761 763 810
Toevoegingen en onttrekkingen Rekening 2016 Begroting 2017 na wijzigingen Totaal primitief 2018 Totaal 2019 Totaal 2020 Totaal 2021
Toevoegingen 0 0 0 1.864 1.865 2.056
Onttrekkingen 0 0 0 7.725 3.748 3.648
Mutaties reserves 0 0 0 5.861 1.883 1.592

Beleidsveld Beheer Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Beheer openbare ruimte bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 6.304 9.802 14.498 13.263 13.440 13.627
Doorbelasting 4.608 - - - - -
Kapitaallasten 7.150 1.629 - - - -
Totaal lasten 18.062 11.431 14.498 13.263 13.440 13.627
Totaal baten 6 790 727 728 728 729
Saldo -18.068 -10.641 -13.771 -12.535 -12.712 -12.898

Beleidsveld Veiligheid en leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Veiligheid en leefbaarheid bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 2.960 4.141 4.736 4.707 4.706 4.709
Doorbelasting 1.476 - - - - -
Kapitaallasten 7 4 - - - -
Totaal lasten 4.443 4.146 4.736 4.707 4.706 4.709
Totaal baten 95 106 106 106 106 106
Saldo -4.347 -4.040 -4.630 -4.601 -4.600 -4.603

Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement

Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Afval- en afvalwatermanagement bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 5.983 8.117 9.625 9.813 10.055 10.105
Doorbelasting 1.436 - - - - -
Kapitaallasten 1.723 1.364 - - - -
Totaal lasten 9.142 9.481 9.625 9.813 10.055 10.105
Totaal baten 12.364 12.540 11.050 12.827 13.166 13.357
Saldo 3.223 3.060 1.425 3.013 3.111 3.253

Kengetallen programma 4

Kengetallen programma 4

Kengetal 2016
Realisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
Beheer openbare ruimte

Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan

100% 100% 100%

Percentage producten onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien op minimaal beeldkwaliteitsniveau B

N.v.t. N.v.t. 100%

Belevingscijfer inwoners

6,7

≥6,2

≥6,7

Aantal aansprakelijkheidsstellingen

8 10 10

Percentage afgehandelde storingsmeldingen openbare ruimte binnen gestelde afhandelingstermijn

85% 85% 85%
Veiligheid en leefbaarheid

Aantal domeinen waarin BTL actief is

35 48 50

Aantal afstemmingsoverleggen

12 18 18

Aantal instructie- cq trainingsavonden

4 10 10

Aantal preventie acties boa’s op prioriteit en actualiteit[1]

- 30 30

Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht[2]

- 40 20

Aantal controles op vergunningsvoorwaarden

10 10 10

Aantal Beke-groepen

0 1 2

Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen

90% 95% 95%
Aantal officieren van Dienst bevolkingszorg 2 2 2
Afval- en afvalwatermanagement

Gemiddeld aantal keren wateroverlast bij regenval

1x/jr

2x/jr

2x/jr

Maximaal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen

1x/jr

1x/jr

1x/jr

Percentage afgehandelde storingsmeldingen riolering binnen gestelde afhandelingstermijn

90% 85% 85%

Kg restafval per inwoner

N.v.t. 195 190

Efficiënte huishoudelijke afvalinzameling met een afvalscheidingspercentage

-% 57% 58%
Percentage afgehandelde servicemeldingen huishoudelijke afvalinzameling binnen gestelde afhandelingstermijn 85% 85% 85%

[1]  Niet eerder vermeld, betreft een nieuwe ontwikkeling door informatie gestuurde inzet boa’s.

[2]  Niet eerder vermeld, betreft een nieuwe ontwikkeling door intensivering wijkgerichte samenwerking buurttoezicht en boa’s.

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

De lasten voor programma 4 zijn in het begrotingsjaar 2018 (ten opzichte van 2017) gestegen met 3,9 miljoen, dit komt door verschillende elementen.
In de Kadernota 2018 is  besloten om het beeldkwaliteitsniveau van de openbare ruimte op onderdelen te verhogen van beeldkwaliteitsniveau C naar B. Dit zorgt voor een toename aan beheerkosten van € 310.000 in 2018. Bij de behandeling van de kadernota is door de raad ook ingestemd met een structureel benodigd beheerbudget van € 250.000 voor het beheer van gemeentelijk deel van het station Lansingerland-Zoetermeer en de openbare ruimte rond het station. Het saldoverschil met 2017 wordt deels ook verklaard door uit te voeren baggerwerkzaamheden in 2018.  De reserve Baggeren voorziet in de benodigde financiering daarvan. In samenwerking met de Hoogheemraadschappen wordt een flink deel van de in het beheerplan genoemde baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De kosten zijn begroot op € 1.080.000. Daarnaast is ook is de jaarlijkse bijdrage aan de VRR gestegen met € 230.000. De begroting valt in 2018 mede hoger uit omdat in het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan Wegen in 2018 meer Groot Onderhoud is voorzien dan in 2017. Het verschil betreft € 1,0 miljoen. Het overige verschil komt mede door de fluctuatie aan kosten vanuit de diverse beheerplannen.

Bij de vaststelling van de kadernota is vanwege ruimte in de egalisatiereserve afval besloten tot een eenmalige teruggave van de afvalstoffenheffing. De baten op de afvalstoffenheffing nemen hierdoor met € 1,56 miljoen af.

Vanwege de groei van onze gemeente qua inwoneraantal is de bijdrage aan de veiligheidsregio circa € 230.000 hoger dan voorgaande jaren. De VRR stelt de bijdrage op basis van de inwonersaantallen eens in de vier jaar bij en aangezien wij nu in een hogere categorie vallen, is de stap nu groot. Dit is conform de regionaal afgesproken verdelingssystematiek.
Behalve de toename van de bijdrage VRR, zorgt de eenmalige aframing (aanhouding uitwerking motie Toezicht en Handhaving) van € 150.000 bij de Najaarsnota 2017 voor dat het budget in 2018 op het beleidsveld Veiligheid en Leefbaarheid hoger is dan in 2017.

Toename van de investeringen heeft een stijging van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 480.000). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een negatief effect op programma 4 (€ 200.000).

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen:

Publicatiedatum: 06-10-2017

Inhoud