Programma 6: Grondzaken

Inhoud

Beoogd maatschappelijk effect

Het mogelijk maken van de ontwikkelingen in ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische / maatschappelijke doelstellingen realiseerbaar maken.

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma:

Bedragen x €1.000
Rekening 2016 Begroting 2017 na wijzigingen Totaal primitief 2018 Totaal 2019 Totaal 2020 Totaal 2021
Lasten 0 0 0 148.006 134.670 124.249
Baten 0 0 0 148.767 135.433 125.059
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 0 0 0 761 763 810
Toevoegingen en onttrekkingen Rekening 2016 Begroting 2017 na wijzigingen Totaal primitief 2018 Totaal 2019 Totaal 2020 Totaal 2021
Toevoegingen 0 0 0 1.864 1.865 2.056
Onttrekkingen 0 0 0 7.725 3.748 3.648
Mutaties reserves 0 0 0 5.861 1.883 1.592

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Verschillen ten opzichte van 2017 worden met name veroorzaakt door incidentele lasten in 2017 waaronder lasten voor de afronding van het AMG park en het doteren aan de voorziening van de grondexploitatie Horeca landscheidingspark.

Toename van de investeringen heeft een stijging van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 112.000). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een positief effect op programma 6 (€ 19.000).

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen :

Beleidsveld Vastgoedbeleid

Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Vastgoedbeleid bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 3 83 310 303 253 247
Doorbelasting - - - - - -
Kapitaallasten 137 163 - - - -
Totaal lasten 140 246 310 303 253 247
Totaal baten 156 5 5 5 5 5
Saldo 16 -241 -305 -298 -248 -242

Beleidsveld: Grondexploitatie

Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de kosten van dit beleidsveld:

Beleidsveld: Grondexploitatie bedragen x € 1.000
Rek 2016 Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020 Begr 2021
Directe lasten 41.106 31.909 32.385 23.199 12.573 2.316
Doorbelasting 2.218 900 737 737 737 737
Kapitaallasten - - - - - -
Totaal lasten 43.324 32.808 33.122 23.936 13.310 3.053
Totaal baten 60.339 31.107 32.455 22.997 12.598 2.331
Saldo 17.015 -1.701 -666 -939 -712 -722

Kengetallen programma 6

Kengetallen programma 6

Kengetal 2016
Realisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
Vastgoedbeleid
Aantal verkochte panden 1 2 3
Grondexploitatie
Aantal woningen (opleveren) 268

360 (bijgesteld via MPG 2017)

475

Verkoop van bedrijventerreinen binnen eigen grexen (aantal hectare excl. GR)

0,24 ha

2,1 ha (bijgesteld obv MPG 2017)

2,6 ha

Aantal actualisaties van de grexen, inclusief risico’s

2 1 (bij jaarrekening) en een doorkijkje gelijktijdig met de begroting) 1 (bij jaarrekening) en een doorkijkje gelijktijdig met de begroting)
Publicatiedatum: 06-10-2017

Inhoud