Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoud

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen toegelicht. Dit zijn inkomsten die niet specifiek toe te rekenen zijn aan een bepaald programma, maar waarmee uiteindelijk de saldi van de programma’s 1 tot en met 6 kunnen worden gedekt. In de staat van Baten en Lasten (hoofdstuk 4.1) is de (financiële) samenhang tussen de programma’s en algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

De algemene dekkingsmiddelen zijn:

  • Lokale heffingen;
  • Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  • Dividend;
  • Saldo van de financieringsfunctie;
  • Overige algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien is als volgt:

Bedragen x € 1.000
Totaal programma Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lokale heffingen 470 390 375 349 324 324
Dividenden 19 56 6 6 6 6
Financieringsfunctie 1 788 381 735 498 310
Post onvoorzien - - 250 250 250 250
Algemene stelposten - 455 2.372 2.856 3.211 3.511
Overige dekkingsmiddelen 3.356 1.173 886 771 770 769
Saldo lasten -3.846 -1.287 -3.507 -3.497 -4.063 -4.548
Lokale heffingen 14.872 15.638 15.273 15.493 15.714 15.934
Algemene uitkering 43.533 44.191 47.195 48.274 48.711 48.947
Deelfonds sociaal domein 13.741 13.550 13.921 13.924 14.071 14.165
Dividenden 3.330 3.365 3.216 3.216 3.216 3.216
Financieringsfunctie 2.604 108 317 289 291 139
Overige dekkingsmiddelen 1.994 1.491 835 835 835 835
Saldo baten 80.073 78.126 80.125 81.454 82.256 82.959
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 76.228 76.839 76.617 77.957 78.193 78.410
Toevoeging reserves -5.045 -586 -65 -65 -65 -65
Onttrekking reserves 5.409 1.084 577 67 58 107
Geraamde resultaat 86.682 -77.337 -77.129 -77.959 -78.186 -78.452

Lokale heffingen

Lokale heffingen kunnen we onderverdelen in wel en niet gebonden bestedingen. Lokale heffingen waarvan de besteding gebonden is, zijn heffingen waarbij sprake is van een duidelijke relatie tussen de gemeentelijke dienstverlening en de belasting. Voorbeelden hiervan zijn de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. Deze heffingen worden op de desbetreffende programma’s als baten verantwoord en vallen dus niet onder de algemene dekkingsmiddelen. Lokale heffingen die niet gebonden zijn vormen algemene dekkingsmiddelen en hebben geen vooraf geduide bestemming. In de tabel op de volgende pagina zijn de niet-besteding gebonden gemeentelijke heffingen van de gemeente Lansingerland gepresenteerd. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar 3.1 paragraaf ‘Lokale heffingen’.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het gemeentefonds vormt de grootste inkomstenbron voor gemeenten. Twee factoren bepalen de uitkering aan een gemeente:

  • De totale omvang van het gemeentefonds. Het gemeentefonds is gekoppeld aan de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, gaat het gemeentefonds ook omhoog en omgekeerd.
  • Het aandeel van een gemeente in de totale omvang van het gemeentefonds. Dit aandeel hangt af van de zogenaamde verdeelmaatstaven. Het aantal inwoners is een voorbeeld van een verdeelmaatstaf. In totaal zijn er circa 50 verdeelmaatstaven.
Algemene uitkering 2018 2019 2020 2021
 Algemene uitkering  59.549 60.479 61.049 61.004
 Bruto effect meicirculaire conform brief  1.733 1.563 1.997 2.631
 Mutatie woonruimtes  58 446 152 9
 RMBA-vergoeding via COA, aanpassing taakstelling  28 71 57 57
 Aanpassingen OZB  -253 -360 -474 -588
 Totaal  61.116 62.198 62.781 63.113


Bijstelling van de algemene uitkering voor de begroting 2018-2021 heeft plaatsgevonden door middel van de meicirculaire 2017. Hierover bent u geïnformeerd per brief ter datum 23 juni 2017 (U17.08451). De laatste aanpassingen, die na de meicirculaire nog hebben plaatsgevonden, betreffen aanpassingen op de woonruimtes voor de komende jaren en de aftrekpost OZB. De woonruimtes zijn bijgesteld naar aanleiding van de woningbouwplanning en bevolkingsprognoses.. De aanpassingen OZB betreffen die financiele uitkomsten van het gelijk trekken van de uitgangspunten behorende bij de berekening van de algemene uitkering en de inkomsten OZB.

Dividend

Onder het algemeen dekkingsmiddel Dividend behoren de aandelen en daaraan verbonden dividenden die niet tot een van de programma’s behoren. De belangrijkste deelnemingen waarin wij aandelen hebben zijn Eneco en Stedin. Op 31 januari 2017 is Eneco gesplitst is in een commercieel productie- en leveringsbedrijf Eneco Groep en een regionale netbeheerder Stedin Groep. Deze splitsing is verplicht op basis van de Wet Onafhankelijk Netbeheer. De gemeente Lansingerland is nu aandeelhouder in twee ondernemingen namelijk van Eneco Groepen van Stedin. In beide ondernemingen heeft de gemeente Lansingerland een aandelenbelang van 3,38%. Van beide bedrijven ontvangen wij naar verwachting dividend. Het uitgangspunt bij de splitsing was de creatie van twee zelfstandige, stabiele bedrijven die de strategie van Eneco Groep kunnen voortzetten. Uitgangspunt in het splitsingsplan was dat het huidige dividendbeleid voor beide bedrijven niet wijzigt na splitsing. Vooralsnog is er geen aanleiding om hier van af te wijken.

De aandelen in het ongesplitste bedrijf mochten op grond van het wettelijke privatiseringsverbod van de elektriciteits- en gasnetten alleen verhandeld worden binnen de kring van overheden. Voor het nu afgesplitste productie- en leveringsbedrijf Eneco dat geldt deze beperking niet. Voor netbeheer Stedin geldt deze verkooprestrictie wel. In 2017 is het proces gestart om te beoordelen of het gemeentelijk aandeelhouderschap in een commerciële onderneming als Eneco voor ons wenselijk is voor de realisatie van een publiek belang. Naar verwachting zijn in november 2017 de resultaten van deze inventarisatieronde bekend. Afhankelijk van de uitkomst deze fase gaat fase 2 van start. Over de inhoud van deze fase bent u tijdens de beeldvormingsavond van 5 september 2017 geïnformeerd. Omdat op voorhand geen inschatting gemaakt kan worden over de uitkomst van het gehele traject, gaan we in dit document uit van continuering van het aandelenbelang.

Saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit het positieve renteresultaat (saldo van de kostenplaats kapitaallasten). Het positieve renteresultaat ontstaat door het verschil tussen de werkelijk betaalde rente en de doorbelaste rente. De systematiek achter het renteresultaat lichten we toe in de paragraaf Financiering en Treasury.

Algemene stelposten en post onvoorzien

Stelpost Formatiegroei en Inhuurbudget (€ 1.798.000)
Zoals de afgelopen jaren is gebleken is het in toenemende mate van belang om niet het gehele formatiebudget in te zetten via vaste formatieplaatsen. Een deel van het formatiebudget zetten we flexibel in voor variaties in intensiteit van taken en omstandigheden. Dit is geheel in de lijn van voorgaande jaren. 

Stelpost Areaal (€ 435.000)
Voor de toekomstige uitbreiding en de kosten van het te onderhouden areaal aan openbare ruimte, dat overgedragen wordt uit de grondexploitaties, zijn budgetten op stelpost opgenomen. Bij voor– en najaarsnota’s ramen we, op basis van overgedragen delen van de gemeente uit de grondexploitaties, de benodigde onderhoudsuitgaven in de begroting. Ter dekking van deze hogere kosten is deze stelpost met eenzelfde bedrag verlaagd.

Stelpost Mobiliteitsplan (€ 97.000)
Een stelpost in het kader van verder uitwerking van het mobiliteitsplan waaronder een aantal maatregelen (verkeersveiligheid op de Oostersingel-Planetenweg) en aanpassingen van de Rotonde Oostermeerlaan/Noordeindseweg.

Nieuw beleid (€ 30.000)
In 2017 is in de begroting € 30.000 opgenomen voor ‘Lansingerland 10 jaar’. Dit betekent dat er vanaf 2018 € 30.000 structureel als stelpost beschikbaar is.

Onvoorzien (€ 250.000)
Jaarlijks wordt op begrotingsniveau (niet per programma) een bedrag geraamd voor onvoorziene lasten. Dit maakt het mogelijk om in het begrotingsjaar onvoorzienbare (dus niet begrote) uitgaven, die onontkoombaar zijn op te vangen. De post onvoorzien is vastgesteld op € 250.000 en ongewijzigd opgenomen in de Begroting 2018.

Stelpost Bezuiniging Sociale panden (-/- € 156.000)
Deze stelpost is opgenomen bij de Kadernota 2015 met als doel de verkoop van vier sociaal culturele panden. Bij verkoop zullen de lasten vrijvallen tegenover deze stelpost. Naar verwachting zal dit 2018 plaats gaan vinden.

Stelpost Formatie-uitbreiding (€ 925.000)
Deze stelpost heeft betrekking op de organisatieontwikkeling die is toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 

Stelpost Arbeidsgehandicapten (€ 200.0000)
De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA) is op 1 april 2015 ingegaan. Per jaar is vastgelegd hoeveel extra banen er in het bedrijfsleven en bij de overheid moeten worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De werkgever die zich niet aan de banenafspraak houdt, betaalt voor de niet opgevulde werkplekken. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen moeten er binnen de gemeente Lansingerland extra arbeidsplaatsen gecreëerd worden. In de praktijk blijken er nauwelijks mogelijkheden te zijn de reguliere plaatsen in te vullen met geschikte kandidaten met een arbeidsbeperking. Inschatting is dat we een bedrag van circa € 25.000 per arbeidsplaats moeten begroten.

Publicatiedatum: 06-10-2017

Inhoud