Uitkomsten Zomerrapportage 2018

Inhoud

Uitkomsten Zomerrapportage 2018

In november 2017 heeft de raad de Begroting 2018-2021 vastgesteld. Hierbij was het geraamde saldo voor het jaar 2018 € 0,9 miljoen positief. Sindsdien heeft een aantal wijzigingen geleid tot mutaties in de stand van de begroting. Deze wijzigingen hebben te maken met de systematiek van het doorbelasten van de uren op met name de grondexploitaties (er zijn meer uren doorbelast naar de grondexploitaties). Anderzijds heeft dit een nadelig effect op de raming van de grondexploitatie. De actuele stand van de begroting bedraagt circa € 1,0 miljoen.

bedragen x € 1.000
2018
Saldo begroting 2018 (incl. reservemutaties)* 867
Tussentijdse mutaties 148
Actuele begroting 2018 1.016

Mutaties Zomerrapportage 2018

Het verwachte resultaat van de Begroting 2018, voordat de mutaties van de Zomerrapportage worden verwerkt, bedraagt € 1,0 miljoen (A). Door de mutaties uit de Zomerrapportage 2018 stijgt het saldo van de Begroting 2018 naar € 7,0 miljoen (C). Na verwerking van de mutaties uit de Zomerrapportage 2018 ziet de stand van de Begroting 2018 er als volgt uit:

bedragen x € 1.000
2018
Saldo begroting 2018 (incl. reservemutaties) (A) 1.016
Programma 1 Bestuur en dienstverlening 103
Programma 2 Sport, cultuur en onderwijs 493
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning -731
Programma 4 Lansingerland schoon, heel en veilig 2.095
Programma 5 Lansingerland onwikkelt 2.450
Programma 6 Grondzaken 74
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen 1.046
Overzicht Overhead 515
Totaal mutaties zomerrapportage (B) 6.044
Begroting 2018 na verwerking ZR (C) 7.060
Toevoeging aan reserves uit ZR (D) -600
Onttrekking aan reserves uit ZR (E) -553
Begroting 2018 na verwerking ZR en afwikkeling reserves 5.908

Incidenteel vs Structureel

De mutaties voor het jaar 2018 (B) zijn zowel incidenteel als structureel. Het overzicht hieronder is exclusief de reservemutaties:

bedragen x € 1.000
Incidenteel vs structureel excl reservemutaties 2018
Incidentele wijzigingen zomerrapportage 2018 2.182
Structurele wijzigingen zomerrapportage 2018 3.863
Totaal mutaties zomerrapportage 2018 6.044
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud