Coalitieakkoord

Inhoud

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is de afspraak gemaakt dat door scherper te begroten, de vrije begrotingsruimte met minimaal € 1 miljoen toeneemt. Om aan deze afspraak invulling te geven is een uitwerking gemaakt door te kijken welke posten ruimte bevatten en daarmee (zonder beleid aan te passen, uitvoering te verminderen etc.) afgeraamd kunnen worden. Het zijn dus nadrukkelijk geen bezuinigingen. Door scherper te begroten wordt de ruimte om tegenvallers op te vangen binnen de begroting beperkt. Het college realiseert zich dit, waarbij het uiteraard belangrijk blijft dergelijke tekorten binnen de perken te houden en hier adequaat op te reageren.

Een aantal posten waar een grote aframing op heeft plaats gevonden zijn de volgende:

    1. Sportfondsen: Wegens de voordelige aanbesteding van het beheer en de exploitatie van ons sociaal maatschappelijk vastgoed ontstaat een voordeel. Dit is nu opgenomen voor € 371.000 structureel;
    2. Reserve baggeren: Vanaf 2019 wordt de dotatie aan de reserve baggeren structureel circa € 255.000 lager. Dit is op basis van de huidige ervaring en een doorkijk naar de toekomst betreft de uitputting van de reserve;
    3. Onderhoud gebouwen: De kosten voor het onderhoud en vervangen van het kantoor meubilair zijn de afgelopen jaren lager dan begroot. Voorstel is dit bedrag met € 150.000 af te ramen. Daartegenover staat wel dat naar verwachting met de zomerrapportage en de begroting twee investeringskredieten aangevraagd worden voor de aanschaf van inventaris en kantoor meubilair (onder meer projectkamers, geluidsmaatregelen en sta-bureaus in het kader van Top-werken). Het investeringsbedrag is circa € 150.000. De verwachte kapitaallasten van deze investeringen bedragen naar verwachting circa € 20.000;
    4. Stelpost onvoorzien: De stelpost bedroeg € 250.000. De afgelopen jaren is de stelpost onvoorzien niet aangewend. Het college heeft de keuze gemaakt deze nog niet eerder af te ramen, voorstel is deze nu bij te stellen naar € 100.000.

Onderstaande tabel geeft per programma de voorgestelde ruimte weer die afgeraamd is.

Rijlabels Begroot2018 Begroot2019 Begroot2020 Begroot2021
PG1 Bestuur en dienstverlening -115.848 -116.785 -116.785 -116.785
PG2 Sport, cultuur en onderwijs -73.752 -115.298 -149.530 -92.477
PG3 Maatschappelijke ondersteuning -71.842 -86.987 -86.987 -86.987
PG4 Lansingerland schoon, heel en veilig -129.300 -136.005 -136.005 -136.005
PG5 Lansingerland ontwikkelt -111.848 -116.819 -116.819 -116.819
PG7 Algemene dekkingsmiddelen -380.715 -628.068 -628.068 -628.068
PG8 Kostenplaatsen - -1.188 -1.188 -1.188
PG9 Overzicht Overhead -395.803 -446.798 -446.798 -446.798
PG99 Begrotingssaldo 1.275.251 1.647.948 1.682.180 1.625.127
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud