Inleiding

Inhoud

 

Voor u ligt de Zomerrapportage 2020. De zomerrapportage is een tussentijdse afwijkingenrapportage. Met dit document geven wij inzicht in de begrotingsuitvoering over het boekjaar 2020 en actualiseren wij de Begroting 2020-2023 op basis van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. Het betreft mutaties die reeds zijn gerealiseerd, dan wel mutaties die in de loop van het jaar worden voorzien. Het resultaat van de zomerrapportage geeft een beeld van het te verwachten resultaat bij de Jaarrekening 2020.

Deze zomerrapportage wordt voorafgaand aan de Begroting 2021-2024 door de Raad behandeld. De structurele effecten van de Zomerrapportage 2020 nemen we op in de Begroting 2021-2024.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 van de Zomerrapportage 2020 begint met een samenvatting van de financiële uitkomsten. In hoofdstuk 3 presenteren we per programma de afwijkingen en voorgestelde begrotingswijzigingen. In de Kaderbrief 2021 staan de mutaties uit het boekjaar 2020. Met amendement A2019-008 is besloten deze niet al bij de kaderbrief als begrotingswijziging te verwerken. Om inzichtelijk te houden welke wijzigingen daar al zijn genoemd lichten wij deze in de zomerrapportage per beleidsveld afzonderlijk toe. In de tabellen zijn voordelen voor de begroting positief; negatieve bijstellingen voor de begroting geven we aan met een minteken (-). Als bijlage is een overzicht van de verschuivingen in lopende investeringen toegevoegd.

Publicatiedatum: 12-08-2020

Inhoud