Meer

Inhoud

Programma 6: Grondzaken

Legenda

  • Beleidsveld Vastgoedbeleid
  • Beleidsveld: Grondexploitatie
  • Kengetallen programma 6
32.475 Baten (x1000)
33.432 Lasten (x1000)
-956 Saldo (x1000)

Beoogd maatschappelijk effect

Het mogelijk maken van de ontwikkelingen in ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische / maatschappelijke doelstellingen realiseerbaar maken.

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma:

Bedragen x1000
Begroting 2021 Begroting 2020 Begroting 2019 Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016
3.300 13.563 24.239 33.432 33.054 43.464 Lasten
2.336 12.603 23.002 32.460 31.112 60.495 Baten
-965 -960 -1.237 -971 -1.942 17.031 Geraamde saldo van baten en lasten
Begroting 2021 Begroting 2020 Begroting 2019 Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016 Stortingen en onttrekkingen
0 0 0 0 0 27.810 Stortingen
14 15 15 15 696 10.123 Onttrekkingen
14 15 15 15 696 -17.687 Mutaties reserves
-951 -945 -1.222 -956 -1.246 -656 Geraamde resultaat

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Verschillen ten opzichte van 2017 worden met name veroorzaakt door incidentele lasten in 2017 waaronder lasten voor de afronding van het AMG park en het doteren aan de voorziening van de grondexploitatie Horeca landscheidingspark.

Toename van de investeringen heeft een stijging van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 112.000). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een positief effect op programma 6 (€ 19.000).

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen :