Meer

Inhoud

Programma 6: Grondzaken

Legenda

  • Beleidsveld Vastgoedbeleid
  • Beleidsveld: Grondexploitatie
32.475 Baten (x1000)
33.432 Lasten (x1000)
-956 Saldo (x1000)

Beoogd maatschappelijk effect

Het mogelijk maken van de ontwikkelingen in ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische / maatschappelijke doelstellingen realiseerbaar maken.

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma:

Bedragen x1000
Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten 43.464 33.054 33.432 24.239 13.563 3.300
Baten 60.495 31.112 32.460 23.002 12.603 2.336
Geraamde saldo van baten en lasten 17.031 -1.942 -971 -1.237 -960 -965
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Stortingen 27.810 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 10.123 696 15 15 15 14
Mutaties reserves -17.687 696 15 15 15 14
Geraamde resultaat -656 -1.246 -956 -1.222 -945 -951

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Verschillen ten opzichte van 2017 worden met name veroorzaakt door incidentele lasten in 2017 waaronder lasten voor de afronding van het AMG park en het doteren aan de voorziening van de grondexploitatie Horeca landscheidingspark.

Toename van de investeringen heeft een stijging van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 112.000). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een positief effect op programma 6 (€ 19.000).

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen :