Meer

Inhoud

Programma 5: Lansingerland ontwikkelt

Legenda

  • Beleidsveld Ruimtelijke ordening
  • Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit
  • Beleidsveld Economische ontwikkeling
  • Beleidsveld Duurzaamheid
2.113 Baten (x1000)
7.308 Lasten (x1000)
-5.195 Saldo (x1000)

Beoogd maatschappelijk effect

Zorgen dat Lansingerland zich ontwikkelt tot een gemeente waar inwoners aantrekkelijk en op een duurzame wijze met plezier wonen, werken en recreëren.

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma:

Bedragen x1000
Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten 8.409 8.023 7.267 7.132 7.102 7.016
Baten 2.077 2.903 2.019 1.769 1.769 1.769
Geraamde saldo van baten en lasten -6.332 -5.120 -5.248 -5.363 -5.332 -5.246
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Stortingen 112 41 41 41 41 41
Onttrekkingen 14 241 94 60 121 36
Mutaties reserves -98 200 53 19 80 -5
Geraamde resultaat -6.430 -4.920 -5.195 -5.344 -5.252 -5.251

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Verschillen in lasten ten opzichte van 2017 worden met name veroorzaakt door besluitvorming in de kadernota als het gaat om de A12 Corridor en de Omgevingswet. Daar tegenover staan een aantal budgetten die voor 2017 incidenteel waren, zoals onderzoek in het kader van het mobiliteitsplan, die per 2018 vervallen.

Er was bij de meerjarige begroting ruim 1,205 miljoen aan legesinkomsten voor 2018 begroot. Inmiddels verwachten we in 2018 € 745.000 meer legesinkomsten te ontvangen én verwachten we instemming van de raad met een pilot over legeskorting bij duurzame bouwinitiatieven waardoor we in 2018 circa € 350.000 aan legesinkomsten derven. Dit verklaart het verschil van € 395.000. Om het toenemende aantal aanvragen te kunnen verwerken is uitbreiding van capaciteit gewenst ter hoogte van € 150.000, die we dekken uit de gestegen legesinkomsten.

Verschillenanalyse programma 5, beleidsveld duurzaamheid
In de begroting van 2018 is bij duurzaamheid aanvullend budget gevraagd om onze basis op orde te krijgen. Het betreft hier € 400.000 aan formatie (zijnde een programmamanager en vier adviseurs duurzaamheid, waarvan 3 fte voor tijdelijke vakinhoudelijke expertise bij ruimtelijke ontwikkeling, economie en buitenruimte) en € 250.000 aan materieel budget waarvan € 44.000 kapitaallasten bij programma 2 sport, cultuur en onderwijs voor de vervanging van de veldverlichting, en € 206.000 bij programma 5, beleidsveld duurzaamheid voor de ontwikkelingen rondom energiebesparing en energietransitie van ‘van gas los’.

Verschillenanalyse programma 5, Beleidsveld ruimtelijke ordening, onderwerp DCMR
De bijdrage aan de DCMR in 2018 is gestegen ten opzichte van de voorgaande begroting als gevolg van de indexering van de werkplanbijdrage met 0,1%, zoals ook gemeld in brief raadsbrief U17.05696. Daarnaast heeft de DCMR in 2017 aan de deelnemers een eenmalige teruggave gedaan vanuit haar reserves na verkoop van een pand, voor Lansingerland was dit € 168.000.

De wijziging van de interne rekenrente (van 1,25% naar 0,9%) en afname van de kapitaallasten heeft een daling van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 668.000). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een negatief effect op programma 5 (€ 336.000)

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen: