Meer

Inhoud

Programma 4: Lansingerland schoon, heel en veilig

Legenda

  • Beleidsveld Beheer Openbare ruimte
  • Beleidsveld Veiligheid en leefbaarheid
  • Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement
15.264 Baten (x1000)
29.656 Lasten (x1000)
-14.393 Saldo (x1000)

Beoogd maatschappelijk effect

Zorgen voor een leefbare, duurzaam ingerichte, beheerbare en veilige gemeente.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van het gehele programma:

Bedragen x1000
Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten 31.646 25.058 28.859 27.784 28.202 28.440
Baten 12.466 13.436 11.883 13.661 14.000 14.192
Geraamde saldo van baten en lasten -19.180 -11.621 -16.977 -14.123 -14.202 -14.248
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Stortingen 3.856 2.112 797 856 856 856
Onttrekkingen 6.816 1.378 3.381 748 537 437
Mutaties reserves 2.960 -734 2.584 -108 -319 -419
Geraamde resultaat -16.220 -12.355 -14.393 -14.231 -14.521 -14.667

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

De lasten voor programma 4 zijn in het begrotingsjaar 2018 (ten opzichte van 2017) gestegen met 3,9 miljoen, dit komt door verschillende elementen.
In de Kadernota 2018 is  besloten om het beeldkwaliteitsniveau van de openbare ruimte op onderdelen te verhogen van beeldkwaliteitsniveau C naar B. Dit zorgt voor een toename aan beheerkosten van € 310.000 in 2018. Bij de behandeling van de kadernota is door de raad ook ingestemd met een structureel benodigd beheerbudget van € 250.000 voor het beheer van gemeentelijk deel van het station Lansingerland-Zoetermeer en de openbare ruimte rond het station. Het saldoverschil met 2017 wordt deels ook verklaard door uit te voeren baggerwerkzaamheden in 2018.  De reserve Baggeren voorziet in de benodigde financiering daarvan. In samenwerking met de Hoogheemraadschappen wordt een flink deel van de in het beheerplan genoemde baggerwerkzaamheden uitgevoerd. De kosten zijn begroot op € 1.080.000. Daarnaast is ook is de jaarlijkse bijdrage aan de VRR gestegen met € 230.000. De begroting valt in 2018 mede hoger uit omdat in het door de gemeenteraad vastgestelde beheerplan Wegen in 2018 meer Groot Onderhoud is voorzien dan in 2017. Het verschil betreft € 1,0 miljoen. Het overige verschil komt mede door de fluctuatie aan kosten vanuit de diverse beheerplannen.

Bij de vaststelling van de kadernota is vanwege ruimte in de egalisatiereserve afval besloten tot een eenmalige teruggave van de afvalstoffenheffing. De baten op de afvalstoffenheffing nemen hierdoor met € 1,56 miljoen af.

Vanwege de groei van onze gemeente qua inwoneraantal is de bijdrage aan de veiligheidsregio circa € 230.000 hoger dan voorgaande jaren. De VRR stelt de bijdrage op basis van de inwonersaantallen eens in de vier jaar bij en aangezien wij nu in een hogere categorie vallen, is de stap nu groot. Dit is conform de regionaal afgesproken verdelingssystematiek.
Behalve de toename van de bijdrage VRR, zorgt de eenmalige aframing (aanhouding uitwerking motie Toezicht en Handhaving) van € 150.000 bij de Najaarsnota 2017 voor dat het budget in 2018 op het beleidsveld Veiligheid en Leefbaarheid hoger is dan in 2017.

Toename van de investeringen heeft een stijging van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 480.000). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een negatief effect op programma 4 (€ 200.000).

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen: