Meer

Inhoud

Programma 3: Maatschappelijke ondersteuning

Legenda

 • Beleidsveld Jeugd
 • Beleidsveld Werk en Inkomen
 • Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning
 • Kengetallen programma 3
10.958 Baten (x1000)
35.888 Lasten (x1000)
-24.930 Saldo (x1000)

Beleidsplan sociaal domein 2018 – 2022: Versterken van Veerkracht

In februari 2017 heeft de gemeenteraad in het ‘Beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2022: Versterken van Veerkracht’ vastgesteld waar we de komende jaren aan werken. We werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging en waarin ondersteuning voor iedereen toegankelijk is. We gaan daarbij uit van vier doelgroepen: de samenleving, kinderen/ jongeren en hun ouders, volwassenen en ouderen. Wij stimuleren al onze inwoners om optimaal gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden. Daar waar nodig bieden we ondersteuning op maat. We leggen daarbij de focus op de uitvoering en organiseren zoveel als mogelijk op lokaal niveau, tenzij regionaal een meerwaarde heeft.

Beoogd maatschappelijk effect:

In het sociaal domein hebben we twee doelen voor ogen:

 1. We werken aan een gezonde energieke samenleving

Een sterke samenleving is ondernemend, neemt verantwoordelijkheid, heeft oog voor kwetsbaren en kan tegen een stootje. Wij zien deze kracht in onze samenleving en we stimuleren dat iedereen daarin meedoet en erbij hoort: jong en oud, arm en rijk, ongeacht afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging. Die kracht is van grote waarde voor de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

 1. We versterken de veerkracht van het individu en van de samenleving

Veerkracht staat centraal in onze visie. Mensen komen het meest tot hun recht wanneer ze hun capaciteiten kunnen inzetten om mee te doen in de samenleving. Waar mogelijk lossen we problemen samen op, zodat mensen weer op eigen kracht verder kunnen. Als dat niet mogelijk is, zetten we in op het leren omgaan met de situatie en op het investeren in het netwerk. Daarmee versterken we de veerkracht van het individu en van de samenleving.

Hoe pakken we dat aan?

 • Lansingerland pakt de regie

Lansingerland kiest voor een actieve rol in de Toegang sociaal domein en in het veld van aanbieders. We sturen op integraliteit en op de uitvoering van het beleid.

 • Ondersteuning op maat met de Lansingerlandse Standaard

Lansingerland heeft een norm ontwikkeld voor het basispakket aan ondersteuning die we als gemeente kunnen en willen bieden op onder andere jeugdhulp, participatie, maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid en schuldhulpverlening. We noemen het basispakket de Lansingerlandse Standaard. Met de Standaard bouwen we aan de samenleving, zorgen we ervoor dat inwoners zelf de touwtjes in handen kunnen houden, zijn we er op tijd bij en bieden we passende ondersteuning.

 • Intensivering door 10 beleidsaccenten

Naast de Lansingerlandse Standaard werken we aan tien beleidsaccenten. Op sommige thema’s of doelgroepen is het belangrijk net iets meer te doen dan wat de wet of onze Lansingerlandse Standaard aangeeft. Op grond van de signalen die we hebben ontvangen en de informatie uit de trendanalyse kiest Lansingerland voor 10 beleidsaccenten waarmee we de komende periode voor een aantal groepen het verschil willen maken. De beleidsaccenten zijn wet- en doelgroepoverstijgend.

 • Afwegingskader inkoop en subsidie

Om onze doelen te bereiken maken we gebruik van een breed scala aan hulp- en ondersteuningsvormen. Voor het bepalen van de juiste inkoopvorm gaan we uit van een afwegingskader op basis van criteria. Zo maken we maatwerk van onze inkooptrajecten, waarvan subsidie er één is.

 • Monitoring op 3 niveaus

Om te weten of we met onze inzet de beoogde effecten bereiken, hebben we criteria geformuleerd, aan de hand waarvan we monitoren. Zo krijgen we een beeld van de resultaten voor individuele inwoners, voor doelgroepen en voor de samenleving als geheel. Jaarlijks kunnen we bijstellen op basis van de PDCA-cyclus. We leggen verantwoording af via de reguliere jaarrekening. Daarnaast stellen we eens per halfjaar een rapportage op, waarin we terugblikken op wat er gedaan is en speerpunten opstellen voor de volgende periode.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel worden de baten en lasten van het gehele programma gepresenteerd.

Bedragen x1000
Begroting 2021 Begroting 2020 Begroting 2019 Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016
36.217 36.203 36.202 35.875 35.984 33.955 Lasten
10.590 10.583 10.576 10.954 10.510 9.481 Baten
-25.627 -25.620 -25.626 -24.921 -25.474 -24.473 Geraamde saldo van baten en lasten
Begroting 2021 Begroting 2020 Begroting 2019 Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016 Stortingen en onttrekkingen
13 13 13 13 13 13 Stortingen
0 0 5 4 504 12 Onttrekkingen
-13 -13 -8 -9 491 -1 Mutaties reserves
-25.640 -25.633 -25.634 -24.930 -24.983 -24.474 Geraamde resultaat

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Er is sprake van beperkte wijzigingen binnen het programma. In 2018 liggen de uitgaven per saldo € 195.000 lager dan in 2017.

Bij de uitwerking van het financiële kader van het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2022 hebben er binnen het programma wel diverse verschuivingen plaatsgevonden. Zo is bijvoorbeeld het budget voor PGB’s en huishoudelijke hulp verlaagd, terwijl er extra budget is geraamd voor de ondersteuning aan Jeugd met een Beperking. Door deze verschuivingen sluiten de geraamde bedragen beter aan bij de werkelijke realisatie. Bij de verwerking hiervan is ook het budget voor de uitvoering van de tien beleidsaccenten verschoven. Deze verschuiving van budgetten (€ 1,2 miljoen) zijn per saldo kostenneutraal.

De grootste mutatie in de begroting van 2018 betreft onze bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. De bijdrage wordt jaarlijks bepaald, waarbij een verrekening plaatsvindt van het verschil tussen de werkelijke afname van diensten en de prognose van de afgelopen 3 jaren (het zgn. ‘vlaktaksmodel’). Omdat wij in 2015 en 2016 aanzienlijk minder ondersteuningstrajecten hebben afgenomen dan geraamd ontvangen wij hier in 2018 een korting op (€ 465.000). Hiernaast was in de bijdrage aan de GR over 2017 een eenmalige extra bijdrage opgenomen voor het oplossen van enkele knelpunten (€ 253.000).
Door de lagere instroom van asielzoekers en een stelselwijziging van het COA zijn de inkomsten op het gebied van vluchtelingenopvang afgeraamd (€ 85.000). Hiernaast is er binnen dit programma sprake van diverse kleinere wijzigingen van baten en lasten.

De wijziging van de interne rekenrente (van 1,25% naar 0,9%) en afname van de kapitaallasten heeft een daling van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 65). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een positief effect op programma 3 (€ 215.000)

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen: