Meer

Inhoud

Programma 2: Sport, cultuur en onderwijs

Legenda

  • Beleidsveld Sport
  • Beleidsveld Cultuur
  • Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang
  • Kengetallen programma 2
2.727 Baten (x1000)
14.646 Lasten (x1000)
-11.919 Saldo (x1000)

Beoogd maatschappelijk effect

Het realiseren van een vitale samenleving waarin de inwoners van Lansingerland, jong en oud, een actieve leefstijl (kunnen) hebben en actief mee (kunnen) doen op allerlei terreinen. We voorzien daarvoor in een ruim aanbod aan voorzieningen. Bij het gebruik hiervan gaan wij zoveel mogelijk uit van de inzet en het zelf organiserend vermogen van onze inwoners en verenigingen. Waar dit vermogen tekort schiet, bieden wij een helpende hand.

Voor het programma onderwijs, sport en cultuur betekent dit dat wij een basisinfrastructuur bieden van algemene voorzieningen, zoals scholen, sportaccommodaties, kinderopvang en een bibliotheek. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaan (informele) netwerken. Verenigingen, evenementen en culturele activiteiten zorgen voor binding en samenhang. Samen met onze maatschappelijke partners zijn wij continue op zoek naar mogelijkheden om het verenigingsleven in Lansingerland op peil te houden en nieuw elan te geven.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x1000
Begroting 2021 Begroting 2020 Begroting 2019 Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016
14.040 14.362 14.293 14.237 14.746 15.893 Lasten
1.690 1.690 1.690 1.690 1.665 1.675 Baten
-12.350 -12.672 -12.604 -12.547 -13.080 -14.218 Geraamde saldo van baten en lasten
Begroting 2021 Begroting 2020 Begroting 2019 Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2016 Stortingen en onttrekkingen
350 350 350 409 409 602 Stortingen
333 490 477 1.037 1.019 858 Onttrekkingen
-17 140 127 628 610 256 Mutaties reserves
-12.367 -12.532 -12.477 -11.919 -12.470 -13.962 Geraamde resultaat

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

Programma 2 Sport, cultuur en onderwijs kent overall een stabiel beeld wat de financiën betreft.

Binnen Sport zien we de gebruikelijke mutaties. Het ene jaar heeft het ene sportgebouw meer onderhoud nodig, het andere jaar het andere. Dat staat beschreven in het beheerplan. Verder zien we een verwachte toename van de baten (€ 24.000) bij de verhuur van sportvelden, conform de tarievennota voor sportvelden. En een daling (€ 29.000) van het budget voor de bevordering van sportdeelname, overeenkomstig de Kadernota 2016. Het onderhoud van de sportfaciliteiten vergt in 2018 wat meer dan in 2017, waardoor dit per saldo bij Sport leidt tot bijna € 77.000 aan extra uitgaven.

Het hogere budget in 2018 voor “cultuur” is een verwerking van de uitwerking van de Cultuurnota (+ € 260.000; besluitvorming Kadernota 2018) en de uitwerking van de Toekomstvisie bibliotheek in Lansingerland (€ 102.000).

Bij Onderwijs zien we een verlaging van in totaal bijna € 370.000. In 2018 werkt het beëindigen van de huur van het schoolgebouw aan de Groeneweg 81/83 gunstig door (- € 340.000). Deze ruimte was conform de planning niet langer nodig voor onderwijsdoeleinden. Bij kinderopvang en peuterspeelzaalwerk werkt de in de meicirculaire 2016 aangekondigde uitname uit de doeluitkering peuterspeelzaalwerk door (- € 76.000) ten opzichte van 2017. Bij het leerlingevervoer, een open-einde-regeling, is in 2017 incidenteel € 70.000 vrijgevallen. De vergoedingen voor het bewegingsonderwijs (+€ 30.000) stijgen mee met het toenemend aantal leerlingen.

De wijziging van de interne rekenrente (van 1,25% naar 0,9%) en afname van de kapitaallasten heeft een daling van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 531.000). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een negatief effect op programma 2 (€ 37.000).

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen :