Meer

Inhoud

Programma 1: Bestuur en dienstverlening

Legenda

  • Beleidsveld Gemeenteraad, college en griffie
  • Beleidsveld Samenwerking
  • Beleidsveld Dienstverlening
  • Kengetallen programma 1
1.114 Baten (x1000)
5.553 Lasten (x1000)
-4.439 Saldo (x1000)

Beoogd maatschappelijk effect

In Lansingerland is het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren. De gemeente heeft een daadkrachtig bestuur, dat samenwerking hoog in het vaandel heeft, en biedt een uitstekende en betrouwbare dienstverlening. De gemeente speelt snel in op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen, zodat ze de inwoners, ondernemers en instellingen optimaal van dienst kan zijn.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel de baten en lasten van het gehele programma. 

Bedragen x1000
Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten 9.781 5.258 5.553 5.172 4.951 4.989
Baten 1.426 1.103 1.114 653 554 592
Geraamde saldo van baten en lasten -8.355 -4.156 -4.439 -4.519 -4.397 -4.397
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 6 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 6 0 0 0 0 0
Geraamde resultaat -8.349 -4.156 -4.439 -4.519 -4.397 -4.397

Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld

De belangrijkste financiële verschillen tussen 2017 en 2018 worden veroorzaakt door besluiten die reeds gemotiveerd door de Raad zijn genomen bij de vaststelling van de Kadernota 2018. Dit betreft bijvoorbeeld de structurele stijging van de vergoeding voor het bestuur van € 132.000 door de toename van het aantal inwoners. De verplichte jaarlijkse bijdrage voor een nieuw landelijk systeem voor publicaties van onder andere verordeningen, het GVOP, is voor onze gemeente € 14.000

Doordat vanaf 2018 rechtstreekse betalingen uit het gemeentefonds aan derden - waaronder de VNG - niet meer mogelijk zijn, is door de ALV van de VNG het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) ingesteld. Bedragen die de VNG tot en met 2017 rechtstreeks uit het gemeentefonds ontving voor de gemeenschappelijke taken, worden vanaf 2018 via dit nieuwe fonds bij gemeenten geïnd. De verplichte bijdrage van onze gemeente hiervoor is jaarlijks € 184.000. De korting op de Algemene Uitkering voor deze taken vervalt per 2018 en dit is verwerkt in programma 7.

Vanaf 2018 wordt verder ingezet om de regionale positie van Lansingerland te verstevigen en burgerinitiatieven een duidelijke plaats te geven. Dit betreft onder andere € 90.000 ten behoeve van social media en profilering c.q. imagoverbetering en € 65.000 verhoging ten behoeve van het Lansingerlandse initiatief.

In verband met het verkiezingsjaar 2018 zijn hier enkele budgetaanpassingen. Voor opkomstbevordering is € 46.000 beschikbaar en is € 19.000 uitgetrokken voor de raadswisseling en coalitievorming. Daarnaast wordt vanaf 2018 structureel € 25.000 ingezet ten behoeve van raadsondersteuning, waaronder het maken van schriftelijke verslagen.

De incidentele last van €180.000 voor het foodtruckfestival 10 jaar Lansingerland uit 2017 vervalt.

De wijziging van de interne rekenrente (van 1,25% naar 0,9%) en afname van de kapitaallasten heeft een daling van de lasten tot gevolg op de doorbelasting kapitaallasten (€ 1.400). Daarnaast zorgt aanpassing op het aantal uren en het uurtarief voor een positief effect op programma 1 (€ 89.000)

Het programma kent de volgende beleidsvelden en kengetallen :