Meer

Inhoud

Overzicht Overhead

Legenda

  • Overzicht: Overhead
133 Baten (x1000)
14.771 Lasten (x1000)
-14.638 Saldo (x1000)

Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Overhead is gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Met ingang van 2017 begroten we op een centrale begrotingspost: het ‘overzicht overhead’.

In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten, de automatiseringslasten en diverse materiele overheadlasten (drukwerk, opleidingskosten, catering, etc.) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead. Niet alle functies die we in Lansingerland kennen, zijn specifiek in deze notitie genoemd. Voor de indeling zoals gehanteerd, hebben we dus een aantal pleitbare aannames moeten doen. Wij baseren ons op de eerdere uitgangspunten die eveneens voor de Begroting 2017-2020 zijn gebruikt.

Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in vier onderdelen: personeel, uitbestede bedrijfsvoering, huisvesting en automatisering.

bedragen x 1.000

Overzicht Overhead Begr 2017 Begr 2018 Begr 2019 Begr 2020
Huisvesting 1.980 1.804 1.594 1.607
Automatisering 1.643 1.817 1.630 1.626
Uitbestede bedrijfsvoering 672 681 681 681
Personeel 10.825 11.185 11.502 11.565
Grondexploitaties (dekking) -857 -1.099 -982 -982
Totalen 13.724 14.389 14.427 14.498