Meer

Inhoud

Algemeen

Inleiding

Delen, durven, doen!

Voor u ligt onze laatste meerjarenbegroting. Als college zijn we in 2014 begonnen met de uitvoering van ons collegeprogramma: Delen, durven, doen! 2014-2018. Op 21 maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. In deze programmabegroting vindt u de beleidsmatige verantwoording en financiële doorkijk per speerpunt.

Naast het zo efficiënt en effectief mogelijk invulling geven aan onze gemeentelijke kerntaken en het uitvoeren van nieuwe wettelijke taken (onder andere de 3D’s), heeft het college van Lansingerland in 2014 de volgende vijf beleidsinhoudelijke speerpunten geformuleerd.

Financiën op orde

De financiën zijn meerjarig op orde en de lokale lastendruk gaat elk jaar omlaag. Door forse bezuinigingen, het op orde brengen van de gemeentelijke financiële organisatie en prudent financieel beleid zijn de financiën van de gemeente de laatste jaren sterk verbeterd. Op eigen kracht is de gemeente uit de rode cijfers geklommen en staat de gemeente niet meer onder provinciaal toezicht. De weerstandsratio komt al in 2018 boven de 1,2 uit. De risico’s rondom de grondexploitaties zijn beheersbaar. We hebben een Treasurystrategie uitgewerkt op basis waarvan we onze rentelasten structureel en meerjarig kunnen dragen. We presenteren hier een solide en sluitende meerjarenbegroting met oplopende reserves, dalende schulden, toenemend weerstandsvermogen en een structurele verlaging van de lokale lastendruk voor onze inwoners. Dit college benut de extra financiële ruimte voor verdere lastenverlichting voor haar inwoners o.a. door een structurele verlaging van de OZB-tarieven. Daarnaast biedt de financiële ruimte ook de mogelijkheid om bestaand beleid te intensiveren en nieuw beleid vorm te geven.

Kansen benutten bij de verkoop van gronden voor bedrijven en woningen

Begin 2017 hebben we de 60.000ste inwoner welkom geheten. De woningmarkt is weer geheel hersteld en de vraag overtreft het aanbod. Van 2014 tot 2018 is de woningvoorraad met ca. 1.400 woningen toegenomen, voor de komende jaren verwachten we gemiddeld 400-500 woningen per jaar te realiseren. Lansingerland is volgens cijfers van het CBS, de aantrekkelijkste woongemeente (resulterend in hoogste WOZ-waarde) van de regio. Bereikbaarheid, veiligheid, voorzieningen, diversiteit en duurzaamheid van het woningaanbod spelen daarbij een belangrijke rol.

Ook qua economie zit de gemeente nog steeds in de lift, onze bedrijventerreinen worden middels gemeentelijk nationaal en internationaal accountmanagement proactief onder de aandacht gebracht van potentiële vestigers. De gemeente participeert op nationale en internationale vakbeurzen om de gemeente als vestigingsplaats op de kaart te zetten. (Provada, Food Logistica, Agri Expo Shouguang, etc). We willen in de periode 2018-2021 ca. 26 ha bedrijventerrein uitgeven.

Internationaal heeft de gemeente Lansingerland zich op de kaart gezet als meest innovatieve en duurzaamste glastuinbouw gemeente van de wereld. Deze positie is in eerste instantie te danken aan onze internationaal actieve, innovatieve bedrijven en de Wageningen UR Glastuinbouw. De gemeente onderhoudt economische banden met Chinese glastuinbouwgebieden. Het eerste Chinese glastuinbouwproductiebedrijf van Europa heeft gekozen voor Lansingerland als vestigingsplaats.

Gezonde en krachtige samenleving

De transitie van zorgtaken vanuit het rijk naar de gemeente Lansingerland verloopt succesvol. Wij hebben iedereen in beeld en zorgafnemers zijn tevreden over de dienstverlening. Er zijn geen financiële tekorten.

Het college streeft naar een samenleving waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen. Met behulp van eigen kracht en een sterke samenleving waar hulp voor elkaar het uitgangspunt is. Waar nodig zet de gemeente hulp en ondersteuning in, zo integraal mogelijk, vanuit de leefwereld van de inwoners zelf. Nu de financiële kaders weer ruimte geven voor een nieuwe blik op de toekomst gaan wij naast het uitvoeren van onze Lansingerlandse Standaard ook extra inzetten op een aantal accenten, zoals het voorkomen en terugdringen van eenzaamheid en aandacht voor onze grote groep jeugdigen. Daarnaast zijn brede visietrajecten op het gebied van bijvoorbeeld cultuur en onderwijs afgerond. De uitvoering van deze trajecten vindt nu plaats. Voor Wilderszijde is een nieuw schoolgebouw voor primair onderwijs noodzakelijk. De toename van het aantal inwoners leidt tot een toename van de vraag naar sport. We investeren in sportfaciliteiten om iedere burger de kans te geven te kunnen sporten.

Realistisch duurzaam

Het college van Lansingerland vertaalt de doelstellingen van het Energieakkoord (SER 2013) en het Klimaatakkoord van Parijs (2015) door lokaal te werken aan een energieneutrale werk- en leefomgeving. Lokaal waar het kan, nationaal waar het moet. Voorbeelden zijn de wijkgerichte aanpak energiebesparing bestaande woningen, plaatsing van openbare laadpalen, energiescans bij sportverenigingen etc.

In 2018 intensiveren we onze bijdrage aan energiebesparing en energietransitie bij bestaande woningen, nieuwbouw en in de glastuinbouw. ‘Van gas los’ is daarbij een belangrijk thema. Verlichting op buitenvelden van de sportverenigingen vervangen we door LED-verlichting. We stellen een visie en routekaart op om in 2050 energieneutraal te zijn op de thema’s klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. Ook pakken we diverse andere projecten binnen deze drie thema’s op. We benutten hierbij onze krachten in de samenleving.

Anders besturen met wijkgericht werken en slim organiseren

We besturen al anders, vanuit openheid en vertrouwen. We stimuleren en faciliteren burgerinitiatieven. Werken wijkgericht, stellen de inwoner centraal. Lansingerland werkt met het BOB-model, waarin het proces van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming strikt gescheiden wordt. Het BOB-model geeft meer grip op de agenda van de raad. Belangrijk doel van BOB is het betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties. Aan de beeldvormende fase wordt op verschillende manieren invulling gegeven, denk aan een rondetafelgesprek, werkbezoek, netwerkbijeenkomst, etc.

Gewoon doen! heet het speerpunt nu en dat is precies wat we doen. Het is altijd ja, tenzij er zwaarwegende financiële of wettelijke beperkingen zijn. Zo geven we effectief invulling aan burgerinitiatief, overheidsparticipatie en dualisme. We hebben vele succesvolle allianties gestimuleerd en tot stand zien komen door initiatiefrijke inwoners. Als organisatie bereiden we ons voor op de toekomst. Jarenlange noodgedwongen bezuinigingen op de organisatie hebben negatieve effecten gehad op de gemeentelijke dienstverlening. Voor het college reden om de komende periode te investeren in de organisatie. We bouwen aan een organisatie die de behoeften en wensen van inwoners centraal stelt. Een organisatie die past bij de uitdagingen van deze tijd.

Omgevingsdossiers

De snelweg A16, RTHA (Rotterdam The Hague Airport) en de HSL (Hogesnelheidslijn) waren en zijn dossiers met veel maatschappelijke impact. Door regionaal samen te werken, proactief de dialoog aan te gaan met bewoners, organisaties en hogere overheden ontstaat een klimaat waarin wij niet meer óver elkaar praten maar mét elkaar. Deze aanpak werkt. Zo hebben wij samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam en Schiedam een eenduidig advies uitgebracht aan het ministerie over de groeiplannen van RTHA. Daarin geven we aan dat er geen draagvlak is voor groei van de geluidsruimte van RTHA. Het advies kan rekenen op brede steun van onze inwoners en belangenorganisaties. Ook zijn we een intensief co-realisatieproces gestart om samen met onze inwoners, het ministerie van I&M (Infrastructuur en Milieu) en ProRail te komen tot een breed gedragen maatregelenpakket voor de geluidsproblemen van de HSL in Lansingerland. Hiervoor hebben we 37,5 miljoen van het rijk beschikbaar gekregen. Voor de A16 hebben we in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, de MRDH, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam samengewerkt om de rijksweg zo optimaal mogelijk in te passen. Hiervoor is 100 miljoen euro vanuit de regio ontvangen en nog eens 15 miljoen extra vanuit het rijk. De bereikbaar van onze gemeente neemt met de aanleg van deze weg enorm toe. Ook hebben we bereikt dat de N209 geluidsarmer wordt voor onze inwoners door extra geluidsschermen te plaatsen, met behulp van subsidie van het rijk.